กระแสพระราชดำรัส (คำสอนของพ่อ)

กระแสพระราชดำรัส (คำสอนของพ่อ)

Phen distric health office

Phen  distric health office

ค่านิยมเพ็ญ Phen Team

****MOU - PHEN ******* M = Mastery เป็นนายแห่งตน *** *** O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ ****** U = Unity มีเอกภาพทำงานเป็นทีม ******* P = People Centered approach ใส่ใจประชาชน ****** H = Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม ******** E = Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ********* N = Network ภาคีเครือข่าย*******

Phen Team MOU star

Phen Team  MOU star

ค้นหาข่าว โดย ใช้ข้อความ คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยบุหรี่และผู้ป่วยสุรา

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ   
  งานยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอความร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบงานได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการรักษาผู้ป่วยบุหรี่และผู้ป่วยสุรา ตามเอกสารแนบท้าย
     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                       ขอแสดงความนับถือ
                                                       เสกสรรค์ สองจันทร์
                                                     สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


CCF24042560_0003.pdf
(893.80 KB)

แจ้งรายชื่อผู้ดูแลระบบ การใช้แบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันธ์ในองค์กรของคนทำงานในประเทศไทย

ด่วนที่สุด

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. นาพู่

                      ตามที่ สสจ.อุดรธานีได้แจ้งให้ หน่วยงานในสังกัดแจ้งรายชื่อผู้ดูแลระบบ การใช้แบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันธ์ในองค์กรของคนทำงานในประเทศไทย (Happinometer) โดยส่ง ที่ piyadatung@gmail.com หรือ e-letter ที่อยู่ชื่อ hed ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560 นั้น
                   สสอ.เพ็ญ จึงแจ้งมายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์ 
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

CCF24042560.pdf(823.30 KB)

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิด

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง

                             ตามที่ สสจ.อุดรธานี ได้ส่ง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัย มานั้น

                            สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ จึงขอแจ้งมายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

                            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสวรรค์ สองจันทร์ 
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญCCF24042560_0001.pdf(5.00 MB)

ขอให้ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ส่งรายงาน

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ

        ขอให้ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ส่งรายงานตามแบบฟอร์มเพื่อเตรียมในการจัดสรรงบประมาณและส่งรายงานสสจ.อุดรธานี   ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 28 เมษายน  2560
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                                                  ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                   วาสนา   ผิวเหลือง
                                                                            ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก CUP เพ็ญ


แบบฟอร์มรายงาน Pap smear 60.xls
(70.50 KB)
ส่งข้อมูลมูลค่าการเบิกวัคซีน เดือน เมษายน 2560

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

                ตามที่ รพ.เพ็ญ ได้ส่ง ส่งข้อมูล มูลค่าการเบิกวัคซีน เดือน เมษยน 2560 และเอกสารสรุป ที่เกี่ยวข้อง ตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

                จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

                                      ขอแสดงความนับถือ

                                     เสกสรรค์ สองจันทร์
                                  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

เชิญประชุมประเมินแฟ้มบริการ Audit Chart

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

                      ตามที่ สสจ.อุดรธานี แจ้งให้ประเมินแฟ้มบริการ Audit Chart มาแล้วนั้น ในการนี้ สสอ.เพ็ญจึงขอเชิญผู้รับรับผิดชอบ รพสต.ละ 1-2 คน เข้าร่วมการตรวจ ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ และ พิมพิ์เวชรเบียน เพื่อรับการตรวจประเมิน ตามรายละเอียดที่แจ้งตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญเกณฑ์ Audit.pdf(4.60 MB)
Audit-From.xlsx(22.70 KB)

เอกสารที่ต้องเตรียม

1.โหลดไฟล์ที่แนบ 2 ไฟล์ นี้ลงในเครื่องที่นำมาประชุม (เกณฑ์ตรวจสอบถ้ามีแล้วจากไตรมาศที่ 1 ใช้เกณฑ์เดียวกัน ไม่ต้องปริ้นใหม่)
2.ข้อมูลเวชระเบียนที่สุ่ม แล้วทำการปริ้นออกมา จำนวน 40 เคส
3.ถ้าหน่วยงานใดส่งผลไตรมาศที่ 2 แล้ว ให้นำไฟล์เดิมมาวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

เชิญเจ้าหน้าที่การเงินประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุมประจำเดือนและส่งงบการเงิน ปี งบประมาณ 2560 และจัดทำ Plan Fin 2560

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
      สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญเจ้าหน้าที่การเงินประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุมประจำเดือนและส่งงบการเงิน ปี งบประมาณ 2560  และจัดทำ Plan Fin ปี 2560 ในวันที่ 21 เมษยน 2560  เวลา 08.30-16.30 น ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนเลียบ ตำบลเตาไห 
       จีงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                            ขอแสดงความนับถือ
                                                        นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                           สาธาณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัคซีน HPV เข้าร่วมประชุม

เรีเรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ

          ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัคซีน HPV  เข้าร่วมประชุมแนวทางการให้วัคซีน HPV ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตึกพิเศษชั้น 3 โรงพยาบาลเพ็ญ


         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                        ขอแสดงความนับถือ

                                                        เสกสรรค์ สองจันทร์

                                                      สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

ขอเชิญประชุมงานยาเสพติด

เรียน  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ , ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

             ขอเชิญ  ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดเข้าร่วมประชุมการบันทึกข้อมูลระบบรายงานยาเสพติดของประเทศ (บสต)  ในวันที่  21  เมษายน  2560  เวลา  13.00 - 16.00 น. ณ  ห้องประชุมตึกพระชันษา  ชั้น  3  โรงพยาบาลเพ็ญ

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

                                                                                                      ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                     นายชัยรัตน์   เจริญสุข
                                                                                                      ประธาน คปสอ.เพ็ญ

รวมประกาศและ ข่าว สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งหมด

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์ การจัดระบบคัดกรองสภาวะสุขภาพ การจัดเตียงสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)