happy new year 2016

****ขออำนาจ คุณพระศรีรัตน์ไตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบ สุขสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูลผล สดชื่น แจ่มใส เจริญรุ่งเรือง ตลอดปี 2559 และตลอดไป เทอญ *******

Phen distric health office

Phen  distric health office

ค้นหาข่าว โดย ใช้ข้อความ คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

กำลังโหลด...

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประกาศสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์

เรียน ผอ. รพสต. ทุกแห่ง

            ด้วย วิทยาลัยพยาบาล ประกาศสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ในสาขาต่างๆ ประจำปี 2560 (พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะสาขา Advanced Practice Nurse (APN) รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

APN2559.pdf(2.50 MB)

เชิญประชุม คปสอ.เพ็ญ ปีงบ ๒๕๕๙

เรียน  คณะกรรมการ คปสอ.เพ็ญ , ประธานรับผิดชอบงาน  Q  ทุกท่าน
         
            ด้วยงานแผน  คปสอ.เพ็ญ  ได้จัดประชุมประจำเดือน  ในวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า  ชั้น ๓  ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ 
           ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว  หากคณะกรรมการท่านใดมีความประสงค์ที่จะนำวาระเข้าประชุม สามารถส่งเอกสารได้ที่ งานแผนงาน  ภายในวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
           
            จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ


                                                                  ขอแสดงความนับถือ

                                                                (นายชัยรัตน์  เจริญสุข)
                                                             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ
 

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เชิญร่วมรับฟัง การดำเนินงานอำเภอ/ตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว (คปสอ./รพ.สต.ติดดาว)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้าหมายพัฒนา  ติดดาว ๒๕๕๙

               ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินงานอำเภอ/ตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว (เดิมคือ คปสอ./รพ.สต.ติดดาวตามเกณฑ์ของเขต) ซึ่งได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกับอำเภอ/ตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการ (การประเมิน คปสอ.ของจังหวัด) และตำบลบูรณาการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๙ นั้น
               ในการนี้ ขอเชิญ ผอ. รพสต. ในเขตอำเภอเพ็ญ ที่พัฒนาเป็น รพสต.ติดดาว ปี ๒๕๕๙ ทั้ง ๗ แห่งเข้าร่วมประชุม รับฟังชี้แจงแนวทาง และเกณฑ์การดำเนินงานในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง ๑  รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ส่งมาตรการอุบัติเหติเพื่อประกาศใช้และถือปฏิบัติ

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
        ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ เรื่องมาตรการและการดำเนินการตามมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน และการตั้งด่าน ชุมชน สกัดกลุ่มเสี่ยงอุบัติเหตุนั้น
        สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอส่ง เอกสารประชาสัมพันธ์ดังเกล่ามายังท่านเพื่อโปรดพิาจาณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อมต่อไป

        จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เอกสารมาตรการองค์กร 


เอกสารตั้งด่านชุมชน สกัดกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุ


วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เชิญประชุม IT สัญจร

เรียน   ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
             ตามที่ สสจ.อุดรธานี จัดประชุม IT สัญจร ปี 2559 และกำหนดการ ประชุมสัญจรที่ อำเภอเพ็ญ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม เพ็ญจรัสฟ้านั้น
             ในการนี้ สสอ.เพ็ญ ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงาน สารสนเทศ รพสต.  แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนและนำข้อปัญหาด้านสารสนเทศ ที่พบร่วมเสนอเพื่อหาแนวทางแก้ในวันดังกล่าว

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หมายเหตุ 

กลุ่มที่ 2 ผู้บันทึก / รับผิดชอบข้อมูลในระดับหน่วยบริการ/ตรวจสอบข้อมูลตาม Goal Setting  QOF    
              
               รพสต. นำคอมพิวเตอร์ ที่มีโปรแกรม JHCIS มาที่ห้องประชุม รพ.เพ็ญ

ขอเชิญประชุมงานส่งเสริม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ

          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ งานส่งเสริมสุขภาพ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพรพ.สต.   ละ 2 คน เข้าร่วมประชุมใันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งนี้ขอให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคมาพร้อมด้วย

         จึงเรียนเพื่อทราบ


                                                            ขอแสดงความนับถือ
                                                         นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                          สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

รวมประกาศและ ข่าว สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งหมด

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

3 ธงนำ 2559

3 ธงนำ  2559

4 เข็มมุ่ง 2559

4 เข็มมุ่ง 2559

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด