ค่านิยมเพ็ญ Phen Team

****MOU - PHEN ******* M = Mastery เป็นนายแห่งตน *** *** O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ ****** U = Unity มีเอกภาพทำงานเป็นทีม ******* P = People Centered approach ใส่ใจประชาชน ****** H = Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม ******** E = Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ********* N = Network ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง*******

Phen Team MOU star

Phen Team  MOU star

ค้นหาข่าว โดย ใช้ข้อความ คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ขอเชิญชวน ร่วมโครงการจิตอาสา"เราทำความไดัด้วยหัวใจ"

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
        สสอ.เพ็ญ ขอเชิญชวน เจ้าหน้าที่/อาสาสมัครฯ ร่วมโครงการจิตอาสา"เราทำความไดัด้วยหัวใจ" รายละเอียดส่งทาง อลต.แล้วครับ 
     จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                    นายเสกสรรค์ สองจันทร์
                                      สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัณโรคเข้าร่วมประชุม

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่งและผอ.กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.นาพู่
            
              งานวัณโรคโรงพยาบาลเพ็ญ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัณโรคเข้าร่วมประชุมเพื่อฝึกการคีย์ข้อมูลผู้ป่วยคัดกรองกับการเยี่ยมกำกับการกินยา ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00น. ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า โรงพยาบาลเพ็ญ 

               จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม


                                                                    ขอแสดงความนับถือ
                                                                 นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

แนวทางลงนามอนุมัติแผนเงินบำรุง รพ.สต.ปีงบประมาณ 2561

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
     
                     เพื่อให้การเสนอลงนามอนุมัติแผนเงินบำรุง รพ.สต.ปี61 ได้ทันเวลา สสอ.เพ็ญขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งส่งแผนเงินบำรุง รพ.สต.ปี 61 ภายในวันที่ 22 พ.ย.2560 โดยให้เว้นว่างในส่วนผู้อนุมัติไว้ก่อน  ดังนี้

                     .........................................ผู้ขออนุมัติ
                     (......................................)
                       ผอ.รพ.สต.....................

                      ........................................ผู้เห็นชอบ
                     (นายเสกสรรค์  สองจันทร์)
                        สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

                       ....................................ผู้อนุมัติ
                     (...................................)
                       ...................................

                       จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                 
                                                    นายเสกสรรค์ สองจันทร์
                                                     สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

แจ้งการโอนเงิน งานที่ 1 / 2561 และ งบค่าเสื่อม 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง หน.สถานีอนามัยนาพู่

                   ตามที่ งานประกันสุขภาพ รพ.เพ็ญ แจ้งการโอนเงิน งานที่ 1 / 2561 และ งบค่าเสื่อม 2561 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้นั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ จึงขอแจ้งมายังท่าน เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เร่งรัดจัดส่งเอกสารการรับเงินส่ง รพ.เพ็ญ ต่อไป

                    จึงเรียมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ 

เสกสรรค์ สองจันทร์ 
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
แจ้งโอนเงิน งวด1.61(พลางก่อน).pdf(876.40 KB)(แก้ไขลิงค์ดาวน์โหลด)

แจ้งโอนเงินงบค่าเสื่อม 70% ปีงบ 61.pdf(508.30 KB)

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามแผนเงินบำรุง61/แผนจัดซื้อจัดจ้าง61/ข้อมูลรับจ่ายเงินบำรุง ปี 2560

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง /หัวหน้าสถานีอนามัยนาฑพู่
              สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเข้าประชุมเพื่อติดตาม
                 1.แผนเงินบำรุง รพ.สต.ปี 2561 ส่ง 3 ชุด(ส่งแล้ว3 แห่ง บ้านเหล่า บ้านด่านและหนองแสนตอ)
                 2.แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 (ส่งแล้ว2 แห่ง บ้านเหล่า และบ้านด่าน)
                 3.รายงานรายรับ-รายจ่าย  เงินบำรุง ปี 2560
                 4. การดำเนินงาน งบค่าเสื่อมฯ ปี 61
             ในวันที่ 17 พ.ย.2561 เวลา.13.30 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เพ็ญ
                                           จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                             นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                               สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ขอให้ส่งข้อมูลการรับจ่ายเงินบำรุงปี 2560

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

              จากการประชุม กวป.เมือวันที่  31 ตุลาคม 2560 พิจารณาแนวทางการจัดสรรเงิน UC ปี 2561  ที่ประชุมมมติให้พิจารณาทบทวนใหม่ เนื่องจากหมวดค่าใช้จ่ายเงิน FIX Cost ของ รพ.สต.จัดสรรมาตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งหมวด OP /PP 
              ดังนั้น  จึงขอรพ.สต.ทุกแห่ง รวบรวมข้อมูล รับจ่ายเงินบำรุง รพ.สต.ทุกแห่ง (ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้) และส่งมาที่ Phen0001@gmail.com ภายในวันที่  16  พ.ย.60 เพื่อนำมาวิเคราะห์ และเสนอคณะกรรมการจัดสรรเงิน UC ระดับจังหวัด  ประมาณวันที่  27  พ.ย.2560 นี้
             
จึงเรียมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง
                                 
                                                                                       
                                                                  นายเสกสรรค์ สองจันทร์
                                                                   สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินสุขภาพทางการเงิน (Happy money)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง,หัวหน้าสถานีอนามัยนาพู่

                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง หัวหน้าสถานีอนามัยนาพู่  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

                     ตาม สำเนาหนังสือ ที่ สธ.๐๒๐๙.๐๕/๔๗๑๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อ้างถึงกระทรวงสาธารณสุข โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการประเมินดัชนีความสุข(Happinometer) ผ่านระบบOnline-based พบว่า มีคะแนนความสุขมิติสุขภาพการเงินดีเพียง ร้อยละ๕๐.๖๕ และในระดับเขตมีคะแนนเฉลี่ยรายเขตอยู่ที่ ร้อยละ๕๒ ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงขอความอนุเคราะห์ให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงาน-ของรัฐ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กรอกแบบประเมินสุขภาพทางการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.happymoney.moph.go.th 
                   โดยบันทึกข้อมูลรายบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อกระทรวงสาธารณสุขจะได้นำข้อมูลไปจัดมาตรการแก้ไขปัญหาสุขภาพการเงินต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลของทุกท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับและไม่ถูกนำมาเผยให้หน่วยงานภายนอกทราบ

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ดำเนินการต่อไป

                                                      ขอแสดงความนับถือ

                                                  นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                   สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

1.happy money.pdf(768.20 KB)

เร่งรัดตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ตามตัวชี้วัด QOF ผลงานที่เกิดขึ้น ในไตรมาศ 3 - 4 ปี 2560

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง , หน.สอ.นาพู่ ,หน.ศสช.เพ็ญ
           ตามที่ สสจ.อุดรธานี จัดส่ง ข้อมูล ตามตัวชี้วัด QOF  โดยเฉพาะ ผลงานที่เกิดขึ้นผลงานที่เกิดขึ้น ในไตรมาศ 3 - 4 ปี 2560  (1เมษายน 2560- ปัจจุบัน) เนื่องจาก โดยสามารถตรวจสอบ ข้อมูลที่ยังไม่าสมบูรณ์ ใน QCDATA 60 (เมนู ตัวชี้วัด QOF) ,HDC (กระทรวง, จังหวัด เมนู DATA Exchange) , COCKPIT 61,
           และให้ดำเนินการส่ง 43 แฟ้ม ส่งแฟ้มที่เกี่ยวข้อง โดยส่งออกข้อมูล ตั่งแต่ 1 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน ในระบบต่อไป โดยส่งข้อมมูล ก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 (ตามประกาศ ศูนย์คอม สสจ.อุดรธานี)

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์ 
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
รองประธาน คปสอ.เพ็ญรวมประกาศและ ข่าว สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งหมด

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์ การจัดระบบคัดกรองสภาวะสุขภาพ การจัดเตียงสุขภาพ รพสต.ติดดาว ที่ 1 ของจังหวัดอุดรธานี (ปี2560), รพสตค.ติดดาวดีเด่นระดับ 3 เขตสุขภาพที่ 8

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น The Best งานพัฒนาการเด็ก ปี 2560 (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ ปี 2556 (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

0SSO PHEN LIVE !!