.

.

Health Screning Report >> DTc NCD และงานกลุ่มวัย

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ข้อมูลการจัดสรรเงิน+โอนเงิน รพ.สต.งวด 1/58

เรียน  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

         งานประกัน  โรงพยาบาลเพ็ญ  แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงิน  การโอนเงิน  รพ.สต.งวดที่  1  ปีงบ  2558  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้


                              จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                   ขอแสดงความนับถือ


                                               (นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล)
                                             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

แจ้งแผนบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(80%)ปีงบประมาณ 2558

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

                  สสอ.เพ็ญ ส่งแผนบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(80%)ปีงบประมาณ 2558  คปสอ.เพ็ญ ที่ได้รับการอนุมัติจากประธาน คปสอ.เพ็ญ
เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านได้เตรียมการจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
                  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                         
                              เสกสรรค์  สองจันทร์
                          (นายเสกสรรค์  สองจันทร์)
                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ดาวน์โหลดไฟล์แผนฯได้ที่นี่ครับ
หมวดสิ่งก่อสร้าง
หมวดคุรุภัณ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ให้ส่งเอกสารลงเวลาปฏิบัติงาน อสม.และแบบหลักฐานการรับจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ภายใน 22 ธ.ค.57


เรียน   ผอ รพ.สต.ทุกแห่ง /หัวหน้า PCU รพ.เพ็ญ/ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

             ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.เชิงรุก/ค่าป่วยการ อสม.) จากเดิม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เป็น งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปนั้น 
           ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  ได้ขอความร่วมมือมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี   ให้รวบรวมเอกสาร ภายในวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗ นี้ เพื่อให้ทันการเบิกจ่ายเงินค่าปวยการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดดังนี้

           ข้อ  1 . เอกสารหลักฐานการลงชื่อปฏิบัติงานของ อสม.ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน  (อย่างน้อยเดือนละ 4 วัน) ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พย.57
           ข้อ  2.เอกสารหลักฐานการรับจ่ายเงิน อสม.รายเดือน  ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พย.57
                 (ข้อ 2. ส่งแล้ว  7 แห่ง คือ เชียงหวาง,บ้านเหล่า,คอนเลียบ,โพนสวรรค์,สร้างแป้น,บ้านด่านและ PCU รพ.เพ็ญ)
                
            ดังนั้น  จึงขอให้ท่านได้โปรดแจ้งผู้รับผิดชอบงานดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ  ภายในวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ก่อนเวลา ๑๑.๓๐ น. นี้ เพื่อที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  แจ้งผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการโดยด่วนต่อไป
                                          
                                      ขอแสดงความนับถือ
                                           
                                                                       เสกสรรค์ สองจันทร์
                                                                  (นายเสกสรรค์  สองจันทร์)
                                                                     สาธารณสุขอำเภอเพ็ญเอกสารสั่งการดาวน์โหลดที่นี่่

ส่งตัวอย่างอาหารสดวิเคราะห์

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง


       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอความอนุเคราะห์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง สำรวจตัวอย่างอาหารสด เพื่อเฝ้าระวังความสารปนเปื้อนในอาหาร 6 ชนิด จากแผงลอยจำหน่ายอาหารสดในตลาดสด ตลาดนัด และตลาดกลางค้าส่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ปี 2558
      ในการนี้  จึงขอความร่วมมือจากท่าน แจ้งผู้รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัย เก็บตัวอย่างอาหารสด ส่งสำนักงานสาธารณสุขในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เพื่อ จะได้นำส่งหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit for Food Safety)  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีต่อไป 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

               


                                                                           ขอแสดงความนับถือ
                                                                         นายเสกสรรค์  สองจันทร์       
                                                                          สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
ดาวโหลดเอกสาร

วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขอข้อมูลค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.8

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง


       เนื่องด้วยงานการเงิน สสจ.อุดรได้ขอข้อมูลการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายของปีงบประมาณ 2558 สำหรับบุคลากรทุกประเภทที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ฉบับที่ 8 ส่งข้อมูลตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
      
       ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านส่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ไม่เกินเวลา 10.00 น.เพราะจะได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่ง สสจ.อุดร โดยส่งข้อมูลทางเมลล์ Phen01@hotmail.com หรือ Phen0001@gmail.com   จักเป็นพระคุณยิ่ง
                                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                             นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                              สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เชิญประชุมการเงิน

เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง


       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญเจ้าหน้าที่การเงินทุก รพ.สต. เข้าประชุมประจำเดือน ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ โดยพร้อมเพียงกัน
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                            
                                                            ขอแสดงความนับถือ
                                                         นายเสกสรรค์   สองจันทร์
                                                           สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
หมายเหตุ  สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
            1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
            2. สะพานไฟ
  

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แจ้งกำหนดการ และ การปฏิบัติตัวสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ


เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

       ด้วย คปสอ.เพ็ญ กำหนดให้จัดทำโครงการมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะปีงบ ๒๕๕๘ ณ สวนป่านาบุญ อ.ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ ๑๙-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น
       จึงขอแจ้งกำหนดการ และ การปฏิบัติตัวสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่จะเดินทางไป สวนป่านาบุญ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังรายละเอียด
          ๑ สมัครที่มีผลเลือดผิดปกติ ต้องได้รับการตรวจเลือดภายในวันที่ ๑๘ ธ.ค.๒๕๕๗ (รายละเอียดแนบ )
          ๒ เวลาเดินทางคือ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๔.๓๐ น. ขึ้นรถที่หน้า รพ.เพ็ญ ขอความร่วมมือให้ตรงเวลา เนื่องจากต้องเดินทางถึงสถานที่ฝึกอบรมไม่เกิน ๐๙.๐๐ น. ( ไปเส้นทาง อ.หนองหาน สกลนคร นาแก ดอนตาล )
          ๓ สวนป่านาบุญมี ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม ให้ยืม ( หากกลัวจะไม่สะดวก ให้จัดเตรียมไปเอง )
          ๔ เสื้อผ้า ขอเป็นชุดสุภาพ
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                       ขอแสดงความนับถือ

                                    ธมลวรรณ  คณานิตย์
                              (นางสาวธมลวรรณ คณานิตย์ )
                                    เลขานุการ ฯ โครงการวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ส่ง KPI template ปี 2558

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง, ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.นาพู่, หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน
          ,ประธาน Q คณะทำงาน คปสอ.
     
          ตามที่ สสจ.อุดรธานี ส่ง  ส่ง KPI template  ปี 2558 มาแล้วนั้น  สสอ.เพ็ญ ขอส่ง รายละเอียด   KPI template  ปี 2558 ตามที่แนบมาท้ายข่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางทั่วไป
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์    สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
รองประธาน คปสอ. เพ็ญ

ขอความร่วมมือ เร่งรัดการ ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลใน qcdata

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. นาพู่
                      ตามที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.อุดรธานี จะดำเนินการตัดข้อมูลส่ง สปสช. ดังนั้นขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องทุกท่านได้ ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลใน qcdata ในส่วนของความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล (สามารถแก้ไขได้) หากส่งข้อมูลไป สปสช.แล้ว record ดังกล่าวเมื่อแก้ไขภายหลังก็จะไม่มีประโยชน์เพราะข้อมูลที่ส่งไปแล้ว โปรแกรมจะไม่ส่งไปอีก (สปสช.จะถือเป็นความซ้ำซ้อน ) ส่วนเรื่องผลงานใน qcdata จะนำมาประเมิน QOF ก็คงขอให้เร่งรัดให้ทัน 31 มีนาคม 2558 และสำหรับการคัดกรองต่าง ๆ  ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อน 25 ธันวาคม 57 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน healthscreening และนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารประจำเดือนธันวาคม 57
                     
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แจ้งปรับรุ่น โปรแกรมตรวจสอบ OPPP

เรียน  ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ รพสต.
           ด้วย ระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภาพเขต 8 ปรับรุ่นโปรแกรมตรวจสอบ  OPPP เป็นรุ่น วันที่ 4 ธันวาคม 2557 จึงขอให้ ทุก รพสต. ปรับรุ่นโปรแกรมตรวจสอบข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ รพสต.


04-12-2557 
Version 4.0.79 
- เพิ่มรหัสวัคซีนการนัดบริการ
- เพิ่มการเลือกภาษา (encoding) ในกรณีที่นำเข้าแล้วไม่เป็นภาษาไทย
- แก้ไขการส่งรายงานการประมวลผลออกเป็น Excel
- เพิ่มหน่วยบริการ รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

รายชื่อผู้รับผิดชอบ 15+5 ร่องหลัก คปสอ.

เรียน  ผู้รับผิดชอบ ร่องหลัก คปสอ.

            ตามที่ คปสอ.เพ็ญ  มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานนโยบายร่องหลัก ของ คปสอ. นั้น   คปสอ.เพ็ญ ขอส่ง ตามรางมอบหมายขัยเคลื่อ่นนโยบายร่องหลัก ตามที่มอบมาพร้อมนี้
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อุไรรัตน์  ประทุมแย้ม
เลขา  คปสอ.เพ็ญรายชื่อผู้้รับผิดชอบ 15 + 5 ร่องหลัก คปสอ. (แก้ไข)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด