กระแสพระราชดำรัส (คำสอนของพ่อ)

กระแสพระราชดำรัส (คำสอนของพ่อ)

Phen distric health office

Phen  distric health office

ค้นหาข่าว โดย ใช้ข้อความ คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

กำลังโหลด...

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผอ.กองสาธารณสุขอละสิ่งแวดล้อมอบต.นาพู่

         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กและงานส่งเสริมพัฒนาการ รพ.สต.ละ 2 คน เข้าร่วมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กและงานส่งเสริมพัฒนาการประจำปี 2560 ในวัน 8 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมตึกพิเศษ ชั้น 3
โรงพยาบาลเพ็ญ

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                          ขอแสดงความนับถือ

                                                        นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                         สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง /ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

                  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญขอเชิญ ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ร่วมรับฝังชี้แจงแนวทางในการดำเนินการด้านการใช้จ่ายเงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามคำสั่ง คสช.  ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30-12.00  น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอเชิญผู้จัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง เข้าร่วมประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง /ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

              สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญผู้จัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตั้งผังบัญชีบัญชีปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ 

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

แจ้งโอนเงินปิดงวด ปีงบ 2559

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ , หน.ศสช.เพ็ญ
          ด้วยงานประกัน  โรงพยาบาลเพ็ญ  ได้ดำเนินการโอนเงินจัดสรรโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ในวันที่  30  พ.ย. 59  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาด้วยนี้
           
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                           ขอแสดงความนับถือ

                                                          (นายชัยรัตน์  เจริญสุข)
                                                           ประธาน  คปสอ.เพ็ญ


วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เตรียมความพร้อม ทีม SRRT ในพื้นที่ในช่วงวันหยุด

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. นาพู่
            ตามที่ สสจ.อุดรธานีได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ เพื่อเฝ้าระวังและติดตาม อุบัติเหตุ และแจ้งแนวทางการดำเนินการ ในพื้นที่แล้วนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ จึงขอแจ้งแนวทางในการดำเนินการมายังท่านดังนี้ พื้นที่รพ.สต.ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนให้ส่งแบบสอบสวนอุบัติเหตุภายใน24ชั่วโมงที่ได้รับแจ้งใน3กรณีคือ
1 ตาย1รายขึ้นไป
2 บาดเจ็บ3รายขึ้นไปสีแดง2ราย
3 รถสาธารณะทุกกรณี
     Line กลุ่ม SRRT PHEN , E-mail phen0001@gmail.com,phen01@hotmail.com

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


                                                        ขอแสดงความนับถือ

                                                        เสกสรรค์ สองจันทร์
                                                     สาธารณสุขอำภอเพ็ญแบบสอบสวนอุบัติเหตุ.rar
(3.50 MB)การปรับเปลี่ยนขนาดบรรจุของวัคซีน IPV

เรียน สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ

        ด้วยสำนักงานหลักประันสุขภาพแห่งชาติได้ปรับเปลี่ยนขนาดบรรจุวัคซีน IPV จากขนาดเดิมบรรจุ 10 โด๊สต่อขวด ปรับเปลี่ยนเป็น 1 โด๊สต่อขวด (single dose ) ซึ่งสามารถเบิกได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี่้


       จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                               นายเสกสรรค์ สองจันทร์

                                                               สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง

               ตามที่ อำเภอเพ็ญ เแจ้งกำหนดการและ เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการนี้ สาธารณสุขอำเภอเพ็ญจึงใคร่ขอเชิญบุคคลากรในสังกัดร่วมพิธี ในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2559 รายละเอียด ตามที่แนบมาพร้อมนี้

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หนังสือแจ้งและกำหนดการ

รวมประกาศและ ข่าว สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งหมด

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์ การจัดระบบคัดกรองสภาวะสุขภาพ การจัดเตียงสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)