.

.

ผลการจัดลำดับคุณภาพข้อมูล เทียบทั้งจังหวัด ๓๐ ตค ๕๗

ผลการจัดลำดับคุณภาพข้อมูล เทียบทั้งจังหวัด ๓๐ ตค ๕๗

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญประชุมประจำเดือน

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

              สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

               จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน


                                                                     ขอแสดงความนับถือ

                                                                   นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                    สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เอกสารประชุม สสอ.เพ็ญ พฤศจิกายน2558

แจ้งหัวข้อประชุม เพื่อเข้าวาระที่ 4  ที่นี่

ส่งตัวอย่างอาหารสดตรวจวิเคราะห์

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสุขสิ่งแวดล้อม

         อ้างถึงหนังสือ อด ๐๐๓๒.๐๐๖/๖๗๒๕  เรื่องการเก็บตัวอย่างอาหารสดตรวจวิเคราะห์ ขอให้ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคทุกรพ.สต. เก็บตัวอย่างอาหารหมูปิ้ง หมู้ปิ้งนมสด จากแผงลอยจำหน่ายอาหารในตลาดนัด ตลาดสด และผงลอยในหมู่บ้าน ส่งตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ


                                                                 ขอแสดงความนับถือ
                                                              นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                               สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี้

ร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ปี 2558

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
 
        ด้วยกลุ่มงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  คปสอ.เพ็ญ  ขอส่งร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี ปี2558-2560   เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนของ คปสอ.และหน่วยบริการต่อไป  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

        จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป                                                                   ขอแสดงความนับถือ

                                                                (นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล)
                                                              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายงานความคืบหน้าคุณภาพข้อมูลวันที่ 28 ตุลาคม 2557

      แจ้งผู้รับผิดชอบ ระบบข้อมูล โปรดตรวจสอบข้อมูล anc  หากพบข้อมูลไม่เข้าติดต่อ คุณ ลำพูล มั่งมูล เพื่อแก้ไขส่งใหม่ โดยด่วน

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ส่งสำเนาใบเสร็จค่า Internet เดือน กันยายน ๒๕๕๗

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ,ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
               ด้วย สสจ.อุดรธานี แจ้งไห้ ส่งสำเนาใบเสร็จค่าบริการ internet เดือน กย. 57 (รายละเอียดหน้า web สสจ.) ขอให้ดำเนินการจัดส่งให้เสร็จภายในวันที่ 29 ตค.57 ก่อนเที่ยงครับ เพื่อรวบรวมส่ง กระทรวงจัดสรรเงินค่าบริการ internet ให้  โดย ส่ง Scan เป็น ไฟล์ PDF หรือ ไฟล์ภาพ ส่งที่  http://203.157.168.4/my_upload/AnnNews.php   ทั้งนี้ ไห้ Login การส่งโดยใช่้ Username และ Password เดียวกันกับการส่ง ๔๓ แฟ้ม สสจ.อุดรธานี( รหัสถานบริการ U046XX )
               จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งดำเนินการส่งต่อคนให้เพื่อรับการคัดกรองและรับรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.นาพู่
           เนื่องด้วย งานกายภาพบำบัดร่วมกับคลินิกเบาหวาน รพ.เพ็ญ  จะจัดทำการคัดกรองตรวจเท้าเบาหวานซ้ำในรายที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อพิจารณาตัดรองเท้าเบาหวานเฉพาะรายบุคคล  จึงขอความร่วมมือจากทุก รพ.สต. ประสานงานติดต่อและแจ้งกับผู้ป่วยเบาหวานใน รพ.สต.ของท่านตามที่ได้ส่งรายชื่อมาให้คลินิกเบาหวาน รพ.เพ็ญแล้ว (ได้รับแล้ว ) และรายชื่อที่ทางรพ.เพ็ญ ได้คัดกรองเพิ่มเติมจากคลินิกเบาหวานของรพ. (  ตามไฟล์ที่แนบให้ )  รายชื่อส่งให้ทาง Mail อนามัยแต่ละแห่งแล้ว                                                                                                         ให้มาในวันเวลาดังกล่าว
วันจันทร์   3 พ.ย.  2557     รพ.สต.นาบัว /   รพ.สต. โพนสวรรค์ / รพ.สต. สร้างแป้น / PCU เพ็ญ / รพ.สต.นิคม / รพ.สต. นาพู่ / รพ.สต. บ้านหลวง /รพ.สต.เชียงหวาง
วันอังคาร  4 พ.ย. 2557      รพ.สต. บ้านธาตุ
วันพุธ    5 พ.ย. 2557      รพ.สต. สุมเส้า / รพ.สต. หนองแสนตอ / รพ.สต. คอนเลียบ /รพ.สต. จอมศรี / รพ.สต. บ้านด่าน
วันพฤหัสบดี  6 พ.ย. 2557  รพ.สต. บ้านเหล่า

           ในเวลา 8. 00 น.  โดยมาที่ รพ.เพ็ญ แล้วมาที่คลินิกเบาหวาน  แจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่ว่า มาตรวจคัดกรองรองเท้าเบาหวาน 

ถ้าได้รับทราบแล้ว รบกวนตอบกลับด้วยนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ 


          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                นายเสกสรรค์   สองจันทร์
                                                                                   สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
        

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ  ยลรดา ไชยศิริวงค์สุข  ( นักกายภาพบำบัด )    086-2216936


ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558

เรียน  คณะกรรมการ คปสอ.เพ็ญ , คณะกรรมการงาน Q ทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้อง

       ด้วยงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  2558  ในวันที่  4 -5 และวันที่  10 - 12  พฤศจิกายน  2557  ณ  ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า  ชั้น  3  ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ  เวลา  08.00 - 16.00  น.  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้        จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ                                                                      ขอแสดงความนับถือ

                                                                   (นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล)
                                                                 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขอให้ส่งเป้าหมายการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง / หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ /ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
         ขอให้ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ส่งเป้าหมายการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ  ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายนี้ภายในวัน ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไม่เกิน ๑๓.๓๐ น. ที่ Mail : Phen0001@gmail.com , Phen01@hotmail.com และให้ส่งรายงานผลการครวจคัดกรองในทุกสิ้นเดือน

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                          นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                           สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ขอให้ส่งแบบรายงานรณรงค์ dT ปี2558

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง / หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ /ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
      ขอให้ผู้รับผิดชอบงานวัคซีน DT ส่งรายงานความความคลุมวัคซีน DT ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายนี้ภายในวัน ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ไม่เกิน ๑๓.๓๐ น. ที่ Mail : Phen0001@gmail.com , Phen01@hotmail.com

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                          นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                           สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มที่นี่

แจ้งประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพธ์หมือถือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ และสำรวจหมายเลขโทรศัพธ์ บุคคลากร

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.นาพู่
          สำนักงงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพธ์มือถือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ  ระบบ AIS คือ  09-3359-5591 และ ขอสำรวจ หมายเลขโทรศพธ์ บุคคลากร ทุกตำแห่นงในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ที่สามารถติดต่อได้ ตาม Link ด้านล่าง
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ รพสต.

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุขและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๘

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
           ตามหนังสือ สสจ.อุดรธานีที่ อด๐๐๓๒.๐๐๒/๖๕๐๐ ลว. ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุขและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี 
            จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองสรรค์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวัน ปิยะมหาราช ประจำปี 2557

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
       
          สสอ.เพ็ญ เชิญท่านและ จนท.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวัน ปิยะมหาราช ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม2557 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเพ็ญ 
กำหนดการดังนี้
 เวลา 07.00 น.     ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
 เวลา 08.05 น.     หน่วยงานทำพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหนัาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5ตามลำดับ
 เวลา 08.30 น.     นายอำเภอเพ็ญ เดินทางมาถึง ทำพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี
            
            จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                         เสกสรรค์    สองจันทร์
                                     (นายเสกสรรค์   สองจันทร์)
                                        สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

การแต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว(สวมหมวก)หรือเครื่องแบบตามเหล่าสังกัด
                    พวงมาลา.   ถวายในนาม คปสอ.เพ็ญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด