Phen distric health office

Phen  distric health office

ค้นหาข่าว โดย ใช้ข้อความ คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

กำลังโหลด...

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

ขอให้ส่งรายงานผู้พิการ งวดที่ ๒

เรียน สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ

        ขอให้ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ ส่งรายงานผู้พิการ งวดที่ ๒ ประจำปี 2559  ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘  ที่เมล siridao260@hotmail.co.th (ขอให้ส่งให้ตรงเวลาด้วยเพราะจังหวัดทวงมาแล้ว)

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                                                         ขอแสดงความนับถือ


                                                                         เสกสรรค์ สองจันทร์
                                                                        สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

อำเภอเพ็ญเชิญ จนท รพ.สต./PCUละ 1 คน เข้าอบรมวิทยากรประชารัฐ ฯ ระดับตำบล วันที่ 27 เมษายน 2559

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน/ผอ.กองสาธารณสุขฯอบต.นาพู่/หน.PCU รพ.เพ็ญ
                     ด้วยอำเภอเพ็ญ มีหนังสืองานด่วนที่สุดเรื่องการจัดอบรมวิทยากรประชารัฐต้นแบบและขยายผลการสร้างเครือข่ายวิทยากรระดับตำบล ในวันที่ 27 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ณ ห้องประชุม พุฒิตาล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเพ็ญ ในการนี้ขอให้ท่านแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าอบรม ตามรายชื่อดังนี้ 
               PCU เพ็ญ รชานนท์ ,บ้านธาตุ อาทร,บ้านนิคม ไพรี,สร้างแป้น วัชยาคม,สุมเส้า สมภพ,บ้านหลวง สรเพชร,บ้านเหล่า คมกริช,เตาไห อุรุพร,โพนสวรรค์ ศราวุฒิ,นาบัว มาลินี,หนองแสนตอ ภัทรบดินทร์,จอมศรี ศุภจิตต์,บ้านด่าน สุจิตรา,เชียงหวาง สิริญา,นาพู่ ชากล้า
                    จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
                                                        
                                                          นายเสกสรร8ค์  สองจันทร์

                                                            สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ส่ง CUP. Profile คปสอ.เพ็ญ

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
        
               งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  คปสอ.เพ็ญ  ได้ดำเนินการส่ง  CUP. Profile  Phen  2559  ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้
              
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

                                                                  นายชัยรัตน์   เจริญสุข
                                                                   ประธาน  คปสอ.เพ็ญ

 

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

ส่งเอกสารบรรยาย R2R ประชุมครั้งที่ 1

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผู้จัดทำวิจัย คปสอ.
           ตามที่ ดร.สุทธินันท์ สระทองหน ได้ เป็นวิทยากรบรรยาย การวิจันสู่งานประจำครั้งที่ 1 ไปแล้วนั้น ผู้จัดทำโครงการขอส่งเอกสารบรรยาย R2R ตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัยต่อไป

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


R2R_concept_Phen.ppt(13.40 MB)


ประชุมงานผู้สูงอายุ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.นาพู่

         เนื่องด้วย คปสอ.เพ็ญ ได้จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Giver เพื่อดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่อำเภอเพ็ญ ในการนี้จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                        ขอแสดงความนับถือ
                                                      นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                       สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคและเจ้าหน้าที่ในสถานบริการแห่งละ 3 คน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้ซิกา

เรียน สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ

        ด้วย สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จ.อุดรธานี ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้ซิกา โดยมีพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา ระดับ รพ.สต. ในเขตอำเภอเพ็ญและศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ (สถานบริการละ ๓) คน ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                                                         ขอแสดงความนับถือ


                                                                         เสกสรรค์ สองจันทร์
                                                                        สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หมายเหตุ
ด้วยวิทยากรจากภายนอก (สคร - สสจ) จึงขอให้ทุกท่านโปรดตราเวลา 08.30นขอเชิญผู้รับงาน NCD/CKD เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานลดโรคไตเรื้อรังในพื้นที่

เรียน สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD/CKD เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานลดโรคไตเรื้อรังในพื้นที่ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า โรงพยาบาลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                                                         ขอแสดงความนับถือ


                                                                         เสกสรรค์ สองจันทร์
                                                                      สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมงานวิจัย

เรียน  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ
           
           ด้วยงานแผนยุทธศาสตร์  ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการวิจัยสู่งานประจำ คปสอ.เพ็ญ  ปีงบ  2559  ในวันที่  25  เมษายน  2559  เวลา  08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า  ชั้น  3  ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
            
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป                                                                                  นายชัยรัตน์  เจริญสุข
                                                                                  ประธาน  คปสอ.เพ็ญประชุมวิจัย คปสอ..jpg
(107.20 KB)
 
 หมายเหตุ   สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย 
                 1.โน้ตบุ๊ค
                  2. สะพานไฟ (ปลั๊ก 3 ตา) 

รวมประกาศและ ข่าว สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งหมด

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

3 ธงนำ 2559

3 ธงนำ  2559

4 เข็มมุ่ง 2559

4 เข็มมุ่ง 2559

เป้าหมายตัวชี้วัด2559

เป้าหมายตัวชี้วัด2559

เป้าหมายตัวชี้วัดสุขภาพ

เป้าหมายตัวชี้วัดสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด