ค่านิยมเพ็ญ Phen Team

****MOU - PHEN ******* M = Mastery เป็นนายแห่งตน *** *** O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ ****** U = Unity มีเอกภาพทำงานเป็นทีม ******* P = People Centered approach ใส่ใจประชาชน ****** H = Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม ******** E = Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ********* N = Network ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง*******





Phen Team MOU star

Phen Team  MOU star

ค้นหาข่าว โดย ใช้ข้อความ คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

แจ้งสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ ประจำปี 2561

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
           ตามที่  คปสอ.เพ็ญ จัดสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ในวันที่ 28 ถึง 29 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลเพ็ญนั้น
            สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญจึงแจ้งมายังท่านได้ดำเนินการนำส่งเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อสอบเทียบ(ส่งพร้อมกันทุกแห่ง)ในวันที่ 28  เมษายน 2561 ทั้งนี้ให้จัดบุคลากรร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานแห่งละ  1 คนโดย เพิ่ม ในการจัดเวรนอกเวลาเพื่อเบิก ของ รพสต. ดังนี้
             วันที่ 28 เมษายน 2561  ได้แก่ จอมศรี บ้านเเหล่า คอนเลียบ  นิคม   สุมเส้า โพนสวรรค์  บ้านธาตุ
             วันที่ 29 เมษายน 2561 ได้แก่ นาบัว  นาพู่  เชียงหวาง  สร้างแป้น  บ้านหลวง  หนองแสนตอ  บ้านด่าน
             
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
                                       
                                        ขอแสดงความนับถือ

                                       เสกสรรค์    สองจันทร์
                                       สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอให้ผู้รับผิดชอบงานSRRTในสถานบริการทุกแห่ง เข้าร่วมซ้อมแผนไข้หวัดใหญ่H1N1

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ , หน.ศสช.ตำบลเพ็ญ

                        ขอให้ผู้รับผิดชอบงานSRRTในสถานบริการทุกแห่ง เข้าร่วมซ้อมแผนไข้หวัดใหญ่ H1N1 ในวันที่ 26 เมษายน 2561ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่
                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ 

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล อสม.จำนวน 653คนภายใน 27 เม.ย.61

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หน.สอ.นาพู่/หน.PCU รพ.เพ็ญ
        
         ด้วยสสอ.เพ็ญได้รับแจ้งจาก สสจ.อด.ว่า กรมบัญชีกลาง ได้ตรวจสอบข้อมูล อสม. ของจังหวัดอุดรธานี จากไฟล์ที่ได้รับจากฐานข้อมูล thaiphc.net  เมื่อวันที่  4  เมษายน  2561  พบข้อมูลไม่สมบูรณ์ในอำเภอเพ็ญ 653 คนแยกเป็นจำนวนรายตำบลดังนี้ ต.เชียงหวาง 24 คน,ต.ธาตุ 129คน,ต.นาพู่ 42คน,ต.สุมเส้า82คน,ต.นาบัว22 คน,ต.บ้านเหล่า27 คน,ต.จอมศรี59คน,ต.เพ็ญ 75คน,ต.เตาไห20 คน,ต.โคกกลาง118คน,ต.สร้างแป้น 33 คน ตามไฟล์ที่แนบมานี้
         ให้ดูข้อผิดพลาดรายบุคคลที่ช่องแถบสีเหลือง ช่อง P, Q, R และ S
หมายเหตุข้อมูล
  ช่อง P  - หมายเหตุจากกรมการปกครอง, เลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง, อสม.เสียชีวิต
  ช่อง Q - รหัสธนาคาร/เลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง
  ช่อง R - ชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร์
  ช่อง S - วันเดือนปีเกิด ไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร์ ขอให้ดูวันเดือนปีเกิดในบัตรประชาชนของ อสม. หากในบัตรประชาชนไม่ระบุวันและเดือน มีแต่ปี พ.ศ. เท่านั้น ให้กำหนดวันเกิดที่จะพิมพ์ในข้อมูล วันเดือนปีเกิด เป็น 01-01-ปีเกิด เพื่อให้ได้ตามรูปแบบมาตรฐานข้อมูล
       
          ในการนี้ สสอ.เพ็ญขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง/สอ.นาพู่/PCU.รพ.เพ็ญ ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดในไฟล์ข้อมูลที่ส่งให้  พร้อมลงสีเฉพาะข้อมูลที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว   ทั้งนี้กรุณาส่งไฟล์ข้อมูล อสม. ที่แก้ไขแล้วกลับมายัง สสอ.เพ็ญทาง  E-letter : U00410 ภายในวันที่  27  เมษายน  2561 นี้  เพื่อส่งให้ สสจ.อด.นำเข้าข้อมูลใหม่ในเว็บ thaiphc.net เพื่อส่งต่อให้กรมบัญชีกลางต่อไป
            ในกรณี อสม.พ้นสภาพจากเสียชีวิต หรือลาออก ให้อบรมทดแทนตามระเบียบกระทรวงฯ และรวบรวมส่งจังหวัดลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้  (ขณะนี้ระบบฐานข้อมูลปิดการนำเข้า อสม. ใหม่กรณีทดแทน  และจะเปิดให้บันทึกอีกครั้ง อสม.กลางเดือนพฤษภาคม 2561 แต่สามารถเตรียมข้อมูลไว้เพื่อบันทึกในห้วงเวลานั้นได้)
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ                  
                            นายเสกสรรค์ สองจันทร์
                            สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เชิญผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยและตำบลต้นแบบเด็กปฐมวัยเข้าร่วมประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ ,หน.ศสช.ตำบลเพ็ญ
              ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีมีกำหนดการออกเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย โภชนาการดีมีรูปร่างสูงสมส่วน EQดีและมีระดับสติปัญญาเกิน ๑๐๐ การดำเนินงานตำบลต้นแบบ Udon Smart Kids โดยมีกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าและรับฟังปัญหาอุปสรรคและร่วมแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน
              ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญจึงขอเชิญ
                  1.ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยจากโรงพยาบาล
                  2.ผู้รับผิดชอบงานจาก รพ.สต.ทุกแห่งแห่งละ 1-2 คน (ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้บันทึกข้อมูล)
                  3.ครู ศพด. ตำบลละ รวม 1-2  คน
               เข้าประชุมรับประเมินเยี่ยมเสริมพลังตำบลต้นแบบพัฒนาการเด็ก ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น-16.00 น. ณ ห้องประชุม รพ.สต.สร้างแป้น โดยพร้อมเพรียงกัน

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคคลากร

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

กำหนดการ 
      08.30 - 12.00 น  Coaching งานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (เนื้อหา coach การดำเนินงานส่งเสริม                                             พัฒนาการเด็ก การบันทึกข้อมูล การปรับปรุงงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก)
      12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
      13.00 น              เยี่ยม แนะนำ ศพด. ในพื้นที่ ตำบล 

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

เชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุมการเตรียมรับตรวจราชการฯ/การบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างผ่านโปรแกรม R8-IBMS

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกท่านเข้าประชุมเรื่องการบันทึกข้อมูลครุภัณ์และสิ่งก่อสร้างผ่านโปรแกรม R8-IBMS(R8 Invest Budget Management System:)และการเตรียมการรับตรวจราชการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เพ็ญ
                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                         นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                          สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เชิญประชุมการเงิน

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง /หัวหน้าสถานีอนามัยนาพู่

          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญ เจ้าหน้าที่การเงินเข้าประชุมประจำเดือน มีนาคม ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อจะได้ส่งรายงานขึ้นเว็บให้ทันเวลา ขอให้เจ้าหน้าที่การเงินทุกแห่งมาประชุมตามวันเวลาดังกล่าว
     
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

                                                                 ขอแสดงความนับถือ

                                                              นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
     
       

แจ้งโอนเงิน งวดที่ 3/2561

เรียน  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ , ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
      งานประกันสุขภาพ  โรงพยาบาลเพ็ญ  ได้ดำเนินการโอนเงินจัดสรรโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า  งวดที่  3/2561  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดส่งเข้า E - letter  แต่ละแห่งแล้ว  และขอความร่วมมือส่งเอกสารใบเสร็จรับเงิน  ที่งานประกันสุขภาพ  โรงพยาบาลเพ็ญ
      
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                          ขอแสดงความนับถือ

                                                          นายชัยรัตน์  เจริญสุข
                                                           ประธาน  คปสอ.เพ็ญ

วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

การประเมินคุณภาพบัญชีของ รพ.สต.

เรียน สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ , ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
      งานการเงินและบัญชี  โรงพยาบาลเพ็ญ  ขอแจ้งการประเมินคุณภาพบัญชี ของ รพ.สต. ในวันที่  23 - 24 เมษายน  2561  เวลา  08.00 - 16.00  น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
    
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
                                                                     
                                                                      ขอแสดงความนับถือ

                                                                      นายชัยรัตน์  เจริญสุข
                                                                      ประธาน คปสอ.เพ็ญ


 

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

เชิญผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยตำบลต้นแบบเข้าร่วมประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.บ้านหลวง  หน.สอ.นาพู่  หน.ศสช.เพ็ญ ผอ.รพ.สต.บ้านเหล่า ผอ.รพ.สต.นาบัว ผอ.รพ.สต.จอมศรี ผอ.รพ.สต.สร้างแป้น
                     ตามที่จังหวัดอุดรธานีมีนโยบายการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีกำหนดการเยี่ยมเสริมพลังพร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตำบลต้นแบบพัฒนาการเด็ก
                     จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยจาก ตำบลนาพู่ ตำบลเพ็ญ ตำบลบ้านเหล่า ตำบลนาบัว ตำบลจอมศรี ตำบลสร้างแป้น เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการรับประเมินเยี่ยมเสริมพลังตำบลต้นแบบพัฒนาการเด็กในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น-16.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ เพ็ญ
                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคคลากรเข้าร่วม

ขอแสดงความนับถือ


เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


หมายเหตุ 
หัวข้อประชุม  
      1.ตำบลต้นแบบพัฒนาการ(คัดเลือกตัวแทนเยี่ยมเสริมพลังจากสสจ. ในวันที่25 เมษายน 2561)
      2.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงานโครงการตำบลต้นแบบ พัฒนาการเด็ก SRM
       3. เตรียมการประชุมโครงการจิตอาสาผู้ดูแลเด็กปฐมวัย คปสอ.เพ็ญ ปี 2561

ขอให้ผู้รับผิดชอบงานSRRTในสถานบริการทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ , หน.ศสช.ตำบลเพ็ญ

                        ขอให้ผู้รับผิดชอบงานSRRTในสถานบริการทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมแผนไข้หวัดใหญ่ H1N1 ในวันที่ 20 เมษายน 2561เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่
                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ 

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

รวมประกาศและ ข่าว สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งหมด

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์ การจัดระบบคัดกรองสภาวะสุขภาพ การจัดเตียงสุขภาพ รพสต.ติดดาว ที่ 1 ของจังหวัดอุดรธานี (ปี2560), รพสตค.ติดดาวดีเด่นระดับ 3 เขตสุขภาพที่ 8

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น The Best งานพัฒนาการเด็ก ปี 2560 (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ ปี 2556 (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)