กระแสพระราชดำรัส (คำสอนของพ่อ)

กระแสพระราชดำรัส (คำสอนของพ่อ)

Phen distric health office

Phen  distric health office

ค้นหาข่าว โดย ใช้ข้อความ คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แจ้งโอนเงินงบค่าเสื่อม ปี 2560

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ , หน.ศสช.เพ็ญ
            
          ด้วยงานประกันสุขภาพ  โรงพยาบาลเพ็ญ  ได้ดำเนินการโอนเงินจัดสรรงบค่าเสื่อม  ปีงบประมาณ  2560  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
             
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                ขอแสดงความนับถือ

                                                                              (นายชัยรัตน์  เจริญสุข)
                                                                                ประธาน  คปสอ.เพ็ญ


แจ้งโอนเงินงบค่าเสื่อม 60.pdf
 

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขอเชิญอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

เรียน สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
            ตามที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.อุดรธานี ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาลแม่ข่ายจัดบริการที่เป็นมิตรรองรับชาวต่างด้าวและชาวต่างชาติ และมีกิจกรรมที่ให้โรงพยาบาลแม่ข่ายดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านสาธารณสุขอาเซียน และอบรมทักษะการใช้ภาษอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในการให้บริการชาวต่างด้าวและชาวต่างชาติ นั้น โรงพยาบาลเพ็ญเป็นโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายของ สสจ.อุดรธานี ให้ดำเนินการโครงการดังกล่าว
             ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทักษะการใช้ภาษอังกฤษ ในวันที่  ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเพ็ญ
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
                                                       
                                                                      

ขอแสดงความนับถือ
(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)
ประธาน คปสอ.เพ็ญ

2560-02-21 14-41-17_0047.jpg


ขอเชิญประชุมอนามัยสิ่งแวดล้อม

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

       ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และขอให้ตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                      ขอแสดงความนับถือ

                                                      เสกสรรค์ สองจันทร์
                                                    สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
    
เชิญประชุม รพ. สสอ. 28 ก.พ.60 (1).pdf
(135.30 KB)


วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมงบค่าเสื่อม

เรียน  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ , ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่และหน.ศสช.เพ็ญ

             
            ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมงบค่าเสื่อม  ปีงบประมาณ  2560  ในวันที่  20  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 13.00 - 16.00 น. จากเดิมห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า  ชั้น  3  ศูนย์สุขภาพชุนเพ็ญ  เป็นห้องประชุม  HA  ชั้น  2  ศูนย์สุขภาพชุมชเพ็ญ
             
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

                                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                   (นายชัยรัตน์  เจริญสุข)
                                                                                                     ประธาน  คปสอ.เพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขอเชิญประชุมงบค่าเสื่อม

เรียน  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ , ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่และหน.ศสช.เพ็ญ

             ขอเชิญ  ผู้รับผิดชอบงานงบค่าเสื่อมและผู้เกี่ยวข้อง  ใน สสอ.และ  รพ.สต.  เข้าร่วมประชุม  เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการคีย์งบค่าเสื่อม  ปีงบประมาณ  2560  ในวันที่  20  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ  ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า  ชั้น  3  ศูนย์สุขภาพชุนเพ็ญ
             
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

                                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                   (นายชัยรัตน์  เจริญสุข)
                                                                                                     ประธาน  คปสอ.เพ็ญ

ส่งรายชื่อผู้ป่วยเสียชีวิต Sepsis เดือน ต.ค.59 - ม.ค.60

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ , หน.ศสช.เพ็ญ
          
              งาน  Sepsis  รพ.เพ็ญ  ขอส่งรายชื่อผู้ป่วยเสียชีวิต Sepsis ช่วงเดือน ต.ค. 59 - ม.ค. 60  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน Sepsis  โดยเอกสารส่งเข้า E - letter  แต่ละแห่งแล้ว
            
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                        

                                                              ขอแสดงความนับถือ

                                                            (นายชัยรัตน์  เจริญสุข)
                                                              ประธาน  คปสอ.เพ็ญ

รวมประกาศและ ข่าว สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งหมด

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์ การจัดระบบคัดกรองสภาวะสุขภาพ การจัดเตียงสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)