NEWS Form District Health Administator

NEWS Form  District  Health  Administator

นโยบาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 ธงนำ 4 เข็มมุ่ง

**** นโยบาย นพ.สสจ. อุดรธานี 3 ธงนำ **** "ธงนำที่ 1 ลดคนป่วย " ******** 1)TO BE NUMBER ONE เยาวชนติดบุหรี่ เหล้า และ ยาเสพติด ลดลง............ 2)NCD [เบาหวาน , ความดันโลหิตสูง , ตา, ไต, เท้า (ภาวะแทรกซ้อน) หัวใจ , หลอดเลือดสมอง , มะเร็งปากมดลูก , มะเร็งเต้านม, มะเร็งท่อน้ำดี]............ 3)โรคแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์ และทารกแรกเกิด - โรคไข้เลือดออก , วัณโรค ******* ***** "ธงนำที่ 2 เพิ่มคนสุขภาพดี (โดยใช้นโยบาย 3อ. 2ส.)" ******** 1) กลุ่มแม่และเด็ก 0-5 ปี มุ่งเน้น เพิ่ม IQ EQ ........... 2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดี ติดสังคม ลดผู้สูงอายุติดบ้าน-ติดเตียง .......... 3) พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็นแพทย์กระแสหลัก/ แพทย์คู่ขนาน **** "ธงนำที่ 3.ขยายการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน" ******** ******** - ศูนย์เด็กเล็ก...................... อบจ./เทศบาล/อบต. - โรงเรียน ....... ... กระทรวงศึกษาธิการ และเทศบาล - โรงงาน ........... .... กระทรวงแรงงาน และภาคเอกชน - ชุมชน ............. ...... ภาครัฐทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องภาคท้องถิ่นและภาคเอกชน **** นโยบาย นพ.สสจ. อุดรธานี 4 เข็มมุ่ง **** "เข็มมุ่งที่ 1 : พัฒนาระบบบริการตาม Service Plan " ******** "เข็มมุ่งที่ 2 : พัฒนาระบบข้อมูลของ สสจ.อุดรธานี และ หน่วยบริการทุกระดับ " ******** "เข็มมุ่งที่ 3 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากร " ******** "เข็มมุ่งที่ 4 : พัฒนาการ Implement งานในพื้นที่ให้เกิด Impact เปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพประชาชนที่ดีขึ้น " ********

Phen Team The best team for the best health in 2025

**** วิสัยทัศน์ **** "คปสอ.เพ็ญ เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการเพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน ภายใน 10 ปี (2568 )" ******** ******** ค่านิยม PHEN คือ P= Patient - centered ( ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง) H = Humanized (บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ) E = Excellent ( มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ) N = Network (ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วม ) *******

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขอรายชื่อผู้ที่จะมาตรวจเอ็กซเรย์เต้านมของมูลนิธิกาญจนบารมี

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง,หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ,ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมอบต.นาพู่
     ด้วยมูลนิธิกาญจนบารมี  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข มีกำหนดออกให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ณ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเพ็ญ จึงขอให้สถานบริการแต่ละแห่งส่งรายชื่อผู้สงสัยผิดปกติ แห่งละ ๒ คน เพื่อมาทำการตรวจเอ็กซเรย์เต้านมในวัน เวลา ดังกล่าว ตามแบบฟอร์มแนบท้ายนี้ที่ phen01@hotmail.com, phen0001@gmail.com ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อจะได้เตรียมการดำเนินการขั้นต่อไป
       
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                 นายเสกสรรค์   สองจันทร์
                                                                    สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆที่นี่

ขอความร่วมมือสำรวจอุปกรณ์/เครื่องมือโรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง,หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ,ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมอบต.นาพู่
         ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอความร่วมมือให้สำรวจ ข้อมูลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย COPD&Asthma ปีงบประมาณ 2558 โดยส่งแบบสำรวจมาที่ E-mail phen01@hotmail.com, phen0001@gmail.com ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อจะได้ส่งจังหวัดต่อไป 
         จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

                                                                   นายเสกสรรค์   สองจันทร์
                                                                     สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


ส่งสรุปรายงาน Fixed Cost

รียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ,ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ ,หน.ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ
               สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอข้อมูล Fixed Cost เพื่อบันทึกเข้า รายงาน ออนไลน์ ทั้งนี้ ไห้ดาวน์โหลดเอกสารได้ท้ายข่าวนี้ ส่งภายในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ส่ง เอกสารฉบับจริงพร้อมลงนาม รับรองส่งก่อนประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


   ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


เอกสารแบบฟอร์ม

ส่งสัยการลงข้อมูล สอบถาม ผช.คมกริช

เชิญประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ,ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ ,หน.ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ

       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญ ทุกท่าน ร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558 ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 ถึง 16.30 น  ณ  ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ โดยพร้อมเพียงกัน
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เชิญ คณะกรรมการเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม คปสอ.เพ็ญ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าร่วมประชุม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ผอ.รพ.สต. และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

             ด้วย คปสอ.เพ็ญ กำหนดให้จัดทำโครงการมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะปีงบ ๒๕๕๘ โดยการจัดค่ายสุขภาพขึ้น ณ วัดป่าศรีเวียงเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๔ รุ่น ดังนี้
                รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๘
                รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
                รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
                รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๕๘
             โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวน ๑ คน โรคความดันโลหิตสูง จำนวน ๑ คน และจิตอาสา จำนวน ๑ คน รวมเป็น หมู่บ้านละ ๓ คน
              ดังนั้น เพื่อปรึกษาการเตรียมพร้อมในการจัดค่ายสุขภาพ จึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม คปสอ.เพ็ญ ( ตรวจสอบรายชื่อแนบท้าย ) และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า โรงพยาบาลเพ็ญ โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายชัยรัตน์ เจริญสุข 
แจ้งปรับปรุงข้อมูล GIS Health ปี ๒๕๕๗

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
     ตามที่ สสจ.อุดรธานี ได้ติดตามการบันทึกข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ GIS Health ประจำปี ๒๕๕๗ นั้น  สสอ.เพ็ญ จึงขอให้ท่าน ปรับปรุงข้อมมูล พื้นฐานหน่วยงาน บุคคลากร ข้อมูลทรัพยากร  ข้อมูลบริการ ข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น ทั้งนี้ User name และ Password สอบถามผู้รับผิดชอบ IT ของรสต.ของท่าน (ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลได้ที่ http://gishealth.moph.go.th/healthmap/report.php )
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หมายเหตุ
๑.ข้อมูลบริการ ประมวลผลจาก 0110รง5 JHCIS
๒.โครงการกิจกรรมเด่น ใช้ นวัตกรรม และ รางวัล หรือกิจกรรมเด่นที่ดำเนินการของ รพสต.
๓.ปรับปรุงข้อมุลผู้รับบริการ หรือผู้รับผิดชอบ บันทึกข้อมูล
๔. สามรถดาวน์โหลด app สำหรับโทรศัพธ์ มือถือและ แท็บ ใน andriod หรือ app store ได้
๕.บันทึกข้อมูลได้ที่   http://gishealth.moph.go.th/ หรือ โลโก้  ด้านข้างเว็บ สสอ.เพ็ญ

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ส่งเอกสารนำเสนอผลการดำเนินงาน ประชุม คปสอ

เรียน  ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน  รพสต. และ QOF
          คณะทำงานขอส่งเอกสารสรุปการดำเนินงาน  QOF  ประชุม คปสอ . เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ตามที่แนบมาพร้อมนี้
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ รพสต.

แจ้งแผนออกประเมินนิเทศติดตามงานด้านสาธารณสุขครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 (ใหม่)และผู้รับผิดชอบ KPI MOU คปสอ. ๒๕๕๘

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ,ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ , หัวหน้า ศสช.เพ็ญ

เอกสารแนบ   1.กำหนดการออกนิเทศติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขคปสอ.เพ็ญ  รอบที่ 1และผู้รับผิดชอบ KPI คปสอ

         ด้วยทีมนิเทศ  คปสอ.เพ็ญ  จะออกนิเทศติดตามงานด้านสาธารณสุขในวันที่  16-20  มีนาคม  2558  เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ  2558
          ดังนั้น  จึงขอแจ้งแผนการออกนิเทศติดตามงานด้านสาธารณสุข  ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้


                                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                                                                     ขอแสดงความนับถือ

                                                                 (นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล)
                                                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2558

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารการจัดสรรเงินงวดเดือนกุมภาพันธ์  2558
       
                ด้วย  งานประกันโรงพยาบาลเพ็ญ  ได้ดำเนินการโอนเงินจัดสรรโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า  งวดเดือนกุมภาพันธ์  2558  เรียบร้อย  ตามเอกสารที่แนบ


                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


   
                                                                        ขอแสดงความนับถือ

                                                                     (นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล)
                                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ขอส่งรายละเอียดงาน SRRT ปีงบประมาณ 2558

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

             งาน SRRT ขอส่งรายละเอียดของงาน SRRT ปีงบประมาณ 2558 มีแบบทะเบียนแจ้งข่าว,Guiline SRRT 2558,ใบสรุปตรวจสารเคมี,ไฟว์ชี้แจงงาน SRRT 2558,วิธีการตรวจสารเคมีโดยกระดาษพิเศษ,ตัวชี้วัด KPI2558 (ตัวชี้วัดจะเป็นของทุกงานให้เอาเฉพาะของควบคุมโรคนะค่ะ)

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                              ผู้ประสานงาน SRRT อ.เพ็ญดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม คปสอ. เพ็ญ ประจำปี 2558

เรียน ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง , คณะกรรมการ คปสอ.เพ็ญ ,ประธานรับผิดชอบงาน Q , ผู้รับผิดชอบงานแผนยุทธศาสตร์ของ รพสต. และผู้รับผิดชอบ KPI คปสอ.เพ็ญ ทุกท่าน

สิ่งที่แนบมาด้วย 1.หนังสือเชิญประชุม
                          2. ผู้รับผิดชอบ KPI คปสอ.เพ็ญ

                 เนื่องด้วยงานแผน คปสอ.เพ็ญได้ประชุม ประจำเดือน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า ตึกศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ ชั้น 3 เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายเพ็ญ ในการเตรียมรับทีมประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
                 ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว
                 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ


ขอแสดงความนับถือ


(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ


วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ส่งเอกสารประชุม QOF (แก้ไข ลิงค์ดาวน์โหลด )

ส่งเอกสารประชุม ชี้แจง QOF สสจ.อุดรธานี แก้ไข ลิงค์ดาวน์โหลด  เนื่องจาก ลิงค์เดิมดาวน์โหลดไม่ได้

1.ประชุม งบ QOF 130258.pptx
2.แนวทางงบQOF-58-8-V1.pdf (แก้ไขลิงค์ไห้ดาวน์โหลดได้แล้ว)
3.CUP profile -QOF-58.docx
4.Pre-QOF-58-V8.pdf

งานพัฒนาระบบสาารสนเทศน์ คปสอ.เพ็ญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

รพสต.ดีเด่น 2557 รพสต นาบัว

รพสต.ดีเด่น 2557 รพสต นาบัว

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 1 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 1 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 2 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 2 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 3 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 3 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 4 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 4 ปี 2557

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด