ค่านิยมเพ็ญ Phen Team

****MOU - PHEN ******* M = Mastery เป็นนายแห่งตน *** *** O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ ****** U = Unity มีเอกภาพทำงานเป็นทีม ******* P = People Centered approach ใส่ใจประชาชน ****** H = Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม ******** E = Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ********* N = Network ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง*******

Phen Team MOU star

Phen Team  MOU star

ค้นหาข่าว โดย ใช้ข้อความ คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบต.รุ่นที่ ๒๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริทมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

                          ด้วยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรทางการบริหาร ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และเป็นผู้บริหารที่ดี เก่ง มีคุณธรรมตลอดจนเป็นการเพิ่มเติมความรู้ใหม่ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนดจากโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและรวบรวมรายชื่อส่งให้วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขต่อไป

                          ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากท่านได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนดในสังกัด พร้อมให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับหน่วยงาน ทำการสมัครเข้าอบรมผ่านระบบที่ http://pimtis.pi.ac.th/   และพิมพ์ใบสมัครให้ผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อ รวบรวมใบสมัครพร้อมรายชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งไปที่ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์) เพื่อทางจังหวัดจะดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดอันดับผู้สมัครส่งกระทรวงต่อไป และผู้สมัครเข้ารับการอบรมที่ผ่านการอนุมัติให้เข้าอบรม ต้องเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด

                           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ 

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสืออบรมผบก.ผบตปี61.pdf(721.50 KB)

ส่งเอกสารประกอบการอบรมงานแพทย์แผนไทย

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ,หน.สอ.นาพู่
             ตามที่ กลุ่มงานแพทย์แผนไทย สสจ.อุดรธานี ได้จัดอบรม ในเดือน มกราคม 2561 และ  สสจ.อุดรธานี  ส่งเอกสารอบรม เพื่อใช้ประกอบการอบรมที่ผ่านมาดังกล่าวไปแล้วนั้น  สสอ.เพ็ญจึงขอส่งเอกสารดัง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน สถานบริการต่อไป  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร สสอ.เพ็ญ หัวข้อที่ 12 งานแพทย์แผนไทย หรือท้ายข่าวฉบับบนี้
 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เชิญประชุมโครงการพัฒนาระบบการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ คปสอ.เพ็ญ

เรียน  คณะกรรมการ คปสอ.เพ็ญ ,ประธานรับผิดชอบงาน Q ทุกท่าน , ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ , หน.ศสช.และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
      ตามที่  งานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ รพ.เพ็ญ ได้จัดทำ โครงการพัฒนาระบบการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ คปสอ.ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ สามารถจัดทำโครงการตามแผน  ปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และสามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบทางการเงิน
      ในการนี้  จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ และ เจ้าหน้าที่การเงิน ของ รพ.สต. แห่งละ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า ชั้น  ๓   ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
                                                             
                                                           ขอแสดงความนับถือ

                                                          นายชัยรัตน์  เจริญสุข
                                                           ประธาน  คปสอ.เพ็ญ

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ขอให้ส่งข้อมูลผู้พิการทางสติปัญญาที่จดทะเบียนพิการประเภท ๕ ๖ ๗

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ,หน.ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ ,หน.สอ.นาพู่
               ขอให้ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ ส่งข้อมูลผู้พิการทางสติปัญญาที่จดทะเบียนพิการประเภท ๕ ๖ ๗ ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ E-letter สสอ.เพ็ญ หรือที่ เมล Phen0001@gmail.com เพื่อรวบรวมส่ง สสจ.ต่อไป
                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                           ขอแสดงความนับถือ 
                                          เสกสรรค์   สองจันทร์ 

ติดตามการบันทึกผลการดำเนินงานงานอนามัยโรงเรียน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ,หน.สอ.นาพู่
             ตามที่ สสจ.อุดรธานีได้ติดตามข้อมมูลด้านงานส่งเสริมอนามัยวัยเรียน สูงดี สมส่วน เพื่อติดตามข้อมูลการดำเนินงานอนามัยวัยเรียนเป็นไปตามกรอบการกำหนดติดตามของ สสจ.อุดรธานี  ดังนั้น สสอ.เพ็ญ จึงขอความร่วมมือมายังท่าน เพื่อโปรดติดตามการดำเนินงานการตรวจสุขภาพนักเรียนให้แล้วเสร็จ(โดยบันทึกข้อมูลในช่วงเวลาไตรมาศที่ 1 ) และจัดส่งตามระบบ 43 แฟ้ม ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์ 
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เชิญร่วมรับนิเทศ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง หน.สถานีอนามัยนาพู่
         ขอเชิญท่าน และบุคคลากรสาธารณสุขที่ไม่ติดภาระกิจบริการ ร่วมรับนิเทศงาน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
                  เวลา 8.30 น     รับนิเทศ ณ  ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า (เชิญผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต.เข้าร่วม)
                  เวลา 13.00 น.  รับ นพ.สสจ.อุดรธานี รับฟัง สรุปการนิเทศ
                  เวลา 13.30 น.  บุคคลากร กลุ่มเครือข่าย รพสต. โซนที่ 1  และบุคคลากร ที่ไม่ติดภาระกิจ ร่วมรับ นิเทศ ที่ รพ.สต.นาบัว 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                  ขอแสดงความนับถือ

                               เสกสรรค์   สองจันทร์
                              สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
  
                

รวมประกาศและ ข่าว สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งหมด

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์ การจัดระบบคัดกรองสภาวะสุขภาพ การจัดเตียงสุขภาพ รพสต.ติดดาว ที่ 1 ของจังหวัดอุดรธานี (ปี2560), รพสตค.ติดดาวดีเด่นระดับ 3 เขตสุขภาพที่ 8

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น The Best งานพัฒนาการเด็ก ปี 2560 (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ ปี 2556 (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)