ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

Phen distric health office

Phen  distric health office

ค้นหาข่าว โดย ใช้ข้อความ คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

กำลังโหลด...

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แจ้งแนวปฏิบัติในการให้วัคซีน DTP - HB

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
                ตามที่ สสจ. แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการให้ วัคซีน DTP-HB และพบอาการไม่พึงประสงค์ นั้น สสอ. เพ็ญ ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามที่แนบมาพร้อมนี้ มายังท่่าน เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


CCF30082559_0001.pdf(560.40 KB)
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี ๒๕๕๙

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
                   ด้วย สสอ.เพ็ญได้รับแจ้งจาก สสจ.อุดรธานี ว่าศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้จัดงานเทียนส่องใจวันเอดส์โลกขึ้นในวันที่ ๑ ธันวาคม ของทุกปีและได้มีการสรรหาเพื่อคัดเลือกผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมด้านการรณรงค์ป้องกันช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ตลอดจนการให้การสนับสนุนผู้ติดเชื้อ ในทุกๆด้านรวมทั้งส่งเสริมความรู้ โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้ารับรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
                  จึงขอให้ท่านแจ้งรายชื่อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ สสอ.เพ็ญภายในวันที่ 10กันยายน 2559 เพื่อส่งให้ สสจ.อุดรธานีต่อไป

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ


นายเสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เชิญผู้มีหน้าทีกำกับติดตามประเมินผลตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบงานแผนงาน รพสต. เข้าร่วมประชุม

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
          ตามที่ คปสอ.เพ็ญได้จัดทำโครงการพัฒนาการกำกับติดตามตัวชี้วัด2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ชี้แจงระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและตัวชี้วัด  ผ่านระบบ HDC  ,Cock pit , ในการกำกับติดตามงาน ปี 2560
         ในการนี้ จึงขอเชิญ ผู้รับผิดชอบที่ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตัวชี้วัด ในระดับ รพสต. แห่งละ 1-2 ท่าน เข้าร่วม ประชุม ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย 
1.คอมพิวเตอร์โนตบุคที่สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้
2.รหัส ผู้เข้าใช้งาน  (Username  Password ) เพื่อเข้าเว็บ***สำคัญ***
      1. HDC กระทรวง
      2. COCK PIT
      3. QC DATA
      4. คู่มือการใช้งาน HDC ดาวน์โหลดที่นี่ HDC_MOPH_User.pdf(13.50 MB)

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา

เรียน   ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขอและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

สิ่งที่ส่งมาด้วย   หนังสือเชิญเข้าร่วม   (คลิ๊กที่นี่)

          ด้วย จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา "อุดรธานี ปั่นเพื่อ...แม่ " " UDON For MOM " ในวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2559 รายละเอียดตามที่ แนบมาพร้อมนี้

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

รวมประกาศและ ข่าว สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งหมด

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)