Phen distric health office

Phen distric health office

ค้นหาข่าว โดย ใช้ข้อความ คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

กำลังโหลด...

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ส่งเอกสารประกอบการดำเนินการจัดทำแผน วันที่ 26 ตค 59 (วันที่2)

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ คณะทำงานจัดทำแผน ทุกท่าน

                ตามที่ คปสอ.เพ็ญ จัดประชุมแผน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 นั้น คณะทำงานขอส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดทำแผน ตามที่แนบมาพร้อมนี้

                จึงเรียนมาเพื่โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
รองประธาน คปสอ. เพ็ญ


 1. กรอบขั้นตอนยุทธศาสตร์สาธารณสุข26102559.pptx(1.20 MB)
 2. แบบฟอร์มจัดทำแผน.rar(464.50 KB)
 3. ทบทวนความรู้SWOT.rar(599.30 KB)

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญประชุม คปสอ.เพ็ญ ครั้งที่ 1/2560

เรียน  คณะกรรมการ คปสอ.เพ็ญ ,ประธานรับผิดชอบงาน Q ทุกท่าน
       
             เนื่องด้วยงานแผน  คปสอ.เพ็ญได้ประชุม  ประจำเดือน  เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน , สรุปผลการดำเนินของคณะกรรมการพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายเพ็ญ  ในปีงบประมาณ  2559 
          ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ  ทุกท่านเข้าร่วมประชุม  ในวันที่  28  ตุลาคม  2559 เวลา 13.00–16.00 น. ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า ตึกศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ ชั้น  3  และหากคณะกรรมการท่านใดมีความประสงค์ที่จะนำวาระเข้าประชุม  ส่งเอกสารได้ที่งานแผนงาน หรือทาง  E-mail :  plan.phen@gmail.com  ภายในวันที่  27  ตุลาคม  2559  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้   

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ


                                              ขอแสดงความนับถือ


                                            (นายชัยรัตน์  เจริญสุข)
                                             ประธาน  คปสอ.เพ็ญ

 

                       

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบ Goal Setting ระดับ รพสต.

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. นาพู่

                   ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญได้ถ่ายถอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ในระดับ รพสต.ไปแล้วนั้น
                  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เชื่อมโยง ให้การดำเนินการตามนโยบายเร่งรัด ในระดับ รพสต. จึงขอให้ รพสต.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ นโยบายเร่งรัด Goal Setting ในระดับ รพสต. รายละเอียดตามไฟลที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ให้ส่งให้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ทาง E-Letter : u00410 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559
                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ผู้รับผิดชอบนโยบายเร่งรัด 15 ประเด็นรพสต.pptx(78.40 KB)

ส่งเอกสารรูปเล่มข้อมูลนำเข้าเพื่อประกอบการจัดทำแผน คปสอ.เพ็ญ ปี 2560

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ คณะทำงานจัดทำแผน ทุกท่าน

             ตามที่ คปสอ.เพ็ญ ได้เชิญจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 25 -26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 -16.30 น ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้านั้น  คณะทำงาน ขอส่งไฟล์ประกอบการจัดทำข้อมูลในการจัดทำแผนให้ผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการต่อไป

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์
รองประธาน คปสอ.เพ็ญ 


รูปเล่มข้อมูลนำเข้าทำแผน คปสอ.เพ็ญ.rar(50.60 MB)

ส่งเอกสารประกอบการดำเนินการโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท องค์ราชัน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง, ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.นาพู่ ,หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ

            ตามที่ สสอ.เพ็ญ ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท องค์ราชัน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ไปแล้วนั้น สสอ.เพ็ญ ขอส่ง ไฟล์นำเสนอชี้แจง และแบบรายงานตามโครงการตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการต่อไป

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


รายงาน3ล้าน3ปี.pdf(1.30 MB)
ไฟล์นำเสนอชี้โครงการสามล้าน.pptx(2.30 MB)
เอกสารอธิบายโครงการ3ล้าน3ปี.pdf(206.50 KB)

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบ 2560

เรียน  คณะกรรมการ คปสอ.เพ็ญ , คณะกรรมการงาน Q ทุกท่าน,หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานและผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นตาม Goal Setting  ในระดับ คปสอ.  
       ด้วยงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  2560  ขึ้น  ในวันที่  25 – 26  ตุลาคม  2559  เวลา  13.00 – 16.00  น.  ณ  ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า  ชั้น  3  ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ

         ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  โดยส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมภายในวันที่  21  ตุลาคม  2559  ทาง E–mail:plan.phen@gmail.com รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
      
          จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

                                                   ขอแสดงความนับถือ

                                                 (นายชัยรัตน์  เจริญสุข)
                                                   ประธาน  คปสอ.เพ็ญ


โครงการประชุมจัดทำแผน ปีงบ 2560.jpg

 

รวมประกาศและ ข่าว สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งหมด

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)