ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

Phen distric health office

Phen  distric health office

นโยบาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 ธงนำ 4 เข็มมุ่ง

**** นโยบาย นพ.สสจ. อุดรธานี 3 ธงนำ **** "ธงนำที่ 1 ลดคนป่วย " ******** 1)TO BE NUMBER ONE เยาวชนติดบุหรี่ เหล้า และ ยาเสพติด ลดลง............ 2)NCD [เบาหวาน , ความดันโลหิตสูง , ตา, ไต, เท้า (ภาวะแทรกซ้อน) หัวใจ , หลอดเลือดสมอง , มะเร็งปากมดลูก , มะเร็งเต้านม, มะเร็งท่อน้ำดี]............ 3)โรคแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์ และทารกแรกเกิด - โรคไข้เลือดออก , วัณโรค ******* ***** "ธงนำที่ 2 เพิ่มคนสุขภาพดี (โดยใช้นโยบาย 3อ. 2ส.)" ******** 1) กลุ่มแม่และเด็ก 0-5 ปี มุ่งเน้น เพิ่ม IQ EQ ........... 2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดี ติดสังคม ลดผู้สูงอายุติดบ้าน-ติดเตียง .......... 3) พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็นแพทย์กระแสหลัก/ แพทย์คู่ขนาน **** "ธงนำที่ 3.ขยายการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน" ******** ******** - ศูนย์เด็กเล็ก...................... อบจ./เทศบาล/อบต. - โรงเรียน ....... ... กระทรวงศึกษาธิการ และเทศบาล - โรงงาน ........... .... กระทรวงแรงงาน และภาคเอกชน - ชุมชน ............. ...... ภาครัฐทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องภาคท้องถิ่นและภาคเอกชน **** นโยบาย นพ.สสจ. อุดรธานี 4 เข็มมุ่ง **** "เข็มมุ่งที่ 1 : พัฒนาระบบบริการตาม Service Plan " ******** "เข็มมุ่งที่ 2 : พัฒนาระบบข้อมูลของ สสจ.อุดรธานี และ หน่วยบริการทุกระดับ " ******** "เข็มมุ่งที่ 3 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากร " ******** "เข็มมุ่งที่ 4 : พัฒนาการ Implement งานในพื้นที่ให้เกิด Impact เปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพประชาชนที่ดีขึ้น " ********

Phen Team The best team for the best health in 2025

**** วิสัยทัศน์ **** "คปสอ.เพ็ญ เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการเพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน ภายใน 10 ปี (2568 )" ******** ******** ค่านิยม PHEN คือ P= Patient - centered ( ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง) H = Humanized (บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ) E = Excellent ( มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ) N = Network (ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วม ) *******

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แจ้งการส่งเอกสารเบิก TB ปี 2557 และ แบบคัดกรอง และตัวอย่างเขียน(เบิกค่าใช้รถไปเคัดกรองกะเยี่ยมบางส่วนยังไม่รวมชุดอนุมัติน้ำมัน)

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่   หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ
           สสอ.เพ็ญ ขอส่งเอกสารการเบิกเงิน TB พร้อมรายชื่อเยี่ยมแล้วในปีงบ 2557
แบบคัดกรอง และตัวอย่างเขียน(เบิกค่าใช้รถไปตรวจคัดกรองกะเยี่ยมบางส่วนยังไม่รวมชุดอนุมัติน้ำมัน) ให้ที่เมลอนามัยแต่ละแห่งแล้วนะค่ะ ในวันที่ 25 ส.ค.2558 เวลา ประมาณ 16.20 ถ้ามีแห่งใดไม่เห็นเอกสารโทรมาแจ้งที่ผู้รับผิดชอบ สสอ.เพ็ญ
           จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เชิญประชุมพิจารณาจัดสรร เงินคุณภาพบริการ (QOF)

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่   หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ
            ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้จัดสรรเงิน ตามคุณภาพบริการ (QOF) แล้วนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ จึงขอเชิญท่าน เพื่อร่วมพิจารณาจัดสรรเงินดังกล่าว ในวันที่ ๒๕  สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เชิญประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘ .พ.ร.บ. วิชาชีพก้าวไกล นักสาธารณสุขไทยก้าวหน้า ปวงประชาสุขภาพดี จ.เชียงใหม่

เรียน  ผอ. รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
          ตามที่ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เชิญประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘ "พ.ร.บ. วิชาชีพก้าวไกล นักสาธารณสุขไทยก้าวหน้า ปวงประชาสุขภาพดี"  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๖ - ๑๘  กันายนยน ๒๕๕๘
       ในกาารนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ จึงขอประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าว เพื่อบุคคลากรที่สนใจในแจ้งรายชื่อ เพื่อเตรียมความพร้อม(ไม่จำกัดจำนวน ) ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ท้ายข่าวฉบับนี้
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจจารณา ดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


สำเนาหนังสือเชิญประชุมและโครงการ
แบบลงทะเบียนแจ้งรายชื่ออบรม       

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แจ้งเครื่องอ่านสปอร์เทสใช้งานได้แล้ว

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

         ตามที่งาน  IC  คปสอ.เพ็ญ  ได้แจ้งยกเลิกการทำสปอร์เทสชั่วคราวเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  ตอนนนี้เครื่องอ่านสปอร์เทสได้ดำเนินการซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
         ดังนั้น  จึงขอแจ้ง  รพ.สต.ทุกแห่ง  สามารถส่งทำสปอร์เทสได้แล้วที่หน่วยงานจ่ายกลาง  โรงพยาบาลเพ็ญ


         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ                                                                                      ขอแสดงความนับถือ                                                                                   (นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล)
                                                                                 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2558

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

               ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD ที่สนใจเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2558 ในวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  และกรุณาส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ที่เมล ncd_nk@hotmail.com ภายในวันที่ 21  สิงหาคม 2558  (การประชุมได้ CNEU ) 
                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัณโรคเข้าร่วมประชุม

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

               ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัณโรคเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า โรงพยาบาลเพ็ญ (เพื่อหารือเกี่ยวกับเงินสปสช.และแนวทางการดำเนินงานวัณโรค)

                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด