กระแสพระราชดำรัส (คำสอนของพ่อ)

กระแสพระราชดำรัส (คำสอนของพ่อ)

Phen distric health office

Phen  distric health office

ค้นหาข่าว โดย ใช้ข้อความ คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

กำลังโหลด...

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

ไฟล์รายละเอียด EPI ปี 2560

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ
    ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอส่งไฟล์ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปี 2560  เพื่อให้สถานบริการทุกแห่งใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งข้อมูลในไฟล์ประกอบด้วย
               โฟลเดอร์ที่ 1  แผนปฏิบัติงาน EPI ปี 2560
               โฟลเดอร์ที่ 2  มาตรฐานและแบบประเมิน EPI
               โฟลเดอร์ที่ 3 แบบเบิกวัคซีน หน่วยบริการ
               โฟลเดอร์ที่ 4 รหัสวัคซีน
                 โฟลเดอร์ที่ 5 หนังสือโรคหัด
                 โฟลเดอร์ที่ 6 แนวทาง HPV
     ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ขอให้ทุกสถานบริการได้  print out  เอกสารในแต่ละ โฟลเดอร์ และศึกษาทำความเข้าใจ เนื่องจากมีข้อมูลหลายอย่างที่ปรับปรุง  
     จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                                      ขอแสดงความนับถือ

                                                                     เสกสรรค์ สองจันทร์
                                                                    สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ไฟล์ EPI สสจ.rar
(91.40 MB)

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมรับการนิเทศงานสาธารณสุข ปีงบ 2560

เรียน คณะกรรมการ คปสอ.เพ็ญ , ประธานรับผิดชอบงาน  Q  ทุกท่าน
            
              ขอเชิญเข้าร่วมรับการนิเทศงานสาธารณสุข  คปสอ.จังหวัดอุดรธานี  ปีงบประมาณ  2560  ในวันที่  20  มกราคม  2560  เวลา  08.00 - 16.00 น. ณ  ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า  ชั้น  3  ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบเรียนมาด้วยนี้
              
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

                                                                                 ขอแสดงความนับถือ

                                                                                 (นายชัยรัตน์  เจริญสุข)
                                                                                 ประธาน  คปสอ.เพ็ญ


 

แจ้งโอนเงินงวด 2/ 2560

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หน.ศสช.เพ็ญ
             
                   ด้วยงานประกัน  โรงพายาบาลเพ็ญ  ได้ดำเนินการโอนเงิน  งวด 2/2560  เรียบร้อย  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบเรียนมาด้วยนี้
                 
                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

                                                                                   (นายชัยรัตน์  เจริญสุข)
                                                                                    ประธาน  คปสอ.เพ็ญ


 

เชิญผู้จัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
         สสอ.เพ็ญ ของเชิญผู้รับผิดชอบการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง เข้าประชุมเพื่อจัดทำบัญชีประจำเดือน มกราคม 2560 และ รับฟังแนวทางการดำเนินการตรวจสอบภายใน  ในวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม เพ็ญจรัสฟ้า ชัน 3 ตึกศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ โรงพยาบาลเพ็ญ
     
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ 

เสกสรรค์  สองจันทร์ 
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

ส่งข้อมูลผู้ป่วย Sepsis เดือน ต.ค. - ธ.ค.59 , KPI Sepsis สสจ.ปี 60 และคำสั่ง

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ , หน.ศสช.เพ็ญ
          
            งาน  Sepsis  รพ.เพ็ญ  ขอส่งข้อมูลผู้ป่วย  Sepsis  เดือน ต.ค. - ธ.ค. 59  , KPI Template  สสจ.ปี 60 และคำสั่ง  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการเตรียมรับนิเทศงาน  คปสอ.  สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่  E - letter แต่ละ  รพ.สต.
           
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                 ขอแสดงความนับถือ

                                                               (นายชัยรัตน์  เจริญสุข)
                                                                ประธาน  คปสอ.เพ็ญ

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน Asthama&COPD และผู้รับผิดชอบการคีย์ข้อมูล

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ

      ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน Asthama&COPD และผู้รับผิดชอบการคีย์ข้อมูล  เข้าร่วมประชุมเรื่องการลงข้อมูลปี 2560 ที่ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า ในวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.
   
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                                      ขอแสดงความนับถือ

                                                                     เสกสรรค์ สองจันทร์
                                                                  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


แบบคัดกรองปี asthma copd ปี60.xlsx
(15.10 KB)


รวมประกาศและ ข่าว สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งหมด

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์ การจัดระบบคัดกรองสภาวะสุขภาพ การจัดเตียงสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)