.

.

DHS TEAM

DHS TEAM

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

ขอเชิญประชุมการเงิน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญผู้รับผิดชอบการเงินทุกรพ.สต.  เข้าร่วมประชุมโดย
พร้อมเพียงกัน ในวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                       ขอแสดงความนับถือ
                                                    นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                     สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

การตรวจสอบพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

                   อ้างถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๔๓๔ หมวดการควบคุมและการจำหน่าย พัสดุ ส่วนที่ ๒ การตรวจสอบพัสดุประจำปี ข้อ ๑๔๔ ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ทุกปี นั้นและ สสจ.อุดรธานี ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ งวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ปีก่อน จนถึง ๓๐ กันยายน ปีบีจจุบันและตรวจนับพัสดุที่คงเหลืออยู่นั้น

                   เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปีของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ จึงขอแจ้งขอตารางการออกปฏิบัติงานรายละเอียดตามแนบ ท้ายหนังสือฉบับนี้ เพื่อหน่วยงานเตรียมรายงาน รับการตรวจ ต่อไป

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

แผนการออกตรวจ ครุภัณฑ์ประจำปี ๒๕๕๗
๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ จอมศรี โพนสวรรค์ บ้านธาตุ นิคม บ้านหลวง
๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เชียงหวาง บ้านด่าน บ้านเหล่า หนองแสนตอ
๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ สุมเส้า คอนเลียบ นาบัว สร้างแป้น

เชิญผอ.รพ.สต.ทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 15-16 กันยายน2557

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

          ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  กำหนดจัดประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหกรรมสุขภาพดี วิถึคนอุดร” ขึ้น  ในวันที่ 15-16 กันยายน 2557  ณ  ห้องอุดรธานีฮอลล์  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานเด่น/นวัตกรรมสุขภาพของแต่ละพื้นที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาด้านสุขภาพ  จึงขอเรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกท่านเข้าประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ
     
                                                       เสกสรรค์ สองจันทร์ 
                                                   (นายเสกสรรค์  สองจันทร์)
                                                     สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หนังสือเชิญประชุมดาวน์โหลดที่นี่


ขอความร่วมมือให้ส่งหนังสือเชิญประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง.หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

         ด้วย สสจ.อุดรานีได้จัดประชุม มหกรรมวิชาการ สุขภาพดี วิถีคนอุดร ในระหว่างวันที่ 15-16ื  กันยายน 2557 ณ.ห้องประชุมอุดรธานี ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา เป็นการบูรณาการวิชาการระหว่าง งานพัฒนาคุณภาพบริการฯ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และงานสุขภาพภาคประชาชน ในส่วนของงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือท่านประสานการดำเนินงานดังนี้
   1.ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้บริหาร อปท.ทุกแห่ง อด ๐๐๓๒.๐๐๗/๕๐๘๙
   2.ส่งหนังสือ อด.๐๐๓๒.๐๐๗/๕๐๙๔ ขอความร่วมมือสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่สนับสนุนงบประมาณโดยงานกองทุน หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น กองทุนละ 1 เรือง  ส่ง กลุ่มงานประกันสุขภาพภายในวันที่ 12 กันยายน 2557

           จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
     
                            เสกสรรค์ สองจันทร์
                        (นายเสกสรรค์ สองจันทร์)
                          สาธารณสุขอำเภอเพ็ญอด ๐๐๓๒.๐๐๗/๕๐๘๙ ดาวน์โหลดที่นี่
อด ๐๐๓๒.๐๐๗/๕๐๙๔ ดาวน์โหลดที่นี่

เชิญผู้บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเข้ารับรางวัล

เรียน ผอ.รพ.สต.จอมศรีและ ผอ.รพ.สต.โพนสวรรค์

          สสอ.เพ็ญ ขอให้ท่านได้พิมพ์และนำส่งหนังสือเชิญหน่วยงาน อบต.จอมศรี/อบต.โคกกลาง  เข้ารับรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ระดับ A+ ติดต่อกัน2 ปี (อด ๐๐๓๒.๐๐๗/๕๕๔๑ ลว ๙ ก.ย.๕๗)  ในงานประชุมมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สุขภาพดี วิถีคนอุดร" ในวันที่  15  กันยายน 2557  รายงานตัวเพื่อรับรางวัล เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอุดรธานี ศูนย์การค้าเซ็ทรัลพล่าซ่า อุดรธานี

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

                                          เสกสรรค์ สองจันทร์
                                      (นายเสกสรรค์ สองจันทร์)
                                        สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หนังสือเชิญดาวน์โหลดที่นี่

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

การเบิกวัคซีน (ด่วน)

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและหัวหน้าส่วนกองสาธารณสุขอบต.นาพู่

         เรื่องการเบิกวัคซีน MMR ในกลุ่มเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง (โดยวัคซีน MMR สามารถฉีดพร้อมวัคซีน JE3   ได้ ไม่มีผลในการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งกันและกัน) หรือเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เพิ่มเติมได้ในแต่ละเดือน


      จึงเรียนมาเพื่อนทราบ


                                                    ขอแสดงความนับถือ
                                                  นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                   สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


***สอบถามเพิ่มเติม คลังยา รพ.เพ็ญ โทร.095-6701521

ขอให้สำรวจแพทย์แผนไทยที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเพื่อทำการขึ้นทะเบียน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หัวหน้า PCU รพ.เพ็ญ/หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

     ตามที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทย  สสจ.อุดรธานี  ให้ส่งแบบฟอร์มการรับรองหมอพื้นบ้าน  พร้อมทั้งเอกสารประกอบการอบรมฯเพื่อใช้ประกอบการดำเนินงาน หากท่านใดมีหมอพื้นบ้านที่ได้รับการสำรวจและทำแบบคำขอรับรองหมอพื้นบ้านเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอน   ขอให้ท่านเร่งดำเนินการส่งข้อมูลมาที่ จังหวัด ได้ทันที  (ขอให้ส่งข้อมูลไมาเกินวันที่ 9 กันยายน 2557) แล้วจังหวัดจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเสนอกรมพัฒนฯเป็นการต่อไป
   
    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                   เสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                 สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
    

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

เชิญผู้รับผิดชอบ งานสารสนเทศ JHCIS ,HOSXp เข้าร่วมประชุม

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ,หน.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ ,หน.ศศช.เพ็ญ
       ด้วย สสจ.อุดรธานี กำหนดไห้ มีการตั้งค่าข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ในปี 2558  นั้น
       สสอ.เพ็ญ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานข้อมูลหน่วยบริการ JHCIS ,HOSXp หน่วยงานละ 1-2 ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


กำหนดการประชุม
    08.30-12.00น ตรวจสอบและติดตามการจัดทำข้อมูล JHCIS และข้อตกลง ในการทำข้อมูล
    13.00-16.30น KM และทบทวน การใช้ โปรแกรม FFC 
สิ่งที่ต้องเตรียม(อาจทดลอง นำเข้าส่งออกดูก่อนได้)
    1.notebook ที่ติดตั้ง FFC และโปรแกรม JHCIS server พร้อมทั้งนำไฟลที่อบรม สสจ.
    2.สายไฟปลั๊กแยก
    3.สายดาต้า

ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

เรียน  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ , ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

        ด้วยงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  โรงพยาบาลเพ็ญ  ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและโรคทางเดินหายใจเครือข่ายบริการสุขภาพเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ปีงบประมาณ  2557  ในวันที่  9  กันยายน  2557  เวลา  08.00 - 16.00  น.  ณ  ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า  ชั้น  3  ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ
        ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือทุกท่านเข้าร่วมประชุมแห่งละ  2  คน  ในวันและเวลาดังกล่าว


                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ


                                                               ขอแแสดงความนับถือ

                                                         (นางสาวธมลวรรณ  คณานิตย์)
                                                          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
                                                    หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
                                                             โรงพยาบาลเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน SRRT เข้าร่วมประชุมเตรียมรับมืออีโบลา

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หัวหน้า PCU รพ.เพ็ญ/หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
         ด้วยกลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จะจัดประชุมเตรียมพร้อมรับมืออีโบลา ในวันที่ 10 กันยายน 2557 ที่ห้องฟ้าหลวง1 โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี ขอให้เจ้าหน้าที่ SRRT เข้าร่วมประชุมแห่งละ 1 คน ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                    นายเสกสรรค์    สองจันทร์
                                                                      สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

รายละเอียดแนบท้ายที่นี่

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

ให้ส่งรายงาน ป.ป.ท.003 และ ป.ป.ท.005 ภายในวันที่ 2 ก.ย.57

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
          สสอ.เพ็ญ ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานดังนี้
         1.แบบ ป.ป.ท. 003  เดือน ก.ค.57 และเดือน ส.ค.57
         2.แบบ ป.ป.ท. 005   5  ปีย้อนหลัง
            โดยให้ส่งเป็นเอกสารที่ หน.จนท.พัสดุและสสอ.เพ็ญ ลงนามรับรองแล้ว ภายในวันที่ 2 กันยายน 2557
             จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

            เสกสรรค์ สองจันทร์
          (เสกสรรค์ สองจันทร์)
         สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

  แบบฟอร์ม ป.ป.ท.001-5 ดาวน์โหลดที่นี่

ตรวจสอบฐานข้อมูล อสม.ที่มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการ

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หน.PCU รพ.เพ็ญ/หน.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู๋

                 สสอ.เพ็ญ ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อ อสม.เพื่อเตรียมแนบคำสั่งให้ที่มีสิทธ์ได้รับค่าป่วยการปี58  ว่าตรงคนตรงฐานข้อมูลหรือไม่(ตามไฟล์ที่แนบนี้) หากไม่ตรงให้ดำเนินการอบรมทดแทนโดยส่งเอกสารการอบรมมาที่ สสอ.เพ็ญ อย่างช้าภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 เพื่อจะได้รับรองรายชื่อส่งให้ สสจ.อุดรธานีต่อไป
                  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

                    เสกสรรค์  สองจันทร์
                (นายเสกสรรค์  สองจันทร์)
                  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

รายชื่อ อสม.รายตำบล ดาวน์โหลดที่นี่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด