กระแสพระราชดำรัส (คำสอนของพ่อ)

กระแสพระราชดำรัส (คำสอนของพ่อ)

Phen distric health office

Phen  distric health office

ค่านิยมเพ็ญ Phen Team

****MOU - PHEN ******* M = Mastery เป็นนายแห่งตน *** *** O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ ****** U = Unity มีเอกภาพทำงานเป็นทีม ******* P = People Centered approach ใส่ใจประชาชน ****** H = Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม ******** E = Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ********* N = Network ภาคีเครือข่าย*******

Phen Team MOU star

Phen Team  MOU star

ค้นหาข่าว โดย ใช้ข้อความ คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

แจ้งผู้มีคุณสมบัติเลื่อนระดับสูงขึ้น

เรียน ผอ.รพสต.สุมเส้า, ผอ.รพสต.นาบัว,ผอ.รพสต.คอนเลียบ ,ผอ.รพสต.โพนสวรรค์

            ตามที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.อุดรธานี  แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเลื่อนระดับสูงขึ้น รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้(ลำดับที่ 468-473) สสอ.เพ็ญขอแจ้งมายังท่านเพื่อโปรดแจ้งเจ้าตัวทราบ ต่อไป 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

 ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ แจ้งผู้มีคุณสมบัติเลื่อนระดับสูงขึ้น.pdf(1.60 MB)

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

ส่งคู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว

เรียน ผอ. รพ.สต.ทุกแห่ง ,ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

                      ตามที่ สสจ. อุดรธานี ได้จัดส่งคู่มือ คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5 ดาว 5 ดี มาแล้วนั้น สสอ.เพ็ญขอส่ง คู่มือดังกล่าว มายังท่านเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานต่อไป

                      จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ 

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุ.pdf(20.70 MB)

แจ้งโอนเงิน

เรียน  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ , ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ , หน.ศสช.เพ็ญ
         
                 งานประกันสุขภาพ  โรงพยาบาลเพ็ญ    ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินจัดสรร  QOF  งวดที่ 1/ 2560  และเงินเหมาจ่ายรายหัวงวดที่  3/2560    ได้ดำเนินการโอนให้แต่ละ รพ.สต.เรียบร้อยแล้ว  ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาด้วยนี้

                                                                                         ขอแสดงความนับถือ

                                                                                       (นายชัยรัตน์   เจริญสุข)
                                                                                          ประธาน คปสอ.เพ็ญแจ้งโอนเงิน QOF งวด 1.60.pdf
แจ้งโอนเงิน งวด3 ปีงบประมาณ 60.pdf
****  หมายเหตุ    ออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐาน  ในการจ่ายเงินต่อไป

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขอความร่วมมือสำรวจการจ่ายเงินค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

                ตามที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ส่งหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจการจ่ายเงินค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยรวบรวมส่ง สสอ.เพ็ญ  ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่  Eletter =  u00410

                จึงเรียนมาเพื่อโปดพิาจรณาดำเนินการ 


ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

แบบสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนฯ ฉ.11 และ ฉ.12.xlsx(25.40 KB)
2082.pdf(188.50 KB)


ขอเชิญประชุมงานบริการที่เป็นมิตร

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผอ.กองสาธารณสุขอบต.นาพู่

               สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานบริการที่เป็นมิตร รพ.สต.ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า ชั้น 3 เพื่อปรึกษาหารือระบบบริการสุขภาพและสังคมที่เป็นมิตรของอำเภอเพ็ญ

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                          ขอแสดงความนับถือ
                                                       นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                        สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญประชุม คณะกรรมการ IC คปสอ.เพ็ญ

      ขอเชิญคณะกรรมการ IC  คปสอ.เพ็ญ เข้าประชุมปรึกษาแนวทางการดำเนินงาน IC  อำเภอเพ็ญ      ประจำปีงบ 2560 วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น.   ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า ชั้น 3    ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ 

                                                        ขอแสดงความนับถือ

                                                    นายแพทย์ชัยรัตน์   เจริญสุข
                                                         ประธาน คปสอ.เพ็ญ

ขอเชิญรับนิเทศและติดตามภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รียน  สาธารณสุขอำเภอ , ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพแบบบูรณาการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
         
           ขอเชิญเข้าร่วมรับนิเทศและติดตามภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ในวันที่  27  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า  ชั้น  3  ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบเรียนมาด้วยนี้
            
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                  
                                                                                     ขอแสดงความนับถือ

                                                                                     นายชัยรัตน์  เจริญสุข
                                                                                     ประธาน  คปสอ.เพ็ญ


รับนิเทศงานวันที่ 27032560.jpg

ขอเชิญประชุมชี้แจงเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ดี)

เรียน  สาธารณสุขอำเภอ , ทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาวและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
          
              ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ดี)  ในวันที่  22  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเพ้ญจรัสฟ้า  ชั้น  3  ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ  โรงพยาบาลเพ็ญ
            ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ E-mail : K_boonrod@yahoo.com  หรือส่งทางไลน์  คปสอ.เพ็ญ  ภายในวันที่  20  มีนาคม  2560  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบเรียนมาด้วยนี้
            
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                 ขอแสดงความนับถือ


                                                                                         นายชัยรัตน์ เจริญสุข

                                                                                         ประธาน คปสอ.เพ็ญ


กำหนดการวันที่ 22032560.jpg
รพ.สต.ติดดาว.jpg

รวมประกาศและ ข่าว สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งหมด

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์ การจัดระบบคัดกรองสภาวะสุขภาพ การจัดเตียงสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)