Phen distric health office

Phen  distric health office

นโยบาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 ธงนำ 4 เข็มมุ่ง

**** นโยบาย นพ.สสจ. อุดรธานี 3 ธงนำ **** "ธงนำที่ 1 ลดคนป่วย " ******** 1)TO BE NUMBER ONE เยาวชนติดบุหรี่ เหล้า และ ยาเสพติด ลดลง............ 2)NCD [เบาหวาน , ความดันโลหิตสูง , ตา, ไต, เท้า (ภาวะแทรกซ้อน) หัวใจ , หลอดเลือดสมอง , มะเร็งปากมดลูก , มะเร็งเต้านม, มะเร็งท่อน้ำดี]............ 3)โรคแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์ และทารกแรกเกิด - โรคไข้เลือดออก , วัณโรค ******* ***** "ธงนำที่ 2 เพิ่มคนสุขภาพดี (โดยใช้นโยบาย 3อ. 2ส.)" ******** 1) กลุ่มแม่และเด็ก 0-5 ปี มุ่งเน้น เพิ่ม IQ EQ ........... 2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดี ติดสังคม ลดผู้สูงอายุติดบ้าน-ติดเตียง .......... 3) พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็นแพทย์กระแสหลัก/ แพทย์คู่ขนาน **** "ธงนำที่ 3.ขยายการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน" ******** ******** - ศูนย์เด็กเล็ก...................... อบจ./เทศบาล/อบต. - โรงเรียน ....... ... กระทรวงศึกษาธิการ และเทศบาล - โรงงาน ........... .... กระทรวงแรงงาน และภาคเอกชน - ชุมชน ............. ...... ภาครัฐทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องภาคท้องถิ่นและภาคเอกชน **** นโยบาย นพ.สสจ. อุดรธานี 4 เข็มมุ่ง **** "เข็มมุ่งที่ 1 : พัฒนาระบบบริการตาม Service Plan " ******** "เข็มมุ่งที่ 2 : พัฒนาระบบข้อมูลของ สสจ.อุดรธานี และ หน่วยบริการทุกระดับ " ******** "เข็มมุ่งที่ 3 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากร " ******** "เข็มมุ่งที่ 4 : พัฒนาการ Implement งานในพื้นที่ให้เกิด Impact เปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพประชาชนที่ดีขึ้น " ********

Phen Team The best team for the best health in 2025

**** วิสัยทัศน์ **** "คปสอ.เพ็ญ เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการเพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน ภายใน 10 ปี (2568 )" ******** ******** ค่านิยม PHEN คือ P= Patient - centered ( ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง) H = Humanized (บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ) E = Excellent ( มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ) N = Network (ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วม ) *******

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญอบรมการพัฒนาข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หน.ศสช.เพ็ญ
              ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๘ กลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (คนที่คีย์ข้อมูลเบาหวานความดันเพราะเป็นการลงโปรแกรมและฝึกใช้งานโปรแกรมโรคติดต่อเรื้อรัง) ประชุมในวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี และขอให้ส่งชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรมไม่เกินวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมส่งจังหวัดต่อไป ที่เมล Phen01@hotmail.com,Phen0001@gmail.com รายละเอียดการอบรมอยู่ในเอกสารแนบท้าย

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ


         
                                                           นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เชิญพยาบาลประชุมวิชาการ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2558 (CENNU)

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
                   ด้วยโรงพยาบาลอุดรธานีจัดประชุมวิชาการ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 13  กรกฏาคม 2558  เวลา 08.00-16.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี  กลุ่มเป้าหมานคือ  บุคคลากร จาก รพสต.ละ 1 คน (ผู้เข้าประชุมจะได้รับ CENU)  ทั้งนี้ให้ส่งรายชื่อ โดย บันทึกตามแบบฟอร์ม ท้ายข่าวนี้ ภายในวันที่ 3 กรกฏาคม 2558  ก่อนเวลา  15.00 น เพื่อ รวบรวมส่ง หน่วยงานผู้จัดต่อไป 
                      จึงเรียมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญหนังสือเชิญอบรม
ลงทะเบียนที่นี่
ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว

แจ้งการจัดสรรเงินกองทุน UC ตามประมาณการรายรับขั้นต่ำคงที่ ปีงบประมาณ 2558

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
      ตามที่ สสจ.อุดรธานี แจ้งการโอนเงิน ของ สปสช. หมวดเงินกองทุน UC  เหมาจ่ายรายหัว ให้หน่วยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่ 30  มิถุนายน 2558 และแจ้งแนวทางการดำเนินการมาแล้วนั้น  สสอ.เพ็ญ จึงขอแจ้งแนวทางมายังท่าน
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เอกสารแนบ

แจ้งยอดการจัดสรรงบผลงานการบริการตามข้อมูลผู้ป่วยนอกและข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
        ตามที่ สสจ.อุดรธานี   แจ้งยอดการจัดสรรงบผลงานการบริการตามข้อมูลผู้ป่วยนอกและข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ รายบุคคล  ปีงบประมาณ 2558 ตามที่แนบมาพร้อมนี้
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เอกสารแนบ

