Phen distric health office

Phen  distric health office

ในหลวงของแผ่นดิน

Follow the Father…เราจะทำแบบในหลวง

ค้นหาข่าว โดย ใช้ข้อความ คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

กำลังโหลด...

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุร่วมรับการประชุมติดตามการดูแลผู้สูงอายุกลุ่ม Long term care ด้านการแพทย์แผนไทย

เรียน สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ
          ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน ผู้สูงอายุในสถานบริการแต่ละแห่ง เข้าร่วมประชุมติดตามการดูแลผู้สูงอายุกลุ่ม Long term care ด้านการแพทย์แผนไทยในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมฝ่ายการ (ตึกพิเศษ) โรงพยาบาลเพ็ญ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                                                               ขอแสดงความนับถือ

                                                               เสกสรรค์ สองจันทร์
                                                             สาธารณสุขอำเภอพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน CKD เข้าร่วมรับการประเมิน CKD คลินิก

เรียน สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ
       ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน CKD ในสถานบริการแต่ละแห่ง เข้าร่วมรับการประเมิน CKD  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมฝ่ายการ โรงพยาบาลเพ็ญ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                                                      ขอแสดงความนับถือ

                                                     เสกสรรค์ สองจันทร์
                                                   สาธารณสุขอำเภอพ็ญ

เร่งรัดตรวจสอบข้อมูล Person และข้อมูลสิทธิ

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.นาพู่
         ตามที่ ระบบแผนงานและการประเมินผลการประฏิบัติงาน ใช้ประชากร ณ 1 กรกฎาคม เพื่อเป็นประชากรกลางปีและกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานนั้น  สสอ.เพ็ญ จึงขอให้ท่าน ตราจสอบข้อมูล ประชาการและสิทธิ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ได้จากเว็บไซต์ประมวลผล  QC Data เป็นแนวทางในการปรับปรุงข้อมูล และส่งในระบบ 43 แฟ้ม ปกติ

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ 

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ขอข้อมูลเพื่อเตรียมรับประเมินเรียน      คณะกรรมการ  คปสอ.เพ็ญและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.  แบบฟอร์มขอข้อมูลตัวชี้วัด คปสอ.ปี 2559.xlsx              
                          2.  22062559หนังสือสือขอข้อมูล_o.jpg
             เนื่องด้วย  งานพัฒนาแผนงานยุทธศาสตร์  คปสอ.เพ็ญ  ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  คปสอ.  ในการส่งผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข  เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการรับประเมินงานด้านสาธารณสุข  คปสอ.  จังหวัดอุดรธานี  ในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๙
            ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือทุกท่าน  ได้ดำเนินการจัดส่งผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของ  คปสอ. ภายในวันที่    กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้  และขอความร่วมมือส่งที่งานพัฒนายุทธศาสตร์  หรือทาง  E-Mail : plan.phen@gmail.com  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
                                                               

                                                                                                             
                                                                                    (นางสาวนุชจรีย์  แสนประสาท)
                                                                                          นายแพทย์เชี่ยวชาญ
                                                                  ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

 

 

เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ (Sepsis) จังหวัดอุดรธานี

เรียน  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ , ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.นาพู่
           
         อ้างถึงหนังสือ  ที่  อด ๐๐๓๒.๐๐๘/๓๙๘๔  ลงวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรืองขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ (Sepsis) จังหวัดอุดรธานี  ในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๗  โรงพยาบาลอุดรธานี  และขอความร่ววมือส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  รพ.สต.ละ  ๑  คน  เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมส่ง  สสจ.อุดรธานี  ในวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ


                                                                      ขอแสดงความนับถือ

                                                                   (นายชัยรัตน์   เจริญสุข)
                                                                      ประธาน  คปสอ.เพ็ญ

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ไสลน์นำเสนอสถิติการทำวิจัย

เรียน  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ , ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
เอกสารแนบ  การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล
       
         งานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  คปสอ.เพ็ญ  ขอจัดส่งไสลน์นำเสนอสถิติการทำวิจัย  โดย ดร.สุทธินันท์และ อ.ประภัสสร    เพื่อใช้ในการประกอบการดำเนินการจัดทำงานวิจัยต่อไป  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                              ขอแสดงความนับถือ


                                                              (นายชัยรัตน์   เจริญสุข)
                                                                ประธาน  คปสอ.เพ็ญ

รวมประกาศและ ข่าว สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งหมด

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

3 ธงนำ 2559

3 ธงนำ  2559

4 เข็มมุ่ง 2559

4 เข็มมุ่ง 2559

เป้าหมายตัวชี้วัด2559

เป้าหมายตัวชี้วัด2559

เป้าหมายตัวชี้วัดสุขภาพ

เป้าหมายตัวชี้วัดสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด