ในหลวงในความทรงจำ

Phen distric health office

Phen  distric health office

ค่านิยมเพ็ญ Phen Team

****MOU - PHEN ******* M = Mastery เป็นนายแห่งตน *** *** O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ ****** U = Unity มีเอกภาพทำงานเป็นทีม ******* P = People Centered approach ใส่ใจประชาชน ****** H = Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม ******** E = Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ********* N = Network ภาคีเครือข่าย*******

Phen Team MOU star

Phen Team  MOU star

ค้นหาข่าว โดย ใช้ข้อความ คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

แบบประเมินความสุข happinometer.moph.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

สำรวจข้อมูลประกอบพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ปรับอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ด่วนที่สุด

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

         ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ที่อด 0032.010/7313 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 การสำรวจข้อมูลประกอบพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ปรับอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
         สำนักงานสาธารณสุข จึงขอให้ทุกรพ.สต.สำรวจข้อมูลบุคลากรทุกแหน่งและประเภทจ้างงาน (ตามปฏิบัติงานจริง)ทุกระดับที่มีการรับเงินค่าตอบแทนทุกประเภทจากเงินประมาณและนอกงบประมาณรายการข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยใช้ฐานข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560 และจัดส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ทาง E-letter ภายในวันที่ 21 กันยายน 2560 ก่อนเวลา 15.00 น.

              จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ


                                                        ขอแสดงความนับถือ
                                                     นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                      สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
**ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี้
         

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

ขอให้ตรวจคัดกรองสายตาและนำผลการคัดกรองเด็กนักเรียนเข้าระบบ vision 2020

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.นาพู่

         ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้จัดการอบรมครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการคัดกรองสายตาเบื้องต้นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอและตำบลเพื่อคัดกรองซ้ำ ตามแนวทางโครงการเด็กไทยสายตาดีตามนโยบายรัฐบาลและหลังการคัดกรองได้มอบหมายให้ครูส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.เพื่อลงข้อมูลในโปรแกรม vision 2020 และในปีการศึกษา 2560 
        ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวและเพิ่มการตรวจคัดกรองในเด็กชั้นอนุบาลที่สามารถคัดกรองได้ ทั้งนี้ขอให้ดำเนิการให้เสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560     เพื่อให้เด็กได้รับแว่นตาตามกำหนดตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

           จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

                                                       ขอแสดงความนับถือ
                                                    นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                     สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี้

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน SRRT ในทุกสถานบริการเข้าร่วมประชุมเตรียมงานรับนิเทศประเมินงาน SRRT และ ร่วมรับการนิเทศงาน

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ
          ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน SRRT ในทุกสถานบริการเข้าร่วมประชุมเตรียมงานรับนิเทศประเมินงาน SRRT ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ และขอเชิญร่วมรับการนิเทศงาน SRRT ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                           ขอแสดงความนับถือ

                                                           เสกสรรค์ สองจันทร์
                                                         สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอเชิญประชุมบันทึกงบค่าเสื่อม

เรียน  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ , ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

          ขอเชิญผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลงบค่าเสื่อม  เข้าร่วมประชุมในวันที่  14  กันยายน  2560  ณ  ห้องประชุมตึกพระชันษา  ชั้น  3  ตึกพิเศษ  เวลา  08.00 - 12.00 น.
         
          จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ


                                                                                              ขอแสดงความนับถือ

                                                                                              นายชัยรัตน์   เจริญสุข
                                                                                               ประธาน  คปสอ.เพ็ญ


สิ่งที่เตรียมมาด้วย  1.โน้ตบุ๊ค
                               2.ไฟล์งบลงทุน งบค่าเสื่อมปีงบ 2561
                               3. ใบเสนอราคา  2  บริษัทขึ้นไป  ตามรายการที่ขออนุมัติในปีงบ  2561

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานTBเข้าร่วมประชุม

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ
          ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน TB ในทุกสถานบริการเข้าร่วมประชุมเตรียมการดำเนินงาน TB ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                           ขอแสดงความนับถือ

                                                           เสกสรรค์ สองจันทร์
                                                         สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

รวมประกาศและ ข่าว สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งหมด

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์ การจัดระบบคัดกรองสภาวะสุขภาพ การจัดเตียงสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)