.

.

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

ขอรายงาน fix cost

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

       เนื่องด้วยงานประกัน โรงพยาบาลเพ็ญ ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูล fix cost ประจำปี งบประมาณ 2557 แยกรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ จึงขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่การเงินทุกท่านให้จัดส่งรายงาน ภายในวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                     ขอแสดงความนับถือ
                                                                   นายคมกริช  ถานทองดี
                                                                ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ขอข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

       ขอความร่วมมือส่งข้อมูลพื้นฐาน ปีงบ 57   เนื่องจากข้อมูลที่ได้ส่งมาแล้วนัั้นยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  และขอความร่วมมือส่งภายในวันที่ 25 เมษายน  2557  เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงาน คปสอ. - รพ.สต.ติดดาว  ที่ E-mail : neananbeer@hotmail.com

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ                                                      ขอแสดงความนับถือ

                                                  (นางสาวนงลักษณ์  ขาววันดี)
                                           เลขางานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  คปสอ.เพ็ญ

ขอเชิญส่งประกวดผู้สูงวัยฟันดี

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ

                กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ขอความร่วมมือหน่วยงานท่าน ร่วมค้นหาและคัดเลือกผู้สูงอายุ วัย 80 ปี และ 90 ปี ที่มีสุขภาพฟันดี  ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบท้ายนี้   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่     ที่ Mail : Phen0001@gmail.com , Phen01@hotmail.com

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                               นายเสกสรรค์     สองจันทร์
                                                                 สาธารณสุขอำเภอเพ็ญแจ้งงดประชุม War room ไข้หวัดใหญ่ H1N1

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ

          ของดประชุม war room ไข้หวัดใหญ่ H1N1 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 และจะแจ้งให้ทราบถึงวันประชุมรอบใหม่ต่อไป

                                                                               จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                         นายเสกสรรค์   สองจันทร์
                                                                           สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

แจ้งขอข้อมูลผู้พิการจากอุบัติเหตุเพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ

              กรมการขนส่งทางบกต้องการจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการที่ประสบภัยจากท้องถนนจึงอยากให้คนพิการได้รับสิทธ์ ขอให้รพ.สตทุกแห่งแจ้งชื่อและข้อมูลพื้นฐาน ส่งภายใน 25 เม.ย 57 ก่อนเที่่ยงที่ Mail : siridao260@hotmail.co.th

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


นายเสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เชิญประชุม PCA รพสต.ติดดาว

 เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง,หน.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่,หน. ศสช.เพ็ญ
                 คปสอ.เพ็ญ ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงาน PCA  รพสต.ติดดาว เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำรูปเล่ม PCA และแนวทาง รับตรวจประเมิน  และร่วมรับฝังการนำเสนอ รพสต.ติดดาว ในวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

ส่ง ตัวแบบ slice นำเสนอ รพสต.ติดดาว

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
      สสอ.เพ็ญ ขอส่ง ตัวแบบ slice นำเสนอ รพสต.ติดดาว  เพื่อปรับข้อมูลเป็น ของ รพสต.ของตนเอง  ทั้งนี้ไห้ ตรวจสอบ ทาง email  ของ รพสต.และ ส่วนตัวของท่าน หาก หน่วยงานได ยังไม่ได้ รับ ไห้ แจ้งกลับ ที่ Line กลุ่ม คปสอ.เพ็ญ  หรือ facebook
       จึงเรียนมาเพื่อโปรด ทราบ

ขอแสดงความนับถือ

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ รพสต.


พีระพงษ์ บัวเกษ ผู้ประสานhttps://www.facebook.com/peerapong.buakate

ขอความอนุเคราะห์ส่งสถานะการเงิน

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

             เนื่องด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอคยวามอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่การเงินทุก รพ.สต. จัดทำข้อมูลสถานะการเงิน ณ เดือน ต.ค. 56- มี.ค. 57 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพ้อมนี้ ในส่งในวันที่ 23 เมษายน 2557 เพื่อ สสอ.เพ็ญ จะได้นำข้อมูลเสนอให้  สสจ.อุดร ทราบต่อไป
   
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                              ขอแสดงความนับถือ
                                                                          นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                            สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

           
          ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ขอเชิญประชุมงานวัณโรค

เรียน  สสอ. , ผอ.รพ.สต , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

        ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัณโรค  เข้าร่วมประชุมในวันที่  23  เมษายน  2557  เวลา  13.30 - 16.00  น.  ณ  ห้องประชุม  HA  ชั้น  2  ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ
        ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว  ( รพ.สต.ละ  1  คน , สสอ.  1  คน)