ขอข้อมูล การจัดทำแผนและการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สุขภาวะทางเพศ)

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หัวหน้า ศสช.เพ็ญ
                ด้วยงานกามโรคและเอดส์ สสจ.อุดรธานี  ขอข้อมูล การจัดทำแผนและการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สุขภาวะทางเพศ) ที่มีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติของท้องถิ่น หรืองบกองทุนสุขภาพท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558 และในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็นโครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง และ หรือจัดสรรให้หน่วยงานอื่น เพื่อรวบรวมรายงาน สสส. ต่อไป ให้ส่งกลับภายใน 7 กรกฎาคม 2558 โดยส่งตามแบบรายงาน หรือ บันทึก ผ่าน หน้าเว็ปข่าว ฉบับนี้
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เชิญผู้รับผิดชอบงาน JHCIS ประชุม

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
                 ด้วย คปสอ.เพ็ญ จัดประชุมผู้รับผิดชอบ โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการข้อมูล ปี 2559 และชี้แจงการประเมิน คปสอ. รอบที่  2 ปี 2558  ในการนี้ สสอ.เพ็ญ ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบ JHCIS  รพสต. ละ 1-2 ท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


ส่งรายละเอียด KPI Template ปีงบ 2558 ล่าสุด

เรียน  ผอ. รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่  หน.ศสช.เพ็ญ

        งานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  คปสอ.เพ็ญ  ได้ดำเนินการจัดส่งรายละเอียด  KPI  Template  ปี  2558  ปรับปรุงล่าสุด  ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้


           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                     ขอแสดงความนับถือ


                                                 (นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล)
                                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ
รายละเอียด  KPI  Template  ปี 2558

แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงิน เดือน ก.ค. 2558


เรียน  ผอ. รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่  หน.ศสช.เพ็ญ
สิ่งที่แนบมาด้วย  1.รายละเอียดการโอนเงิน OP/PP
                       2.รายละเอียดการโอนเงินงวดที่  4  

        ด้วยงานประกัน  โรงพยาบาลเพ็ญ  ได้ดำเนินการจัดสรรเงิน  OP/PP  และเงินงวดที่  4  เดือนกรกฎาคม  2558  เรียบร้อยแล้ว  ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้  โดยจะดำเนินการโอนเงินจัดสรรทั้ง  2  รายการนี้ภายในสัปดาห์หน้า

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                       ขอแสดงความนับถือ


                                                     (นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล)
                                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เชิญประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558

เรียน  ผอ. รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่  หน.ศสช.เพ็ญ
             ขอเชิญ ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ในวันที่ 30  มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น ถึงเวลา 16.30 น  ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เอกสารประกอบการประชุมดาวน์โหลดที่นี่

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ขอความร่วมมือส่งสรุปผลการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หน.ศสช.เพ็ญ
        ด้วย  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ได้ดำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพของเกษตรกร โดยให้ทุกจังหวัด มีการตรวจคัดกรองสุขภาพเกษตรกร กลุ่มเกษตรที่มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเต และคาร์บาเมต ด้วยกระดาษทดสอบพิเศษ (Reative Paper) เพื่อตรวจหาระดับเอ็นไซม์คลอรีนเอสเตอเรสในร่างกายของผู้สัมผัสสารเคมี เป็นต้นมา
        ในการนี้  กลุ่มงานควบคุมโรคแลภัยสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านส่งสรุปผลการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร ด้วยกระดาษทดสอบพิเศษ (Reactive Paper)  ซึ่งได้มีการดำเนินการระหว่าง เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ที่เมล Phen01@hotmail , Phen0001@gmail.com   ภายในวันที่    กรกฎาคม  ๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมส่งจังหวัดต่อไป

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ


         
                                                           นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ 

ส่งแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคไวรัสโโรน่าสายพันธุ์ ๒๐๑๒ และหนังสือแจ้งเฝ้าระวังในชุมชนแจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในแต่ละบ้าน

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หน.ศสช.เพ็ญ
       งานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โรงพยาบาลเพ็ญ ขอส่งแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคไวรัสโโรน่าสายพันธุ์ 2012 และหนังสือแจ้งเฝ้าระวังในชุมชนแจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในแต่ละบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

          
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ


           
                                                           นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ 

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยเข้าร่วมรับการประเมินงานแพทย์แผนไทย (ลงประกาศอีกรอบ)

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หน.ศสช.เพ็ญ
       ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยของทุกสถานบริการ  เข้าร่วมรับการประเมินงานแพทย์แผนไทยที่ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า (PCUเพ็ญชั้น๓) ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00น.เป็นต้นไป (ขอให้มาตรงเวลาด้วย)

          
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ           
                                                           นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ 

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด