Phen distric health office

Phen  distric health office

นโยบาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 ธงนำ 4 เข็มมุ่ง

**** นโยบาย นพ.สสจ. อุดรธานี 3 ธงนำ **** "ธงนำที่ 1 ลดคนป่วย " ******** 1)TO BE NUMBER ONE เยาวชนติดบุหรี่ เหล้า และ ยาเสพติด ลดลง............ 2)NCD [เบาหวาน , ความดันโลหิตสูง , ตา, ไต, เท้า (ภาวะแทรกซ้อน) หัวใจ , หลอดเลือดสมอง , มะเร็งปากมดลูก , มะเร็งเต้านม, มะเร็งท่อน้ำดี]............ 3)โรคแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์ และทารกแรกเกิด - โรคไข้เลือดออก , วัณโรค ******* ***** "ธงนำที่ 2 เพิ่มคนสุขภาพดี (โดยใช้นโยบาย 3อ. 2ส.)" ******** 1) กลุ่มแม่และเด็ก 0-5 ปี มุ่งเน้น เพิ่ม IQ EQ ........... 2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดี ติดสังคม ลดผู้สูงอายุติดบ้าน-ติดเตียง .......... 3) พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็นแพทย์กระแสหลัก/ แพทย์คู่ขนาน **** "ธงนำที่ 3.ขยายการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน" ******** ******** - ศูนย์เด็กเล็ก...................... อบจ./เทศบาล/อบต. - โรงเรียน ....... ... กระทรวงศึกษาธิการ และเทศบาล - โรงงาน ........... .... กระทรวงแรงงาน และภาคเอกชน - ชุมชน ............. ...... ภาครัฐทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องภาคท้องถิ่นและภาคเอกชน **** นโยบาย นพ.สสจ. อุดรธานี 4 เข็มมุ่ง **** "เข็มมุ่งที่ 1 : พัฒนาระบบบริการตาม Service Plan " ******** "เข็มมุ่งที่ 2 : พัฒนาระบบข้อมูลของ สสจ.อุดรธานี และ หน่วยบริการทุกระดับ " ******** "เข็มมุ่งที่ 3 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากร " ******** "เข็มมุ่งที่ 4 : พัฒนาการ Implement งานในพื้นที่ให้เกิด Impact เปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพประชาชนที่ดีขึ้น " ********

Phen Team The best team for the best health in 2025

**** วิสัยทัศน์ **** "คปสอ.เพ็ญ เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการเพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน ภายใน 10 ปี (2568 )" ******** ******** ค่านิยม PHEN คือ P= Patient - centered ( ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง) H = Humanized (บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ) E = Excellent ( มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ) N = Network (ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วม ) *******

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

เรียน  สาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ และ หัวหน้า ศสช.เพ็ญ
สิ่งที่ส่งมาด้วย    หนังสือเชิญประชุม 
       
         ด้วยงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  คปสอ.เพ็ญ   ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและโรคทางเดินหายใจฯ ขึ้นในวันที่  11  พฤษภาคม  2558  เวลา  08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า โรงพยาบาลเพ็ญ
          ดังนั้น  จึงขอเชิญพยาบาลผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ผู้รับผิดชอบงานจ่ายกลาง และผู้รับผิดชอบงานชันสูตรโรค  ใน รพ.สต.แห่งละ  1-2  คน  เข้าร่วมประชุม  และส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมมาที่งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลเพ็ญ  ภายในวันที่  8  พฤษภาคม  2558

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
                                                                  ขอแสดงความนับถือ


                                                               (นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล)
                                                                 ประธาน  คปสอ.เพ็ญ
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการจัดการมูลฝอยและขยะติดเชื้อในรพ.สต.

รียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หน.ศสช.เพ็ญ
          
        
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใน รพ.สต./ ศสม./ PCU  เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลประกอบการวางแผน/งานโครงการต่อไป 
        ในการนี้ สสจ.อุดรธานี โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน ตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งรวบรวมเอกสาร (แบบสอบถาม) ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เพื่อรวบรวมส่งงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.อุดรธานีและกระทรวงฯ ต่อไป รายละเอียดเอกสารและแบบสอบถาม ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ถึงเคยส่งแล้วก็ขอให้ส่งใหม่เพราะชุดเดิมส่งกระกรวงเลยไม่มีสำเนาแล้วกระทรวงขอมาใหม่)


        จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                

ดาวน์โหลดแบบสอบถามที่นี่

                  
                                                          นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอให้เร่งรัดการดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

รียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หน.ศสช.เพ็ญ

        สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เห็นควรแจ้งให้พื้นที่เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกอย่างเคร่งครัดรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย
       
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
                                                                        นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

ขอเชิญประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมอบต.นาพู่

          ตามที่งานคุ้มครองผู้บริโภค คปสอ.เพ็ญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค และกำหนดแนวทาง นโยบายของงานคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจัดประชุมในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า ชั้น๓ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ ดังนั้นจึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.ละ ๒ คน

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                                   ขอแสดงความนับถือ
                                                                 นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

ขอเชิญประชุมการพัฒนาระบบบริการโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างยั่งยืน

รียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หน.ศสช.เพ็ญ
          
        
ด้วย คณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเขตบริการสุขภาพที่ ๘ โดยสาธารณสุขจังหวัดนครพนมร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการระบบพัฒนาระบบบริการโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างยั่งยืนขึ้น   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญทีมสหวิชาชีพปฏิบัติงานด้าน COPD , Asthma ที่ปฏิบัติงานในรพ.สต.(อำเภอละ 1 คน)เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมเสาร์ทอง โรงแรมฟอร์จูน รีเวอร์วิว จ.นครพนม เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ถ้าสนใจเข้าร่วมประชุม กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมมาที่ E-mail : patcharaporn.su@gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข ๐๔๒-๕๑๑๓๒๗ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่                   
                                                          นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอให้มารับวัคซีน MMR เพื่อใช้ในการรณรงค์

รียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หน.ศสช.เพ็ญ
          
        
ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งมารับวัคซีน MMR  (รพ.สต.ที่ยังไม่ได้มารับวัคซีน) ให้มารับในวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่คลังยา รพ.เพ็ญ โดยยอดการเบิกวัคซีนอยู่ที่หน้าเวปสสอ.วันที่ 23 เมษายน 2558 (เพราะต้องฉีดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558)

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                
                                                           นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เชิญประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2558

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง, ผอ.กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต นาพู่,หัวหน้า ศสช.เพ็ญ
        สสอ.เพ็ญ ขอเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น  ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ 

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


ให้ส่งรายชื่อทีมFCT ระดับชุมชน/ตำบล และรายงานผลการดำเนินงาน รอบที่่ 1/58

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หน.PCU เพ็ญ/ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
           
             ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายสำคัญ คือการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)  ในปี 2558 โดยมีการกำหนดโครงสร้างทีมหมอครอบครัว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนั้น
              เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานของทีมหมอครอบครัวของอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี สสอ.เพ็ญ จ.อุดรธานี จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้ให้ผู้รับผิดชอบส่ง ข้อมูล ดังนี้
        1.รายชื่อทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน(ชื่อ ชี1.ทีมชุมชนPhen FCT 2015 )
        2.รายชื่อทีมหมอครอบครัวระดับตำบล (ชื่อชีต 2,ทีมตำบลPhen FCT 2015)
        3.รายงานPCTเพ็ญรายตำบล (ชื่อชีต3.รายงานเพ็ญรายตำบล)


        ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันสุดท้ายของเดือนทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2558  ให้ส่งภายใน 30 เมษายน 2558 ทาง E-letter : U00410
         
         จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
                                                                    
                                                               นายเสกสรรค์ สองจันทร์
                                                                สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ประชาสัมพันธ์ โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ,ผอ.กองสาธารณสุขละสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ ,หน.ศสช.เพ็ญ
       ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมพื้นพูการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ) ประจำปี 2558 วันที 6- 10 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้หากผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สสอ.เพ็ญ
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร จังหวัดอุดรธานี

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ ,หน.ศสช.เพ็ญ

        ด้วย สสจ.อุดรธานีขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัคร องค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร เข้ารับการคัดเลือกเป็น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) โดยสมัครได้ที่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 3 สสจ.อุดรธานี ภายในวันที่ 24 เมษายน 2558 ถึง 18  พฤษภาคม 2558
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ประชาสัมพันธ์ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ 

เอกสารแนบ

การดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

เรียน ประธานคปสอ./รองประธานคปสอ./ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

            ด้วยกระทรวงสาธารณสุขแจ้งนโยบาย"ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ เพื่อเทิดพระเกียรติทุกพระองค์"ในปี ๒๕๕๘
            ขอให้ท่านได้ดำเนินการโครงการฯข้างต้น ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

สำรวจโครงการที่สอดคล้องกับปัญหา ODOP 5 เรื่อง

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หัวหน้า ศสช.เพ็ญ
         ตามที่ คณะกรรมการ DHS ระดับอำเภอ ได้จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ และ กำหนด ODOP จำนวน 5 เรื่อง ไปแล้วนั้น
        ในการนี้ จึงขอให้ท่าน สำรวจ โครงการแผนงานที่จัดทำขึ้นในพื้นที่ ทั้งของหน่วนงานท่านเอง และ หน่วยงานในพื้นที่ ที่มีการดำเนินงาน สอดคล้องกับปัญหา ODOP  ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยบันทึกที่ เว็บระบบรายงานออนไลน์ สสอ.เพ็ญ (http://ireportssophen.blogspot.com/p/blog-page.html)
     
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

 

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน SRRT ร่วมประชุมและเตรียมงานซ้อมแผนฯ

รียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หน.ศสช.เพ็ญ
          ขอเชิญทีมงาน SRRT ของ รพ.สต.แต่ละแห่งร่วมประชุมและเตรียมงานซ้อมแผนฯ ที่ รพ.สต.บ้านเหล่า ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00น.           จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                
                                                           นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ซักซ้อมแนวทางการให้วัคซีนMR ช่วงรณรงค์

รียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หน.ศสช.เพ็ญ
          กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ส่ง แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) ช่วงรณรงค์ เพื่อให้สถานบริการใช้เป็นแนวทางดำเนินการ

  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                
                                                           นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

แนวทางการดำเนินงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หน.ศสช.เพ็ญ
          กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งแนวทางการดำเนินงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2558  เพื่อให้สถานบริการใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป         จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                
                                                           นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

แจ้งโอนเงินจัดสรรโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.นาพู่ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชมุชนเพ็ญ
สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารจัดสรรงบดำเนินงานเหมาจ่ายรายหัว หมวด  PP Express  เพิ่มเติม ปีงบ 2557
         ด้วยงานประกันสุขภาพ  โรงพยาบาลเพ็ญ  ได้ดำเนินการโอนเงินจัดสรรโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ในการจัดสรรเงินงบ  PP ปีงบประมาณ  2557  เพิ่มเติม  เรียบร้อยแล้ว  ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้


          จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                                ขอแสดงความนับถือ

                                                             (นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล)
                                                            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

ขอให้มารับวัคซีน MMR เพื่อใช้ในการรณรงค์

รียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หน.ศสช.เพ็ญ
         ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งมารับวัคซีน MMR  ได้ตั้งแต่พรุ้งนี้เป็นต้นไป ที่คลังยา รพ.เพ็ญ โดยยอดการเบิกวัคซีนอยู่ที่รายละเอียดแนบท้าย (วัคซีน 1 ขวด ฉีดได้ประมาณ 10 คน)         จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                
                                                           นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

รพสต.ดีเด่น 2557 รพสต นาบัว

รพสต.ดีเด่น 2557 รพสต นาบัว

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 1 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 1 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 2 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 2 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 3 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 3 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 4 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 4 ปี 2557

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด