.

.

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เชิญประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสาธารณสขและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๘

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธษรณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
            ตามหนังสือ สสจ.อุดรธานีที่ อด๐๐๓๒.๐๐๒/๖๔๐๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุขและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น ณ  ห้องประชุม ตึกอำนวยการ ชัน ๗ โรงพยาบาลอุดรธานี นั้น
            ในการนี้ สสอ.เพ็ญ ขอแจ้ง ผอ.รพสต.ทุกแห่งเข้าร่วมการประชุมตามหนังสือแจ้งที่แนบมาพร้อมนี้โดยพร้อมเพียงกัน

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์

เชิญผู้รับผิดชอบงาน พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล ร่วมประชุม การใช้โปรแกรม FFC เพื่อใช้ในการเยี่ยมบ้านและบันทึกข้อมูล

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
             ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน พยาบาล ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการรักษาพยาบาล ร่วมประชุม การใช้โปรแกรม FFC เพื่อใช้ในการรักษา  เยี่ยมบ้านและบันทึกข้อมูลและร่วมซักถามข้อสงสัยการบันทึกข้อมูล บริการ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ  ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
             ในการนี้ จึงขอเชิญ พยาบาลและบุคคลากร ที่สนใจ ไม่ติดภารกิจ  เข้าร่วมรับฟัง และซักถามตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น
           
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หมายเหตุสอนโดย อ.เจตพล  เกษแก้ว
๑.ให้นำแท็บเลท  หรือโทรศัพธ์ ทีติดตั้งโปรแกรม FFC เข้าร่วมประชุมด้วย
๒.เนื้อหาการประชุมประกอบด้วย เข้ารับฟังช่วงไดก็ได้
      เช้า  การบันทึกข้แมุล anc และงานส่งเสริม
       บ่าย  การประบปรุงทำผังเครือญาติ ด้วยโปรแกรม,การบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน ,การจัดทำพิกัด ,การรักษาพยาบาล 
๓.ซักถาม ข้อสงสัยในการบันทึกข้อมมูล ต่างๆ 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เชิญประชุมการเงิน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง


      สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญเจ้าหน้าที่การเงินเข้าร่วมประชุมการเงินเพื่อทำการปิดงบ ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ โดยพร้อมเพียงกัน


      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                             ขอแสดงความนับถือ
                                                            นายคมกริช  ถานทองดี
                                                    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
                                                   ปฏิบัติราชการแทนสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ ปรับปรุงระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร รพสต.และแฟ้มสุขภาพครอบครัว เพื่อตอบสนองระบบบริการ One Stop Service

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
        ด้วย คปสอ.เพ็ญ จัดอบรม โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร รพสต.และแฟ้มสุขภาพครอบครัว เพื่อตอบสนองระบบบริการ One Stop Service คปสอ.เพ็ญ ในวันที่ ๒๐ ถึง ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น ถึง ๑๖.๓๐ น  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
       ในการนี้ ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงาน JHCIS หน่วยงานละ ๒ คน ( ควรเป็น Admin อบรมมุ้งเน้น การแก้ไขแฟ้มข้อมูลให้ถูกต้อง ตามระบบ ๔๓ แฟ้ม ) และลงชื่อ ท้ายข่าว ฉบับนี้ เพื่อจัดทำแบบลลงทะเบียน ต่อไป

       จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

คมกริช  ถานทองดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ปฏิบัติราชการแทน สาธารณสุขอำเภอเพ็ญลงทะเบียนที่นี่
ดูรายชื่อที่ลงทะเบียนที่นี่


หมายเหตุ
1.นำ server ตัวจริงเข้าร่วมประชุม หาก มีสาย LAN ไห้นำติดตัวมาด้วย
2.ปั๊กไฟ และอุปกรณ์ ต่อพ่วง
3.ควรติดตั้ง คอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ ก่อนเวลา 08.30 น.เนื่องจากวิทยากร ภายนอก(อ.เจตพล )

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ส่งสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๑.๒/ว. ๓๔๒๖

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
        ด้วย สสอ.เพ็ญได้รับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร  ๐๔๐๑.๒/ว. ๓๔๒๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้งดการขึ้นป้ายต้อนรับ  รายละเอียด สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ Eleter ของ รพสต. ของท่าน
        จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คืนข้อมูลเดือน กันยายน 2557

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
            รพ.เพ็ญ ขอ แจ้ง คืนข้อมูลบริการ คืนข้อมูลเดือนกันยายน 2557   เนื่องจาก เว็ป รพ.เพ็ญ ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ letter  ของ รพสต.ของท่าน
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ รพสต.

วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แจ้งตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม และส่งข้อมูลอีกครั้ง

เรียน  ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ
       ตามที่ สสจ.อุดรธานีแจ้งตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม นั้น พบว่าข้อมูล ในบางเดือน ช่วงเดือน  กค ถึง กย  ยังไม่เข้าในระบบ จึงขอให้ท่านตรวจสอบ แก้ไขและส่ง 43 แฟ้มซ้ำอีกครั้ง โดยแยกข้อมูลเป็นเดือน ในเดือนนั้นๆ
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
                                        ขอแสดงความนับถือ
                                      เสกสรรค์  สองจันทร์
                                     สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด