.

.

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขอให้ส่งเป้าหมายการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง / หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ /ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
         ขอให้ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ส่งเป้าหมายการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ  ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายนี้ภายในวัน ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไม่เกิน ๑๓.๓๐ น. ที่ Mail : Phen0001@gmail.com , Phen01@hotmail.com และให้ส่งรายงานผลการครวจคัดกรองในทุกสิ้นเดือน

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                          นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                           สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ขอให้ส่งแบบรายงานรณรงค์ dT ปี2558

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง / หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ /ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
      ขอให้ผู้รับผิดชอบงานวัคซีน DT ส่งรายงานความความคลุมวัคซีน DT ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายนี้ภายในวัน ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ไม่เกิน ๑๓.๓๐ น. ที่ Mail : Phen0001@gmail.com , Phen01@hotmail.com

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                          นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                           สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มที่นี่

แจ้งประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพธ์หมือถือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ และสำรวจหมายเลขโทรศัพธ์ บุคคลากร

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.นาพู่
          สำนักงงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพธ์มือถือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ  ระบบ AIS คือ  09-3359-5591 และ ขอสำรวจ หมายเลขโทรศพธ์ บุคคลากร ทุกตำแห่นงในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ที่สามารถติดต่อได้ ตาม Link ด้านล่าง
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ รพสต.

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุขและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๘

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
           ตามหนังสือ สสจ.อุดรธานีที่ อด๐๐๓๒.๐๐๒/๖๕๐๐ ลว. ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุขและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี 
            จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองสรรค์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวัน ปิยะมหาราช ประจำปี 2557

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
       
          สสอ.เพ็ญ เชิญท่านและ จนท.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวัน ปิยะมหาราช ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม2557 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเพ็ญ 
กำหนดการดังนี้
 เวลา 07.00 น.     ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
 เวลา 08.05 น.     หน่วยงานทำพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหนัาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5ตามลำดับ
 เวลา 08.30 น.     นายอำเภอเพ็ญ เดินทางมาถึง ทำพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี
            
            จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                         เสกสรรค์    สองจันทร์
                                     (นายเสกสรรค์   สองจันทร์)
                                        สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

การแต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว(สวมหมวก)หรือเครื่องแบบตามเหล่าสังกัด
                    พวงมาลา.   ถวายในนาม คปสอ.เพ็ญ

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เชิญประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสาธารณสขและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๘

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธษรณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
            ตามหนังสือ สสจ.อุดรธานีที่ อด๐๐๓๒.๐๐๒/๖๔๐๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุขและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น ณ  ห้องประชุม ตึกอำนวยการ ชัน ๗ โรงพยาบาลอุดรธานี นั้น
            ในการนี้ สสอ.เพ็ญ ขอแจ้ง ผอ.รพสต.ทุกแห่งเข้าร่วมการประชุมตามหนังสือแจ้งที่แนบมาพร้อมนี้โดยพร้อมเพียงกัน

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์

เชิญผู้รับผิดชอบงาน พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล ร่วมประชุม การใช้โปรแกรม FFC เพื่อใช้ในการเยี่ยมบ้านและบันทึกข้อมูล

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
             ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน พยาบาล ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการรักษาพยาบาล ร่วมประชุม การใช้โปรแกรม FFC เพื่อใช้ในการรักษา  เยี่ยมบ้านและบันทึกข้อมูลและร่วมซักถามข้อสงสัยการบันทึกข้อมูล บริการ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ  ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
             ในการนี้ จึงขอเชิญ พยาบาลและบุคคลากร ที่สนใจ ไม่ติดภารกิจ  เข้าร่วมรับฟัง และซักถามตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น
           
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หมายเหตุสอนโดย อ.เจตพล  เกษแก้ว
๑.ให้นำแท็บเลท  หรือโทรศัพธ์ ทีติดตั้งโปรแกรม FFC เข้าร่วมประชุมด้วย
๒.เนื้อหาการประชุมประกอบด้วย เข้ารับฟังช่วงไดก็ได้
      เช้า  การบันทึกข้แมุล anc และงานส่งเสริม
       บ่าย  การประบปรุงทำผังเครือญาติ ด้วยโปรแกรม,การบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน ,การจัดทำพิกัด ,การรักษาพยาบาล 
๓.ซักถาม ข้อสงสัยในการบันทึกข้อมมูล ต่างๆ 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เชิญประชุมการเงิน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง


      สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญเจ้าหน้าที่การเงินเข้าร่วมประชุมการเงินเพื่อทำการปิดงบ ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ โดยพร้อมเพียงกัน


      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                             ขอแสดงความนับถือ
                                                            นายคมกริช  ถานทองดี
                                                    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
                                                   ปฏิบัติราชการแทนสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ ปรับปรุงระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร รพสต.และแฟ้มสุขภาพครอบครัว เพื่อตอบสนองระบบบริการ One Stop Service

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
        ด้วย คปสอ.เพ็ญ จัดอบรม โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร รพสต.และแฟ้มสุขภาพครอบครัว เพื่อตอบสนองระบบบริการ One Stop Service คปสอ.เพ็ญ ในวันที่ ๒๐ ถึง ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น ถึง ๑๖.๓๐ น  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
       ในการนี้ ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงาน JHCIS หน่วยงานละ ๒ คน ( ควรเป็น Admin อบรมมุ้งเน้น การแก้ไขแฟ้มข้อมูลให้ถูกต้อง ตามระบบ ๔๓ แฟ้ม ) และลงชื่อ ท้ายข่าว ฉบับนี้ เพื่อจัดทำแบบลลงทะเบียน ต่อไป

       จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

คมกริช  ถานทองดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ปฏิบัติราชการแทน สาธารณสุขอำเภอเพ็ญลงทะเบียนที่นี่
ดูรายชื่อที่ลงทะเบียนที่นี่


หมายเหตุ
1.นำ server ตัวจริงเข้าร่วมประชุม หาก มีสาย LAN ไห้นำติดตัวมาด้วย
2.ปั๊กไฟ และอุปกรณ์ ต่อพ่วง
3.ควรติดตั้ง คอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ ก่อนเวลา 08.30 น.เนื่องจากวิทยากร ภายนอก(อ.เจตพล )

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด