.

.

ตรวจสอบ รายงาน 43 แฟ้ม รณรงค์ DTC NCD และงานกลุ่มวัย

ผลการจัดลำดับคุณภาพข้อมูล หน่วยงาน คปสอ.เพ็ญ ๒๕ พย ๕๗

ผลการจัดลำดับคุณภาพข้อมูล หน่วยงาน คปสอ.เพ็ญ ๒๕ พย ๕๗

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมประชุมและประกวดผลงาน / นวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

    งานคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ร่วมกับ สปสช. เขต 8  อุดรธานี  จะจัดให้มีการประชุมมหกรรมวิชาการ "การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตดี ด้วยภาคีเครือข่าย" วันที่  11 - 12  ธันวาคม  2557  ณ  ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล  ในการนี้จึงขอเชิญบุคลากรจากหน่วยงานท่าน แพทย์  พยาบาลนักกายภาพบำบัด  นักกิจกรรมบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ฯ ฯลฯ และ อสม. ญาติผู้ดูแล   เข้าร่วมประชุมและประกวดผลงาน / นวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ (ถ้าจะส่งผลงานขอให้ส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557)

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                 นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                   สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เลื่อนประชุม งานแผน รพสต.

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
      ตามที่ สสอ.เพ็ญได้เชิญ ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและยุทธศาสตร์ ของ รพสต. เข้าประชุมจัดทำแผนไปแล้วนั้น  เนื่องจาก แผนยุทศสาตร์ ของ คปสอ. ยังต้องปรับแก้ให้สมบูรณ์  ทั้งนี้ จึงขอเลือนการจัดทำแผน ของ รพสต. ออกไปก่อน วันที่จัดประชุมจัดทำแผน จะแจ้งไห้ทราบอีกครั้ง
      จึงเรียนพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ  

ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

        ขอให้ส่งรายชื่่อผู้เข้าร่วมโครงการมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ ตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                                       นายเสกสรรค์    สองจันทร์
                                                                          สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขอเชิญเข้าร่วมรับการชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุขและตรวจเยี่ยม คปสอ.จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2558

เรียน  คณะกรรมการ คปสอ.เพ็ญ , ประธานรับผิดชอบงาน Q ทุกท่าน

         ขอเชิญ  คณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมรับการชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุขและตรวจเยี่ยม คปสอ.จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2558  ในวันที่  17  ธันวาคม  2557  เวลา  08.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า  ชั้น  3  ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ                                        ขอแสดงความนับถือ

                                    (นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล)
                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม คปสอ.เพ็ญ ปี 2558

เรียน  คณะกรรมการ คปสอ.เพ็ญ , ประธานรับผิดชอบงาน Q  ทุกท่าน

         ด้วยงานแผน คปสอ.เพ็ญ ได้จัดประชุมประจำเดือนในวันที่  3  ธันวาคม  2557  เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายเพ็ญ  ในการเตรียมรับทีมประเมิน  จากสำนักงานสาธารณสุขในวันที่  17  ธันวาคม  2557  ณ  ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า  ชั้น  3  ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่


        จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
                                      ขอแสดงควานับถือ

                                  (นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล)
                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

ขอเชิญประชุม (ด่วนที่สุด)

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.นาพู่.

               ด้วย คปส.เพ็ญ กำหนดจัดทำโครงการมาเป็นหมอมาดูแลตัวเองกันเถอะประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้แนวคิดด้วยหลักการแพทย์วิ๔ีธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแกนนำครู ก. ด้านสุขภาพ และสร้างเครือข่ายแกนนำสุขภาพด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามหลักเศรฐกิจพอเพียง อำเภอเพ็ญ รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเพ็ญมีศักยภาพในการดูแลตนเองเบื้องต้นในการยามเจ็บป่วย สามารถรถภาวะแทรกซ้อนจาการเจ็บป่วย อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาะชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
                  ดังนั้น จึงขอความร่วมมือท่านที่มีรายชื่อตมที่แนบเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ห้องเพ็ญจรัสฟ้า ศูนย์สุขภาพตำบลเพ็ญ


                  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                        ขอแสดงความนับถือ
                                                      นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                      สาธารณสุขอำเภอเพ็ญดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานแผนงานและยุทธศาสตร์ รพสต. เข้าร่วมประชุม

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
           ตามที่ คปสอ.เพ็ญ ได้จัดทำแผนงานและยุทธศาสตร์ ปี 58 ไปแล้วนั้น  เพื่อให้แผนงานยุทธศาสตร์ ของ รพสต. มีความสอดคล้อง กับ ระดับ คปสอ.  สสอ.เพ็ญ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานแผนงานและยุทธศาสตร์ รพสต. เข้าประชุม ปรับแผน ยุทธศาสตร์  ของรพสต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น ถึง 16.00 น.  ณ   ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์   สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


การเตรียมการ
1.คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค 1  เครื่อง พร้อม สะพานไฟ
2.รวบรวมแผนงานโครงการ ที่มีและได้รับสนับสนุนโครงการ จาก อบต. และหน่วนงานอื่น และแผนงานโครงการของรพสต. ที่จะดำเนินการในปี  2558

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ให้ รพ สต ส่งสถานะทางการเงิน

เรียน  ผอ รพ สต ทุกแห่ง ผอ กองสาธารณสุข อบต นาพู่
         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ส่งหนังสือ เรื่อง ให้ทุก รพ สต.รายงานสถานการณ์การเงิน รพ.สต. ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.๕๗ ส่งภายใน 26 พ.ย.๕๗
ทางe letter  u00410
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


                                                           นายเสกสรรค์   สองจันทร์
                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
                                                          

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการงานอนามัยแม่และเด็ก

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

              ด้วยคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานอนามัยแม่และเด็กในรพช./สสอ. โครงการฝากครรภ์ปลอดภัยแม่ลูกอนามัยดี ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานบริการทุกระดับ สถานบริการทุกแห่งพัฒนาระบบบริการตามเกณฑ์มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก และโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวอย่างต่อเนื่องพัฒนาระบบบริการในคลินิกฝากครรภ์พัฒนาระบบการรับส่งต่อหญิงตั้งครรภ์  
               ในการนี้จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก รพ.สต.แห่งลพ 1 คน เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                       ขอแสดงความนับถือ
                                                    นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                     สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

แจ้งปรับรุ่นโปรแกรมบันทึกข้อมูลบริการประกันสังคม SSData_SUB_v1_4_2

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู
          ด้วย สสอ.เพ็ญได้รับแจ้งไห้หน่วยบริการที่มีการส่งข้อมมูลบริการประกันสังคม ปรับรุ่นโปรแกรมการบันทึกข้อมูล เป็น รุ่น SSData_SUB_v1_4_2 เพื่อใช้บันทึกข้อมูล ตั่งแต่เดือน ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
         ในการนี้ จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ปรับรุ่นโปรแกรมบันทึก โดย ดาว์นโหลดโปรแกรมได้ที่ http://web.sso.go.th/hosp/ โดยไห้ติดตั้งเฉพาะ  SSData_Sub_v1_4_2.mis  โดยไม่ต้องถอดโปรแกรมเดิม หรือสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook กลุ่มเครื่อข่ายประกันสังคม  https://www.facebook.com/groups/438089122901711/

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เลื่อนวันประชุมผู้รับผิดชอบงานมะเร็งท่อน้ำดี

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

       ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานมะเร็งท่อน้ำดีเข้าร่วมประชุมในวันที่ 19  ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ (ไม่เลื่อนวันอีกแล้วนะค่ะบอกล่วงหน้านานแล้วสับเปลี่ยนกันเองนะ)

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                                              นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                               สาธารณสุขอำเภอเพ็

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขอให้ส่งแบบรายงานรณรงค์ dT ปี2558 (ด่วนที่สุด)

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง / หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ /ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
      ขอให้ผู้รับผิดชอบงานวัคซีน DT ส่งรายงานความความคลุมวัคซีน DT ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายนี้ภายในวัน ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ไม่เกิน ๑๗.๐๐ น. ที่ Mail : Phen0001@gmail.com , Phen01@hotmail.com (ถ้าจะลดเป้าก็ขอให้ลงแก้ให้ด้วยนะค่ะ ถ้าใครฉีดแล้วก็ขอข้อมูลด้วย) แต่ลดในรายงานนี้ ในเวปก็ยังไม่รู้ว่าจะลดเป้าให้หรือเปล่ายังตอบไม่ได้

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                          นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                           สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เลื่อนวันประชุมผู้รับผิดชอบงานมะเร็งท่อน้ำดี

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

       ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานมะเร็งท่อน้ำดีเข้าร่วมประชุมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                                              นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                               สาธารณสุขอำเภอเพ็

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานมะเร็งท่อน้ำดีเข้าร่วมประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

       ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานมะเร็งท่อน้ำดีเข้าร่วมประชุมในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                                              นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                               สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอเชิญประชุม แนวทางการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพผุ้สูงอายุ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

             ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบบริการและบริหารจัดการแบบบูรณาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ PCU และรพ.สต.แห่งละ 1 คน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า ชั้น 3  ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ เวลา 08.30-16.30 น.


           จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                             ขอแสดงความนับถือ

                                                           นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                            สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด