.

.

DHS TEAM

DHS TEAM

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ส่งไฟล์เอกสารหมายเลข6 พกส.

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
           สสอ.เพ็ญส่งไฟล์เอกสารหมายเลข 6 เพื่อให้ทุก รพ.สต.สรุปภาพรวมการเพิ่มค่าจ้าง พกส.ของหน่วยบริการ รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ
 
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
      คมกริช ถานทองดี

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แจ้งอบรมครูอนามัย

เรื่อง แจ้งอบรมครูอนามัยโรงเรียน

เรียน สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ/ผอ. รพ.สต. ทุกแห่ง


              ด้วยโรงพยาบาลเพ็ญโดยงานทันตสาธารณสุข ร่วมกับทันตบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ได้จัดอบรมแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก ภายใต้โครงการ "ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี" ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และเพื่อให้ทราบแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน
และสร้างเครือข่ายการประสานงานทันตสุขภาพ จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม     ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า ชั้น ๓ ตึกส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลเพ็ญ

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


ขอแสดงความนับถือ


นางสาวธิติรัตน์ พุทธาผา
ทันตแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้างานทันตสาธารณสุข CUP เพ็ญ

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พกส/ลูกจ้าง รอบที่2ปี 2557

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
        สสอ.เพ็ญ ขอให้ท่านส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พกส./ลูกจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) ที่ผู้ประเมิน/ผู้รับประเมินลงนามเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ี 20 สิงหาคม 2557 รายละเอยดดังไฟล์ที่แนบ
         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

         นายเสกสรรค์  สองจันทร์
           สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

 ไฟล์ที่แนบดาวน์โหลดที่นี่

ขอให้ส่งแบบประเมินแพทย์แผนไทยด่วน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบล บ้านธาตุ, สร้างแป้น, หนองแสนตอ, เชียงหวาง, บ้านหลวง, บ้านเหล่า, นิคม, สุมเส้า, คอนเลียบ

            ขอให้ส่งแบบประเมินการจัดบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการระดับปฐมภูมิตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ภายในวันที่19 สิงหาคม 2557 เวลาไม่เกิน 12.00 น. ขอให้ส่งเป็นเปเปอร์ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ (รพ.สต.ที่ไม่มีชื่อแสดงว่าส่งเอกสารแล้ว)

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                        นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                         สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เอกสารแนบอยู่ที่นี่

ขอเชิญประชุมการเงิน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญผู้รับผิดชอบการเงินทุกรพ.สต.เข้าร่วมประชุมการเงิน
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


          จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                            ขอแสดงความนับถือ
                                                         นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                          สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปี ส่วนภูมิภาคประจำปีพ.ศ.๒๕๕๗

เรียน  ผอ.รพ.สต.บ้านธาตุ

        ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปี ส่วนภูมิภาค ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้มีสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานให้องค์กร
        เพื่อให้การดำเนินการบรรลุประสงค์จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนบุคลากรในการตรวจสุขภาพ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดFBS วัดความดันโลหิต ระดับภาวะโภชนาการเกิน พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องสุขภาพแกบุคลากรในสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และสมาชิก อส.จำนวน ๒๔ คน ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา๐๘.๐๐น. ณ ห้องประชุมอำเภอเพ็ญ (ชั้น๒)หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านด้วยดี เช่นเคยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
        จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา                                                                           ขอแสดงความนับถือ
                                                                         
                                                                        นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                         สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

แจ้งแผนการออกประเมินภายนอก (Externai Audit)

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ

        ด้วยงานชันสูตร  โรงพยาบาลเพ็ญได้จัดทำแผนการประเมินภายนอก(Externai Audit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตามระบบคุณภาพและมาตรฐานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
        ดังนั้น  จึงขอแจ้งแผนการออกประเมินตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้


         จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                               (นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล)
                                                            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน SRRT เข้าร่วมออกสอบสวนโรคตาแดง

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หัวหน้า PCU รพ.เพ็ญ/หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

            ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน SRRT เข้าร่วมออกสอบสวนโรคตาแดง ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ที่รพ.สต.นาบัว

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                                      นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                        สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ 

วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัณโรคและงาน SRRT เข้าร่วมประชุม

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หัวหน้า PCU รพ.เพ็ญ/หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

         ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัณโรค และงาน SRRT เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ 

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                                      นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                        สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ 

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ รพสต. เข้าร่วมประชุม ตามโครงการพัฒนาระบบแฟ้มครอบครัว อิเล็คทรอนิก

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.นาพู่

         สสอ.เพ็ญ  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ รพสต. เข้าร่วมประชุม ตามโครงการพัฒนาระบบแฟ้มครอบครัว อิเล็คทรอนิก ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น ณ.ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี กลุ่มเป้าหมายเข้าประชุมตาม   รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หมายเหตุ 
  1.นำ server ตัวจริง เข้าร่วมประชุม
  2.โทรศัพท์ และ แท็บเบล็ต ที่ติดตั้งระบบ ปฏิบัติการ Android
  3.ที่เก็บข้อมูล
  4.ปลั๊กไฟ

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขอให้ส่งหลักฐานการจัดตั้งชมรมผู้ป่วยเบาหวานความดัน (งบจังหวัดแห่งละ5000บาท)

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หัวหน้า PCU รพ.เพ็ญ/หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
       ขอให้ส่งเอกสารที่มีลายเซนต์ผลการจัดตั้งชมรมป่วยเบาหวานความดัน (งบจังหวัดแห่งละ5000บาท) ตามเอกสารที่เคยแจกให้แต่ละแห่งแล้ว(เอกสารมี3แผ่น) มาที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557
ดาวน์โหลดโครงการของจังหวัดที่นี่(แก้ไขลิงค์)
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ


นายเสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

แบบลงทะเบียนอบรม อสมช.โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หัวหน้า PCU รพ.เพ็ญ/หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
         ด้วย สสอ.เพ็ญ กำหนดจัดอบรม อสมช.โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 0830-1600 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านธาตุ ในการนี้ขอให้ท่านคัดเลือก อสมช.โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง (จำนวนตามโควต้าท้ายแบบลงทะเบียน) และให้จนท.ผู้รับผิดชอบงานโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองหรือผู้แทน จำนวน รพ.สต.ละ 1 คน เข้าร่วมอบรมในงานนี้ด้วย
         จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                  เสกสรรค์ สองจันทร์
               (นายเสกสรรค์ สองจันทร์)
                 สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หมายเหตุ ให้นำใบลงทะเบียนแยกหน่วยบริการ ส่ง ณ ห้องประชุม เวลา 0830 น.
ดาวโหลดแบบลงทะเบียนที่นี่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด