Phen distric health office

Phen distric health office

นโยบาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 ธงนำ 4 เข็มมุ่ง

**** นโยบาย นพ.สสจ. อุดรธานี 3 ธงนำ **** "ธงนำที่ 1 ลดคนป่วย " ******** 1)TO BE NUMBER ONE เยาวชนติดบุหรี่ เหล้า และ ยาเสพติด ลดลง............ 2)NCD [เบาหวาน , ความดันโลหิตสูง , ตา, ไต, เท้า (ภาวะแทรกซ้อน) หัวใจ , หลอดเลือดสมอง , มะเร็งปากมดลูก , มะเร็งเต้านม, มะเร็งท่อน้ำดี]............ 3)โรคแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์ และทารกแรกเกิด - โรคไข้เลือดออก , วัณโรค ******* ***** "ธงนำที่ 2 เพิ่มคนสุขภาพดี (โดยใช้นโยบาย 3อ. 2ส.)" ******** 1) กลุ่มแม่และเด็ก 0-5 ปี มุ่งเน้น เพิ่ม IQ EQ ........... 2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดี ติดสังคม ลดผู้สูงอายุติดบ้าน-ติดเตียง .......... 3) พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็นแพทย์กระแสหลัก/ แพทย์คู่ขนาน **** "ธงนำที่ 3.ขยายการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน" ******** ******** - ศูนย์เด็กเล็ก...................... อบจ./เทศบาล/อบต. - โรงเรียน ....... ... กระทรวงศึกษาธิการ และเทศบาล - โรงงาน ........... .... กระทรวงแรงงาน และภาคเอกชน - ชุมชน ............. ...... ภาครัฐทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องภาคท้องถิ่นและภาคเอกชน **** นโยบาย นพ.สสจ. อุดรธานี 4 เข็มมุ่ง **** "เข็มมุ่งที่ 1 : พัฒนาระบบบริการตาม Service Plan " ******** "เข็มมุ่งที่ 2 : พัฒนาระบบข้อมูลของ สสจ.อุดรธานี และ หน่วยบริการทุกระดับ " ******** "เข็มมุ่งที่ 3 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากร " ******** "เข็มมุ่งที่ 4 : พัฒนาการ Implement งานในพื้นที่ให้เกิด Impact เปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพประชาชนที่ดีขึ้น " ********

Phen Team The best team for the best health in 2025

**** วิสัยทัศน์ **** "คปสอ.เพ็ญ เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการเพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน ภายใน 10 ปี (2568 )" ******** ******** ค่านิยม PHEN คือ P= Patient - centered ( ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง) H = Humanized (บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ) E = Excellent ( มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ) N = Network (ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วม ) *******

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แจ้งโอนเงินงวด 3/2558

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.นาพู่ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชมุชนเพ็ญ
สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารจัดสรรเงินงวด 3/2558
        
        ด้วยงานประกันสุขภาพ  โรงพยาบาลเพ็ญ  ได้ดำเนินการโอนเงินจัดสรรงวดที่  3/2558  เรียบร้อยแล้ว  ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้


        จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                                                    ขอแสดงความนับถือ

                                                                 (นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล)
                                                              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

ภาพการล้างมือ

 เรียน ผู้รับผิดชอบงาน IC รพ. สต. ทุกแห่ง. 
 สิ่งที่แนบมาด้วย ภาพการล้างมือ
 
       ด้วย งานควบคุมการติดเชื้อ คปสอ. ได้จัดทำภาพการล้างมือแยกประเภท ตามกิจกรรมล้างมือ เพื่อให้แต่ละ รพ.สต. ได้ดำเนินการ  print ภาพการล้างมือติดหน่วยบริการ

 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
 
 
 
                             ขอแสดงความนับถือ
 
                           (นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล)
                          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ส่งรายชือเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมสุขภาพ ประจำปี 2558

เรียน  สาธารณสุขอำเภอ , ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ , หน.ศสช.เพ็ญ
       ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานี ได้จัดโครงการประชุมวิชาการและมหกรรมสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี  ประจำปี  2558  ภายใต้หัวข้อหลัก "เครือข่ายสุขภาพ ไร้รอยต่อ (Udon thani Provincial Seamless Healthcare)" ในวันที่ 3-4 มิถุนายน  2558  ณ  โรงแรมนภาลัย 
        ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  ตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้
                 1. รพช.  จำนวน  5  คน
                 2. สสอ.  จำนวน  2  คน 
                 3.ตัวแทน รพ.สต.ทุกแห่งๆละ  1  คน
                 4.ตัวแทนชมรม DM+HT  อำเภอละ  2  คน
                 5.ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ  อำเภอละ  2  คน
                 6.ตัวแทนภาคีเครือข่ายภาคประชาชน  อำเภอละ  1  คน
ส่งรายชื่อภายในวันที่  25  พฤษภาคม  2558
              
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ


                                                               ขอแสดงความนับถือ

                                                             (นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล)
                                                             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ


           

แจ้งผลการประกวด R2R อีสานตอนบน

เรียน ผอ.รพสต.สุมเส้า
        ตามที่คณะกรรมการ อิสานตอนบน และแจ้งผลการประกวดแล้วนั้น  หน่วยงานของท่านได้รับคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอ  " นวัตกรรม the star และ  บันไดดาว" ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ไห้ยืนยันรายชื่อประชุม ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด ตามหนังสือแนบ
     จึงเรียนยมาเพื่อ พิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญขอเชิญทีม SRRT ของ รพ.สต.แต่ละแห่งเข้าร่วมประชุม วันที่ 22 พ.ค.2558 และ ร่วมรับการประเมินงาน SRRT วันที่ 27 พ.ค.2558

รียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หน.ศสช.เพ็ญ
          ขอเชิญทีมงาน SRRT ของ รพ.สต.แต่ละแห่งเข้าร่วมประชุมและเตรียมงานเพื่อรับการประเมินงาน SRRT โดยทีมจาก สคร.6 ขอนแก่น ที่ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป (ขอให้มาตรงเวลาพร้อมทั้งนำโน้ตบุคมาด้วย) และร่วมรับการนิเทศงาน
SRRT โดยทีมจาก สคร.6 ขอนแก่น ที่ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00น.เป็นต้นไป (ขอให้มาตรงเวลาด้วย) 

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                
                                                           นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ 

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD เข้าร่วมประชุม (เลื่อนจากวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘)

รียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หน.ศสช.เพ็ญ
        
       ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD ในทุก รพ.สต. เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ในวันที่ 2๘ พ.ค. 2558 เวลา ๐๙.๐0 น. เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในชมรมเบาหวานความดัน 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
     
                                                            นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ  
     

ให้ รพ.สต./PCUส่งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงบัญชีค่าป่วยการ อสม.

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หน.PCU รพ เพ็ญ/ผอ กองสาธารณสุจและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
            สสอ.เพ็ญ ขอให้ท่านส่งไฟล์สแกน หน้าชื่อบัญชี ธกส."โครงการสนับสนับสนุน อสม.เชิงรุก "และหน้าสุดท้ายที่มีการเคลื่อนไหวเงินฝาก ให้ สสอ.เพ็ญ เพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการแจ้งโอนเงิน ค่าป่วยการ อสม.เดือน เมษายน 58 ทั้งนี้ให้ส่งไฟล์ดังกล่าวทาง e-leter U00410 ภายใน เวลา 12.00น.วันที่20 พ.ค. 58
             จึงเรียนมาเพื่อทราย
                                   นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                    สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ขอบุคคลากรร่วมเตรียมการรับประเมิน รพสต ติดดาว ระดับเขต

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ ผู้รับผิดชอบระบบสนับสนุน 7 ระบบ
           ตามที่ การ สุ่มจับฉลากจากเขต 8 เพื่อประเมินรับรอง รพสต.ติดดาวระดับเขต และ ได้ที่ รพสต.โพนสวรรค์นั้น  ในการนี้   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญ บุคคลากรผู้รับผิดชอบงาน จาก รพสต.ของท่านเข้าร่วมเตรียมการประเมิน ณ รพสต.โพนสวรรค์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558  เวลา 10.00 น
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หมายเหตุ  งานที่ต้องการ
1. พัฒนาระบบ 5 ส. อาคารสถานที่ ความสะอาด (โปรดนำอุปกรณ์ มาด้วย)
2.  ระบบเอกสาร  ให้ รพสต.ทที่เตรียมรับประเมิน นำเอกสาร แฟ้มงาน ไปด้วยเพื่อเติมเต็ม
3. งาน ชุมชน และ คุ้มครองผู้บริโภค
4. งานระบบสารสนเทศ

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ส่ง CPG งานเบาหวานความดันและแพทย์แผนไทย

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
             ด้วย คปสอ.เพ็ญ ได้จัดทำ แนวปฏิบัติ งาน เบาหวานความดันและ งานแพทย์แผนไทย  แล้วนั้น คปสอ.เพ็ญ ขอส่ง เอกสาร CPG ดังกล่าวเพื่อถือปฏิบัติต่อไป
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

สอบถามเพืิ่มเติม  คุณอาจารี  สุริยะขันธ์ ผู้ประสานงาน
(สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  หรือ  eleter หรือ email ของ  รพสต.ของท่าน )

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ส่งคำสั่ง คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ คปสอ.เพ็ญ (เพิ่มเติม)

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ ผู้รับผิดชอบงาน IC  ทุกรพสต
           ตามที่ คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ คปสอ.เพ็ญ ได้จัดทำคำสั่งเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านการควบคุมอและป้องกันการติดเชื้อ(เพิ่มเติม) นั้น  ผู้รับผิดชอบขอส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าวมายังท่านเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาดำไเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD เข้าร่วมประชุม

รียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หน.ศสช.เพ็ญ
        
       ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD ในทุก รพ.สต. เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ในวันที่ 20 พ.ค. 2558 เวลา 13.30 น. เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในชมรมเบาหวานความดัน 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
     
                                                            นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ  
     
                                                            

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

รพสต.ดีเด่น 2557 รพสต นาบัว

รพสต.ดีเด่น 2557 รพสต นาบัว

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 1 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 1 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 2 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 2 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 3 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 3 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 4 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 4 ปี 2557

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด