.

.

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ขอส่งคู่มือการป้องกัน H1N1

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
                     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอส่ง รายงานคู่มือการดูแลไข้หวัดใหญ่ H1N1 จ.อุดรธานี‏ เพื่อ หน่วยงานของท่านได้ถือปฏิบัติและกำหนดเป็นกรอบในการดำเนินงานต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ 


เสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

แจ้งประชุม war room ไข้หวัดใหญ่ H1N1

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ

                 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน SRRT เข้าร่วมประชุม WAR ROOM ไข้หวัดใหญ่ H1N1 ในวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า PCU ชั้น 3 

                จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                                นายเสกสรรค์   สองจันทร์
                                                                  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557

ส่ง รายงานแนวทางดูแลไข้หวัดใหญ่ H1N1 จ.อุดรธานี‏

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
             สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอส่ง รายงานแนงทางดูแลไข้หวัดใหญ่ H1N1 จ.อุดรธานี‏ เพื่อ หน่วยงานของท่านได้ถือปฏิบัติและกำหนดเป็นกรอบในการดำเนินงานต่อไป

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ 

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญสิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแนงทางดูแลไข้หวัดใหญ่ H1N1 จ.อุดรธานี‏

การเก็บอาหารร้านหน้าโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

          ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค  ดังนั้นจึงขอให้ทุกรพ.สต.นำอาหารที่ขายบริเวณหน้าและพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียน ส่งตรวจวิเคราะห์ ในวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ส่งที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


             จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                                        ขอแสดงความนับถือ
                                                                      นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                       สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
** ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี้

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

เชิญ SRRT ประชุม WAR ROOM H1N1

ด่วน

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง  หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
         ด้วย คณะทำงาน SRRT อำเภอเพ็ญ จัดประชุม WAR ROOM   H1N1  ในการนี้ของเชิญ SRRT ทุกท่านเข้าร่วมประชุม  งานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่2009 ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ตึกศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ
   
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เชิญประชุมนำสเนอข้อมูลการดำเนินงานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หน.PCU รพ.เพ็ญ /นายก อบต.นาพู่(หน.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

                 ตามที่ สสจ.อุดรธานีจะจัดให้มีเวทีท้าพิสูจน์ คปสอ/รพ.สต.ติดดาว ในวันทีี 6-7 พ.ค.57 นั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานฯ จึงขอเชิญ หน่วยบริการปฐมภูมิทั้ง 15 แห่งๆละ 2 คน เข้าประชุมเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว(POWER POINT 20-25 slide หรือวีดีโอ)ตามแนวทางการนำเสนอที่แนบมานี้(แห่งละ 10นาที) ในวันที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เพ็ญ
                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                    นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                     สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

แนวทางการนำเสนอ ดาวโหลดที่นี่ครับ

แจ้งเตือนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ๋ชนิด เอ H1N1/2009 ในผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงที่ใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้ป่วยเสียชีวิต

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ

              สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีขอส่งเอกสารแจ้งเตือนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ๋ชนิด เอ H1N1/2009 ในผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงที่ใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้ป่วยเสียชีวิต
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


                                                                            นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                              สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

เชิญประชุมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม

เรียน ผู้อำนวยการ รพสต. ,หน.ส่วน สธ.อบต.นาพู่            
            ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ได้รับแจ้งจาก สสจ.เชิญประชุมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม ที่โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี วันที่ 14-16 พ.ค.2557 รับสมัครทางอินเตอร์เนตเท่านั้น www.kmnci.com รายละเอียด สามารถอ่านเพิ่มเติม ที่เอกสารแนบข่าว

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ 

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

การเตรียมความพร้อมนำเสนอการพัฒนาเครือข่าย DHS-คปสอ-รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอุดรธานี 2557

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หน.PCU รพ.เพ็ญ/นายก อบต.นาพู่(หน.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ิอม)
              ด้วย สสจ.อุดรธานี จัดเวทีการนำเสนอผลการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ(DHS-คปสอ-รพ.สต.ติดดาว)ในวันที่ 6-7 พ.ค.57 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ในการนี้  คปสอ.เพ็ญ มีลำดับการนำเสนอฯในวันที่ 6 พ.ค.57 เป็นลำดับที่ 3กลุ่มที่ 1  มีหน่วยงานเสนอฯ 6 หน่วยงานๆละ 10 นาที(ข้อมูลมี 4 ส่วน 20-25สไลค์ ตามแนวทางการนำเสนอฯที่แนบมานี้) คือ คปสอ.เพ็ญ,PCU รพ.เพ็ญ,รพ.สต.นาพู่,รพ.สต.บ้านเหล่า,รพ.สต.เชียงหวางและรพ.สต.นาบัว ในการนี้ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งเตรียมข้อมูลตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล DHS/คปสอ.ติดดาว
             จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

                                    นายเสกสรรค์ สองจันทร์
                                     สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอเชิญประชุมการเงิน

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง


     ด้วยงานการเงิน สสอ.เพ็ญ ขอเชิญเจ้าหน้าที่การเงินเข้าร่วมประชุมประจำเดือนในวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ โดยพร้อมเพียงกัน เพื่อจัดทำรายงานการเงินส่งขึ้นเว็บกระทรวงต่อไป

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                               
                     
                                                        ขอแสดงความนับถือ
                                                      นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                        สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

กำหนดการ ติดตามการดำเนินงาน อสม.เชิงรุก 8 เม.ย.57

เรียน ผอ. รพ. สต. ทุกแห่ง หน.PCU รพ. เพ็ญ และ หน.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต นาพู่
               สสอ เพ็ญแจ้งกำหนดการรับการติดตามการดำเนินงาน อสม.เชิงรุกและ งานตำบลจัดการสุขภาพ โดย  งาน สวช.5 สสจ.อด ในวันที่ 8 เม.ย.57 ณ รพ.สต. จอมศรี ดังนี้
วันที่ 8 เมษายน 2557
เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน 50 คน แบ่งเป็น อสม.ต.จอมศรี 20 คน ผอ.รพ สต.+ PCU 15 คน ผู้รับผิดชอบ
                       งานสุขภาพภาคประชาชน รพ.สต./PCUละ 1 คน  รวมทั้งสิ้น 20+15+15 = 50 คน
เวลา 09.30 น. ผู้ประเมินจาก สสจ.อด.3 คน ชี้แจงการออกประเมิน รวมกลุ่ม ห้องประชุม รพ.สต.จอมศรี
เวลา 10.00 น. แยกกลุ่ม อสม 20 คน ติดตามการดำเนินงาน ตำบลจัดการสุขภาพ ตำบลจอมศรี
                      -แยกกลุ่ม จนท 30 คน ชี้แจง/ติดตามการดำเนินงาน อสม.เชิงรุก ภาพรวมอำเภอเพ็ญ
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เวลา 13.00 น. ทีมผู้ติดตาม สสจ.อด. เดินทางต่อไปที่ อำเภอเมืองอุดรธานี

(ขอสนับสนุน อาหารว่างและอาหารกลางวันจาก รพ.สต.จอมศรี )

                          นายเสกสรรค์. สองจันทร์
                          สาธารณสุข อำเภอเพ็ญ

สัมมนาอาสาสมัครเพื่อคนตาบอด

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ

       ด้วย พมจ.แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สนใจ สมัครเป็นอาสาสมัครให้กับคนตาบอด  และเข้ารับการมมนาอาสาสมัครเพื่อคนตาบอด  ในวันที่  20  เมษายน 2557  ณ  ห้องฝนหลวง  โรงแรมนภาลัย  ติดต่อรับสมัครไปที่  นางสาวนิรมล  เปี่ยมอุดมสุข  โทรศัพท์  081-307149  หรือนางสาวนิลวรรณ  นิลนพคุณ โทรศัพท์ 081-2549678  ตามหนังสือทีแนบมานี้

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
                                                        นายเสกสรรค์   สองจันทร์
                                                         สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย Asthma & COPD

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพสุขภาพตำบลเพ็ญ

             ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต๘ อุดรธานี  จะจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย Asthma & COPD ระดับเขต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพ ในการนี้ จึงขอเชิญบุคลากร ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร กายภาพบำบัดและผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านเว็ปไซต์ สปสช. เขต ๘ อุดรธานี  ตามFile เอกสารแนบท้ายนี้
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                      นายเสกสรรค์   สองจันทร์
                                                        สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

รพสต.ดีเด่น อันดับ 1ประจำปี 2556 รพสต.นาบัว

รพสต.ดีเด่น อันดับ 1ประจำปี 2556 รพสต.นาบัว

รพสต.ดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2556 รพสต.บ้านเหล่า

รพสต.ดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2556 รพสต.บ้านเหล่า

รพสต. ดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2556 รพสต.เชียงหวาง

รพสต. ดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2556 รพสต.เชียงหวาง

รพสต.ระดับ ชมเชย 1ประจำปี 2556 รพสต.บ้านด่าน

รพสต.ระดับ ชมเชย 1ประจำปี 2556 รพสต.บ้านด่าน

รพสต.ระดับ ชมเชย2 ประจำปี 2556 รพสต.สุมเส้า

รพสต.ระดับ ชมเชย2 ประจำปี 2556 รพสต.สุมเส้า