ส.ค.ส พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๘

ส.ค.ส พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๘

.

.

Health Screning Report >> DTc NCD และงานกลุ่มวัย

HDC ระดับ ประเทศ เขตสุขภาพ จังหวัด อำเภอ ตำบล

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

การย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ รอบ 1 เมษายน 2558

เรียน  ผอ รพ.สต.ทุกแห่ง

                        ด้วย สสจ.อุดรธานี  แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประสงค์จะขอย้ายในรอบ 1 ประจำเดือน เมษายน 2558   โดยให้เขียนใบขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น  ส่งถึงกลุ่มงานทรัพยากรบุคค สสจ.อุดรธานี  ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  รายละเอียดตาม File ที่แนบ
                         
                       จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์

                                                            เสกสรรค์   สองจันทร์
                                                        (นายเสกสรรค์  สองจันทร์)
                                                          สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เชิญประชุมชุดปฎิบัติการระดับตำบล(ชปต.)

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่/หน.PCU.รพ.เพ็ญ

                        อำเภอเพ็ญของเชิญชุดปฎิบัติการระดับตำบล(ชปต.)ตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ ๔๒๑๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เข้าประชุมเพื่อมอบหมายภาระกิจที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอเพ็ญ รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

                        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                            เสกสรรค์   สองจันทร์
                                                        (นายเสกสรรค์   สองจันทร์)
                                                           สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 5 ไฟล์ที่นี่
หนังสือเชิญประชุม
คำสั่งหน้าแรก
คำสั่งหน้า๒
คำสั่งหน้า๓

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

เชิญประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

     สำนักงานธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญเจ้าหน้าที่การเงิน ทุก รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงผังบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อจะได้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยประชุมวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                                                           ขอแสดงความนับถือ
                                                        นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                          สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

ส่ง KPI งานผู้พิการและแบบรายงานการดำเนินงาน 2558

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

             ตามข้อตกลงจากการประชุมผู้รับผิดชอบงานผู้พิการให้ทุก   รพ.สต  ดำเนินการงานผู้พิการ คปสอ.เพ็ญ ตาม KPI งานผู้พิการ และศึกษาในส่วน template อธิบายของคำวาสหสาขาวิชาชีพ / การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 26 รายการเท่านั้น   และ  ขอแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการคือ
              1. ส่งรายงานใหม่ งวด 1 ให้ภายในอาทิตย์หน้า (ภายในเดือน ม.ค 58 )
              2 สำรวจข้อมูลคนพิการด้วยรหัส ICF ในรายใหม่ ส่วนรายเก่าที่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินการแก้ไข เป็นปัจจุบันทุกเดือน โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งเดือน ม.ค 58 เป้นต้นไป
              3. ให้ดำเนินจัดทำฐานข้อมูลเตียง 2/เตียง3 แยกกลุ่ม พิการ สูงอายุ ผู้ป่วยตามแบบฟอรม์ที่แนบและกลุ่มผู้ป่วย Strokeทุกรายเพื่อให้กายภาพบำบัดคิตามเยี่ยม 100 % ( ดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมส่งงานภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 )
              4. ฐานข้อมูลคนพิการที่เป็นปัจจุบันเป็นรูปเล่มส่งนักกายประจำรพ.สตภายใน 5 ก.พ 2558
           
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

             

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

ขอรายงาน 0110 รง 5 กิจกรรม รอบ 3 เดือนปีงบประมาณ 2558

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ,ผอ.กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.นาพู่
         ด้วย ผู้ประสานงาน คปสอ.เพ็ญ  ต้องจัดทำรายงานสรุป การดำเนิน งาน ส่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะทำงาน จึงขอความร่วมมือ จากท่าน เพื่อจัดส่งรายงาน 0110 รง 5 กิจกรรม (จากรายงานประมวลผล JHCIS)  ดังนี้
          1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม  2557 (รอบ 3 เดือนปีงบประมาณ 2558 )
     
         ทั้งนี้ ไห้ ส่งออกจาก JHCIS บันทึกเป็น Excel หรือ pdf และส่ง ส่งมาที่ dadadaeng@yahoo.com หรือ phar_phen@hotmail.com ภายในวันที่ 23  มกราคม 2558 ก่อนเวลา 16.30 น.

          จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ภญ.ปิยฉัตร  ธรรมแก้ว
เภสัชกรชำนาญการ

เชิญผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ JHCIS รพสต.ประชุม

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.นาพู่
                สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญผู้รับผิดชอบ JHCIS นพสต.ละ 1 - 2 ท่านเข้าร่วม KM การแก้ไขและการบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัดสำคัญ ในวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 08.30 -16.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หัวข้อแลกเปลี่ยน
1.การบันทึกแก้ไขข้อมูล ตัวชี้วัดที่สำคัญ ที่ยัง ไม่ผ่าน(จาก QC data
2.การบันทึกข้อมูล ผู้สูงอายุ
3.การจัดส่งข้อมูลให้ Data Center
4.ปัญหาการดำเนินงานการบันทึกข้อมูลอื่นๆ

วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

เตรียมงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ปี 2558

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ

              ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์อุดรธานี ครั้งที่ 15  ใีนวันที่ 24 มกราคม 2558 ดังนั้นเพื่อให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้นวก.ผู้เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดช่วยเตรียมงานในการเข้าร่วมขบวนพาเหรด ในวันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น.

             จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                      ขอแสดงความนับถือ
                                                                   นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                    สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด MOU

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
                ตามที่ สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชีวัด MOU 2558 และได้มอบแบบฟอร์มการกำหนด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ รพสต.ให้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานไปแล้วนั้น 
                สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ของ รพสต. (แบบฟอร์มที่ส่งไปไห้แล้วนั้น)เพื่อจัดทำคำสั่งภาพรวมต่อไป และขอให้ท่าน ส่งที่ phen0001@gmail.com  ภายในวันที่ 23 มกราคม 2558
    
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอให้หน่วยงานจัดส่งปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อค้นหา OTOP

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หน.ศสช.เพ็ญ
      ด้วย คปสอ.เพ็ญ ต้องจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ODOP2558  ดังนั้น จึงขอให้ ทุก รพสต. ส่งปัญหาสาธารณสุข ของตำบล (OTOP2558)โดยให้ส่งปัญหาทั้งหมด จำนวน 5 เรื่อง (จัดลำดับความสำคัญของปัญหา)และส่งให้ สสอ.เพ็ญ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2558 เพื่อนำแจ้งเข้าวาระการประชุมกรรมการท้องถิ่นทราบ ต่อไป  
      จึงเรียมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

               ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานผู้พิการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 22 มกราคม เวลา 13.00 ที่ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า PCU ชั้น 3  ขอให้เตรียมฐานข้อมูลผู้พิการทั้งหมด ยอด ณ เดือน ธันวาคม 2557 , ฐานข้อมูลผู้พิการเตียง 2 , เตียง 3 และ แห่งใดยังไม่ส่งรายงานผู้พิการและรายงานสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการขอให้นำมาส่งวันที่เข้าประชุมด้วย

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                           นายเสกสรรค์ สองจันทร์
                                                            สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

รพสต.ดีเด่น 2557 รพสต นาบัว

รพสต.ดีเด่น 2557 รพสต นาบัว

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 1 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 1 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 2 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 2 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 3 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 3 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 4 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 4 ปี 2557

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด