.

.

DHS TEAM

DHS TEAM

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

ให้ส่งรายงาน ป.ป.ท.003 และ ป.ป.ท.005 ภายในวันที่ 2 ก.ย.57

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
          สสอ.เพ็ญ ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานดังนี้
         1.แบบ ป.ป.ท. 003  เดือน ก.ค.57 และเดือน ส.ค.57
         2.แบบ ป.ป.ท. 005   5  ปีย้อนหลัง
            โดยให้ส่งเป็นเอกสารที่ หน.จนท.พัสดุและสสอ.เพ็ญ ลงนามรับรองแล้ว ภายในวันที่ 2 กันยายน 2557
             จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

            เสกสรรค์ สองจันทร์
          (เสกสรรค์ สองจันทร์)
         สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

  แบบฟอร์ม ป.ป.ท.001-5 ดาวน์โหลดที่นี่

ตรวจสอบฐานข้อมูล อสม.ที่มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการ

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หน.PCU รพ.เพ็ญ/หน.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู๋

                 สสอ.เพ็ญ ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อ อสม.เพื่อเตรียมแนบคำสั่งให้ที่มีสิทธ์ได้รับค่าป่วยการปี58  ว่าตรงคนตรงฐานข้อมูลหรือไม่(ตามไฟล์ที่แนบนี้) หากไม่ตรงให้ดำเนินการอบรมทดแทนโดยส่งเอกสารการอบรมมาที่ สสอ.เพ็ญ อย่างช้าภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 เพื่อจะได้รับรองรายชื่อส่งให้ สสจ.อุดรธานีต่อไป
                  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

                    เสกสรรค์  สองจันทร์
                (นายเสกสรรค์  สองจันทร์)
                  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

รายชื่อ อสม.รายตำบล ดาวน์โหลดที่นี่

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญประชุมประจำเดือนกันยายน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและหัวหน้าส่วนสาธารณสุขอบต.นาพู่

         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน     ในวันที่ 1 กันยาย 2557 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                          ขอแสดงความนับถือ
                                                       นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                        สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แจ้วคิวการเข้าตรวจอัลตราซาว์นวันที่ 29 ส.ค.2557

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หัวหน้า PCU รพ.เพ็ญ/หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

              ขอแจ้งคิวการเข้าตรวจอัลตราซาว์นวันที่ 29 ส.ค.2557 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมด้วยนี้
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


นายเสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เชิญผู้รับผิดชอบ งานมะเร็งท่อน้ำดี และพยาบาลที่ได้รับมอบหมาย ประชุม

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง หน.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
            คปสอ.เพ็ญ ใคร่ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การปฏิบัติงาน ในวันที่ 28  สิงหาคม 2557  ดังนี้
             08.30-12.00 น.  ประชุม ณ สสอ.เพ็ญ เชิญ ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งท่อน้ำดี
             13.00-16.30 น.  ประชุม ณ โรงพยาบาลเพ็ญ (pcu ชั้น 3) ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งท่อน้ำดี และ พยาบาล
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
         
           

เชิญ SRRT ร่วมสอบสวนโรค อาหารเป็นพิษ

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  หน.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
         งานควบคุมโรค คปสอ. เพ็ญ เชิญ SRRT ร่วมสอบสวนโรค อาหารเป็นพิษ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น.
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขอรายงาน 0110 รง 5 กิจกรรม รอบ 9 เดือน และ 10 เดือน

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ,หน.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.นาพู่
         ด้วย ผู้ประสานงาน คปสอ.เพ็ญ  ต้องจัดทำรายงานสรุป การดำเนิน งาน ส่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะทำงาน จึงขอความร่วมมือ จากท่าน เพื่อจัดส่งรายงาน 0110 รง 5 กิจกรรม (จากรายงานประมวลผล JHCIS) จำนวน 2 ช่วง ดังนี้
          1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557 (รอบ 9 เดือน )
          2. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฏาคม 2557 (รอบ 10 เดือน )
         ทั้งนี้ ไห้ บันทึกเป็น Excel และส่งทั้ง 2 ไฟล ส่งมาที่  phar_phen@hotmail.com ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ก่อนเวลา 10.30 น.

          จึงเรียนมาเพือโปรกพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ภญ.ปิยฉัตร  ธรรมแก้ว
เภสัชกรชำนาญการ

ขอเชิญประชุมงานส่งเสริม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หัวหน้าPCUรพ.เพ็ญและหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมทุกแห่ง แห่งละ 2 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งนี้ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้านชนิดาบุฟเฟ่ เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป

         จึงเรียนเพื่อทราบ

                                                    ขอแสดงความนับถือ
                                                 นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD เข้าร่วมประชุม

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หัวหน้า PCU รพ.เพ็ญ/หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

        ด้วยสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายบริการที่ 8 โดยโรงพยาบาลหนองคายมีกำหนดจัดประชุมวิชาการเรื่อง พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคไตประจำปี 2557  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง หลักสูตรอบรม  2 วัน  ใน วันที่  4-5  กันยายน  2557  ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเตล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
       ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดธานี จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านทุกแห่งเข้าร่วมประชุมโดยให้เบิกค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุมวิชาการ ฯ จากต้นสังกัด ค่าอาหารเบิกจากผู้จัดประชุมโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
                                                                          นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ SRRT เข้าร่วมประชุมเขียนรายงานสอบสวนโรค

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หัวหน้า PCU รพ.เพ็ญ/หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
 
     ขอเชิญเจ้าหน้าที่ SRRT เข้าร่วมประชุมการเขียนรายงานสอบสวนโรคที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                        นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                         สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ            

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด