Phen distric health office

Phen  distric health office

ค้นหาข่าว โดย ใช้ข้อความ คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

กำลังโหลด...

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ในระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat)

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

                  ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีได้ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ในระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat)  ขณะนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีได้รวบรวมข้อมูลได้ส่วนหนึ่ง เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล จึงขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลผู้บริหารตามแบบฟอร์ม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ 

หมายเหตุ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและนำส่งภาย สสอ.เพ็ญ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ทาง Eletter  สสอ.เพ็ญ

ขอข้อมูลผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
         ด้วย งานแพทย์แผนไทย จัดปรับปรุงข้อมูลผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ปี 2559  เพื่อตรงตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าบริการ สปสช.  นั้น ในการนี้ ขอให้ รพสต.ทุกแห่ง ส่งสำเนาใบประกาศ เกียรติบัตรด้านการแพทย์แผนไทย (ผู้ที่มีใบอนุญาตทุกคน ใน รพสต. ) ดังนี้
      1.สำเนาใบประกาศ แพทย์แผนไทย
      2.สำเนาใบประกาศ ผู้สั่งการรักษาด้านการแพทย์แผนไทย
      3.สำเนาใบประกาศ  ผู้สั่งการใช้ยาด้านการแพทย์แผนไทย
      4.สำเนาใบประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
        ทั้งนี้ ให้ส่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ในรูปแบบเอกสาร หรือ ไฟล์สแกน PDF  ที่ phen0001@gmail.com  ภายในวันที่ 3  มิถุนายน 2559

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ 

        

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขอความร่วมมือคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด่วนที่สุด

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.นาพู่

                   ตาม นโยบายรัฐบาล ได้มอบให้กรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการให้ร่มกันจัดทำโครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้จากข้อมูลการสำรวจพบว่า ภาวะสายตาผิดปกติเป็นสาเหตุขอสภาวะตาบอดถึง 1ใน3 ของเด็กไทยและเป็นสาเหตุของสายตาเลือนราง และเป็นภาวะที่ป้องกันได้ถ้าได้รับการวินิจฉัยรักาาอย่างเหมาะสมและทันเวลา จึงกำหนดแนวทางให้เด้กนักเรียนทุกคนควรได้รับการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติโดยครูประจำชั้น รวมถึงกำหนดสุขศึกษาพื้นฐาน การดูแลรักษาเบื่องต้นและการส่งต่อแก้ไข
                   ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ จึงขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานอนามัยวัยเรียน ให้ดำเนินการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และส่งผลการคัดกรองภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ทาง E-mail:Phen0001@gmail.com หรือ Phen01@hotmail.com  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ


                                                            ขอแสดงความนับถือ
                                                         นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                          สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


***เอกสารดาวน์โหลด
      1.แบบฟอร์มรายงาน
      2.คู่มือการคัดกรอง

เชิญเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าพัสดุ ทุก รพสต. ประชุม

เรียน  ผอ. รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.นาพู่
               ด้วย คปสอ.เพ็ญ จัดประชุมชี้แจง การจัดทำการเงินและการพัสดุ ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้ง คปสอ. ในการนี้  จึงขอเชิญ เจ้าหน้าที่ พัสดุ รพสต. ละ 1 ท่าน  และ เจ้าหน้าที่การเงิน รพสต.ละ 1 ท่าน(รวม รพสต.ละ 2 ท่าน ) ร่วมประชุม ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30- 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์ 
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หมายเหตุ 
ให้เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ ดังนี้ 
1.คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค พร้อมปลั๊กไฟ
2.ทะเบียน ด้านการเงิน การบัญชี ทุกทะเบียน(เช่น ทะเบียนด้านการเงิน เอกสารแทนตัวเงิน  เป็นต้น)
3.เอกสารด้านการพัสดุ (ทะเบียนสินทรัพย์ ทะเบียน ครุภัณฑ์ ทะเบียนหนี้สิน)
4.คู่มือการบันทึกบัญชี 

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care giver ผู้สูงอายุ ปี 2559เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.นาพู่

           ด้วยคปสอ.เพ็ญได้จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2559 เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนติที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุในการนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุและจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุทั้งหมด 50 คนเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า โรงพยาบาลเพ็ญ

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                     ขอแสดงความนับถือ
                                                  นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                   สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ SRRT เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ
        ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT ในการสอบสวนควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาด (จังหวัดจะมาสอนโปรแกรม506dasbord) โดยมีพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา ระดับ รพ.สต. ในเขตอำเภอเพ็ญและศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ (สถานบริการละ ๒คน ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมิน SRRT จากทีม สคร.
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                        ขอแสดงความนับถือ
                                                                         เสกสรรค์ สองจันทร์
                                                                        สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอให้นำ โน๊ตบุค ข้อมูล506ของปี2559 และสายไฟมาด้วย

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ส่งเอกสารเตรียมพื่นที่รับประเมิน ติดดาว

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
        งานพัฒนาคุณภาพและบริการ คปสอ.เพ็ญ ขอส่งเอกสาร สำหรับพื้นที่เตรียมความพร้อมรับประเมิน อำเภอตำบลหมู่บ้านจัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว ปี 2559 ตามที่แนบมาพร้อมนี้
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 ขอแสดงความนับถือ

ภญ.เกษกนก บุญรอด
งานพัฒนาคุณภาพ คปสอ.เพ็ญ

แบบประเมินคปสอ.เพ็ญรอบ8เดือน KPI Templat สสจ.59

เรียน  คณะกรรมการ  คปสอ.เพ็ญ , คณะกรรมการนิเทศติดตามงานด้านสาธารณสุข คปสอ.เพ็ญและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
         
            งานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  คปสอ.เพ็ญ  ได้จัดส่งแบบประเมินคปสอ.และ  KPI  Templat  ปี  2559  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ  ติดตามงานด้านสาธารณสุข รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้
             จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

                                                                          

                                                                     ขอแสดงความนับถือ
                                                                          

                                                                     นายชัยรัตน์   เจริญสุข
                                                                      ประธาน  คปสอ.เพ็ญ

 

ส่งแนวทางการดำเนินงานควบคุมการติดเชื้อของ รพสต. ตามเกณฑ์ รพสต.ติดดาว

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
       งานควบคุมการติดเชื้อ(IC) คปสอ.เพ็ญ ขอส่งแนวทางการดำเนินงานควบคุมการติดเชื้อของ รพสต. ตามเกณฑ์ รพสต.ติดดาว ตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางต่อไป
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ

ธมลวรรณ  คณานิตย์
งานความคุมการติดเชื้อ คปสอ.เพ็ญ  

รวมประกาศและ ข่าว สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งหมด

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

3 ธงนำ 2559

3 ธงนำ  2559

4 เข็มมุ่ง 2559

4 เข็มมุ่ง 2559

เป้าหมายตัวชี้วัด2559

เป้าหมายตัวชี้วัด2559

เป้าหมายตัวชี้วัดสุขภาพ

เป้าหมายตัวชี้วัดสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด