กระแสพระราชดำรัส (คำสอนของพ่อ)

กระแสพระราชดำรัส (คำสอนของพ่อ)

Phen distric health office

Phen  distric health office

ค่านิยมเพ็ญ Phen Team

****MOU - PHEN ******* M = Mastery เป็นนายแห่งตน *** *** O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ ****** U = Unity มีเอกภาพทำงานเป็นทีม ******* P = People Centered approach ใส่ใจประชาชน ****** H = Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม ******** E = Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ********* N = Network ภาคีเครือข่าย*******

Phen Team MOU star

Phen Team  MOU star

ค้นหาข่าว โดย ใช้ข้อความ คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

แบบประเมินความสุข happinometer.moph.go.th

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในเครือข่ายบริการสุขภาพเพ็ญ ปีงบประมาณ 2560

เรียน สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ,ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง,ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ และผู้เกี่ยวข้อง
          ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงาน ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คปสอ เพ็ญ และผู้เกี่ยวข้อง รพ.สต ละ2-3 ท่าน เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในเครือข่ายบริการสุขภาพเพ็ญ ปีงบประมาณ 2560 ในวันที 5 มิถุนายน 2560. เวลา8.30-16.00น. ที่ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ 
หมายเหตุ ขอให้ ทุก รพ.สต. นำข้อมูลการใส่ค่าอุปกรณ์ มาในวันประชุมด้วย เช่น ค่าสายสวนปัสสาวะ เจาะคอ ล้างไต แผลเรื้อรัง เป็นต้น


                                                 ขอแสดงความนับถือ
     นายชัยรัตน์  เจริญสุข
    ประธาน คปสอ.เพ็ญ

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประชุมประจำเดือนบุคคลากรสาธารณสุขอำเภอเพ็ญครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2560

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ,ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ ,หัวหน้าสถานีอนามัยนาพู่ , ตัวแทนวิชาชีพพยาบาล  , ตัวแทนกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุข ,ตัวแทน กลุ่ม พกส. ,ตัวแทนกลุ่มสนับสนุนงานบริหารและบริการ
           สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญท่าน และผู้รับผิดชอบงานคุณภาพ (รพสต.ติดดาว) เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบุคคลากร สาธารณสุขอำเภอเพ็ญครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

          จึง้รียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ 

เสกสรรค์  สองจันทร์ 
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ 

เอกสารประชุมประจำเดือนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ(อับโหลดก่อนประชุม1วัน)
หมายเหตุ
โปรดตรงเวลา เนื่องจากมีวาระสำคัญ คือ คืนข้อมูลการประเมิน รพสต.ติดดาว 2560 โดย ทีมประเมิน คปสอ.เพ็ญ 


วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เตรียมความพร้อม รับประเมิน รพสต.ติดดาว 2560 จาก ทีม โซน 1 (ทีม รพศ.อุดรธานี + สสอ. เมือง)

เรียน    ผอ.รพสต. ทุกแห่ง
            ตามที่ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ. อุดรธานี ได้มีกำหนดการตรวจประเมิน เพื่อรับรอง ตามเกณฑ์ รพสต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี ในเขตอำเภอเพ็ญ นั้น
            ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอแจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 5 ดาว ในระดับอำเภอ (ลงทุกแห่งที่ได้ 5 ดาว)  เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินจาก  ทีมประเมิน รพสต.ติดดาว 2560 จาก ทีม โซน 1 (ทีม รพศ.อุดรธานี + สสอ. เมือง)  ในระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2560 (ทั้งนี้กำหนดการแจะแจ้งอีกครั้ง)

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์ 
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ 

หมายเหตุ หากประเมินไม่ผ่าน  จะไม่ได้รับรอง เป็น รพสต. 5 ดาว

ส่งคำสั่งคณะกรรมการ Green and Clean Hospital

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ   
           ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการ Green and Clean Hospital  ที่ E-letter ของสถานบริการทุกแห่ง  (ของ PCU และรพ.เพ็ญส่งที่เมลหน่วยบริการที่รับผิดชอบ)
            จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                            ขอแสดงความนับถือ
                                                             เสกสรรค์ สองจันทร์
                                                            สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญคณะกรรมการ NCD ทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับการ นิเทศติดตามงาน NCD clinic Plus ปีงบประมาณ 2560

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ   
           ขอเชิญคณะกรรมการ NCD ทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับการนิเทศติดตามงาน NCD clinic Plus ปีงบประมาณ 2560 วางแผน   ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้าโรงพยาบาลเพ็ญ
            จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                            ขอแสดงความนับถือ
                                                             เสกสรรค์ สองจันทร์
                                                            สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


รวมประกาศและ ข่าว สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งหมด

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์ การจัดระบบคัดกรองสภาวะสุขภาพ การจัดเตียงสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)