               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ


                                                       ขอแสดงความนับถือ

                                                  (นางไพรจิตรา  จันทศิลป์)
                                                 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
                                             ผู้ประสานงานวัณโรค โรงพยาบาลเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ขอส่งคู่มือการป้องกัน H1N1

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
                     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอส่ง รายงานคู่มือการดูแลไข้หวัดใหญ่ H1N1 จ.อุดรธานี‏ เพื่อ หน่วยงานของท่านได้ถือปฏิบัติและกำหนดเป็นกรอบในการดำเนินงานต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ 


เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

แจ้งประชุม war room ไข้หวัดใหญ่ H1N1

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ

                 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน SRRT เข้าร่วมประชุม WAR ROOM ไข้หวัดใหญ่ H1N1 ในวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า PCU ชั้น 3 

                จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                                นายเสกสรรค์   สองจันทร์
                                                                  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557

ส่ง รายงานแนวทางดูแลไข้หวัดใหญ่ H1N1 จ.อุดรธานี‏

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
             สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอส่ง รายงานแนงทางดูแลไข้หวัดใหญ่ H1N1 จ.อุดรธานี‏ เพื่อ หน่วยงานของท่านได้ถือปฏิบัติและกำหนดเป็นกรอบในการดำเนินงานต่อไป

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ 

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญสิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแนงทางดูแลไข้หวัดใหญ่ H1N1 จ.อุดรธานี‏

การเก็บอาหารร้านหน้าโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

          ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค  ดังนั้นจึงขอให้ทุกรพ.สต.นำอาหารที่ขายบริเวณหน้าและพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียน ส่งตรวจวิเคราะห์ ในวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ส่งที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


             จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                                        ขอแสดงความนับถือ
                                                                      นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                       สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
** ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี้

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

เชิญ SRRT ประชุม WAR ROOM H1N1

ด่วน

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
         ด้วย คณะทำงาน SRRT อำเภอเพ็ญ จัดประชุม WAR ROOM   H1N1  ในการนี้ของเชิญ SRRT ทุกท่านเข้าร่วมประชุม  งานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่2009 ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ตึกศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ
   
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เชิญประชุมนำสเนอข้อมูลการดำเนินงานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หน.PCU รพ.เพ็ญ /นายก อบต.นาพู่(หน.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

                 ตามที่ สสจ.อุดรธานีจะจัดให้มีเวทีท้าพิสูจน์ คปสอ/รพ.สต.ติดดาว ในวันทีี 6-7 พ.ค.57 นั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานฯ จึงขอเชิญ หน่วยบริการปฐมภูมิทั้ง 15 แห่งๆละ 2 คน เข้าประชุมเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว(POWER POINT 20-25 slide หรือวีดีโอ)ตามแนวทางการนำเสนอที่แนบมานี้(แห่งละ 10นาที) ในวันที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เพ็ญ
                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                    นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                     สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

แนวทางการนำเสนอ ดาวโหลดที่นี่ครับ

แจ้งเตือนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ๋ชนิด เอ H1N1/2009 ในผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงที่ใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้ป่วยเสียชีวิต

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ

              สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีขอส่งเอกสารแจ้งเตือนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ๋ชนิด เอ H1N1/2009 ในผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงที่ใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้ป่วยเสียชีวิต
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


                                                                            นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                              สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

เชิญประชุมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม

เรียน ผู้อำนวยการ รพสต. ,หน.ส่วน สธ.อบต.นาพู่            
            ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ได้รับแจ้งจาก สสจ.เชิญประชุมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม ที่โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี วันที่ 14-16 พ.ค.2557 รับสมัครทางอินเตอร์เนตเท่านั้น www.kmnci.com รายละเอียด สามารถอ่านเพิ่มเติม ที่เอกสารแนบข่าว

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ 

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

รพสต.ดีเด่น อันดับ 1ประจำปี 2556 รพสต.นาบัว

รพสต.ดีเด่น อันดับ 1ประจำปี 2556 รพสต.นาบัว

รพสต.ดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2556 รพสต.บ้านเหล่า

รพสต.ดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2556 รพสต.บ้านเหล่า

รพสต. ดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2556 รพสต.เชียงหวาง

รพสต. ดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2556 รพสต.เชียงหวาง

รพสต.ระดับ ชมเชย 1ประจำปี 2556 รพสต.บ้านด่าน

รพสต.ระดับ ชมเชย 1ประจำปี 2556 รพสต.บ้านด่าน

รพสต.ระดับ ชมเชย2 ประจำปี 2556 รพสต.สุมเส้า

รพสต.ระดับ ชมเชย2 ประจำปี 2556 รพสต.สุมเส้า