Phen distric health office

Phen  distric health office

นโยบาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 ธงนำ 4 เข็มมุ่ง

**** นโยบาย นพ.สสจ. อุดรธานี 3 ธงนำ **** "ธงนำที่ 1 ลดคนป่วย " ******** 1)TO BE NUMBER ONE เยาวชนติดบุหรี่ เหล้า และ ยาเสพติด ลดลง............ 2)NCD [เบาหวาน , ความดันโลหิตสูง , ตา, ไต, เท้า (ภาวะแทรกซ้อน) หัวใจ , หลอดเลือดสมอง , มะเร็งปากมดลูก , มะเร็งเต้านม, มะเร็งท่อน้ำดี]............ 3)โรคแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์ และทารกแรกเกิด - โรคไข้เลือดออก , วัณโรค ******* ***** "ธงนำที่ 2 เพิ่มคนสุขภาพดี (โดยใช้นโยบาย 3อ. 2ส.)" ******** 1) กลุ่มแม่และเด็ก 0-5 ปี มุ่งเน้น เพิ่ม IQ EQ ........... 2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดี ติดสังคม ลดผู้สูงอายุติดบ้าน-ติดเตียง .......... 3) พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็นแพทย์กระแสหลัก/ แพทย์คู่ขนาน **** "ธงนำที่ 3.ขยายการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน" ******** ******** - ศูนย์เด็กเล็ก...................... อบจ./เทศบาล/อบต. - โรงเรียน ....... ... กระทรวงศึกษาธิการ และเทศบาล - โรงงาน ........... .... กระทรวงแรงงาน และภาคเอกชน - ชุมชน ............. ...... ภาครัฐทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องภาคท้องถิ่นและภาคเอกชน **** นโยบาย นพ.สสจ. อุดรธานี 4 เข็มมุ่ง **** "เข็มมุ่งที่ 1 : พัฒนาระบบบริการตาม Service Plan " ******** "เข็มมุ่งที่ 2 : พัฒนาระบบข้อมูลของ สสจ.อุดรธานี และ หน่วยบริการทุกระดับ " ******** "เข็มมุ่งที่ 3 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากร " ******** "เข็มมุ่งที่ 4 : พัฒนาการ Implement งานในพื้นที่ให้เกิด Impact เปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพประชาชนที่ดีขึ้น " ********

Phen Team The best team for the best health in 2025

**** วิสัยทัศน์ **** "คปสอ.เพ็ญ เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการเพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน ภายใน 10 ปี (2568 )" ******** ******** ค่านิยม PHEN คือ P= Patient - centered ( ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง) H = Humanized (บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ) E = Excellent ( มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ) N = Network (ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วม ) *******

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมรับการประเมิน คปสอ. ปีงบประมาณ 2558


คณะกรรมการ คปสอ.เพ็ญ ,ประธานรับผิดชอบงาน Q และคณะกรรมการทีมประเมินทุกท่าน

            ตามที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ได้แจ้งแผนการออกประเมินงานสาธารณสุขของ คปสอ.จังหวัดอุดรธานี  ปีงบประมาณ  2558  นั้น
             ในการนี้  จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับการประเมินผลงานด้านสาธารณสุข คปสอ.จังหวัดอุดรธานี  ปีงบประมาณ  2558  ในวันที่  28  กรกฎาคม  2558  เวลา  13.00 - 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า  ชั้น  3  ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ  

                  
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ


                                                              ขอแสดงความนับถือ

                                                            (นายชัยรัตน์  เจริญสุข) 
                                               ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ
        

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การเข้าใช้งานระบบ e-GP ระยะที่ 3 ด้วย Google Chrome

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง


          สำนักงานสาธารณสุขขอส่ง การเข้าใช้งานระบบ e-GP ระยะที่ 3 ด้วย Google Chrome  ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
เชิญเข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่,หัวหน้า PCU รพ.เพ็ญ
               
                     ขอให้ท่านโปรดแจ้งผู้รับผิดชอบงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์  แห่งละ 1 คนเข้าร่วมรับนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2558 ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า ชั้น ๓ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเพ็ญ

                                 เสกสรรค์    สองจันทร์
                            (นายเสกสรรค์   สองจันทร์)
                               สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญประชุมการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก อุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

                   ขอเชิญพยาบาลหรือผู้รับผิดชอบการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (ขอให้ส่งรายชื่อที่Phen0001@gmail.com,Phen01@hotmail.com ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ไม่เกินเวลา 13.00 น. )
                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญประชุมงานสุขศึกษา ปี 2558

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

         งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  คปสอ.เพ็ญ  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาเข้าร่วมประชุม  เพื่อจัดทำเล่ม  มส.4  ในวันที่  17  กรกฎาคม  2558  เวลา  08.30 - 16.00 น. ณ  ห้องประชุม สสอ.เพ็ญ (ห้องเล็ก)

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                                                                         ขอแสดงความนับถือ

                                                                      (นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล)
                                                                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

เชิญผู้รับผิดชอบงานรักษา และ ผู้รับผิดชอบงงาน JHCIS ประชุม

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
        ด้วย คปสอ.เพ็ญ ได้จัดทำโครงการ พัฒนาทักษะผู้มีหน้าที่กำกับติดตามระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านสาธารณสุข คปสอ.เพ็ญ ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่  21 - 23 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
       ในการนี้ สสอ. เพ็ญ ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบ งานรักษาพยาบาล และ JHCIS รวม รพสต.ละ 2 คน เข้าร่วม อบรม ตาม วันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ลงทะเบียนท้ายข่าวนี้

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

  ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หมายเหตุ  ให้นำ  SERVER  ตัวจริง พร้อมอุปกรณ์ ต่อพ่วงมาด้วย

ขอเชิญประชุมการเงิน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง


      สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญเจ้าหน้าที่การเงิน ประชุมประจำเดือน ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
     
      ดังนั้นจึงขอเชิญเจ้าหน้าที่การเงินทุกแห่งเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว


       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                                           ขอแสดงความนับถือ
                                                                                        นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                                           สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เชิญ ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค ร่วมจัดทำ โปสเตอร์งานระบาดวิทยานำเสนอที่ ขอนแก่น

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง  หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
       ตามที่ รพสต.นาบัวได้รับเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการด้านระบาดวิทยา เรื่องการสอบสวนโรคตาแดง ระดับเขต ที่ จังหวัดขอนแก่นนั้น  สสอ.เพ็ญ จึงขอเชิญทีม ควบคุมโรคเข้าร่วมจัดทำ โปสเตอร์ เสนอผลงาน ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ โดยพร้อมเพียงกัน
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด