.

.

DHS TEAM

DHS TEAM

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขอให้ส่งรายงาน NCD ของปี 2557

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ,หัวหน้าศุนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ ,หัวหน้าส่วนสาธารณสุขอบต.นาพู่

      งาน NCD โรงพยาบาลเพ็ญ ขอส่งแบบรายงาน ของปี 2557 เพื่อให้ส่งรายงานตามรายละเอียดดังนี้
1. ส่งรายงานรอบ 1 ปี ของงบปี 57 ค่ะ
2. ห้องกายภาพ จะตัดรองเท้าให้กับผู้ป่วยเบาหวาน ขอความกรุณาทุกท่านส่งราชื่อผู้ป่วยเพื่อเข้าร่วมโครงการตัดรองเท้าและส่งรายชื่อผู้ป่วยตามแบบฟอร์มที่แนบไฟล์ให้ ซึ่งทางกายภาพจะประสานกับบริษัทที่ตัดรองเท้าและจะประสานให้ท่านติดต่อหรือพาผู้ป่วยมาตัดรองเท้า ซึ่งจะแจ้งวันเวลาในภายหลัง การคัดเลือกผู้ป่วยตามเกณฑ์ดังนี้
2.1 ผู้ป่วยทีการตรวจเท้าที่มีภาวะเสี่ยงเสูงและเป็นแผลเรื้อรัง
2.2 ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดเท้าหรือตัดนิ้วเท้า
2.3 อายุไม่เกิน 65 ปี
2.4 ผู้ป่วยที่มีสิทธิบัติการรักษาทุกสิทธิ ยกเว้นผู้ป่วยสิทธิข้าราชการหรือจ่ายตรง(เพราะตั้งเบิกไม่ได้)
หมายเหตุ 1.รายงานทั้งข้อ 1 และ 2 กรุณารวบรวมส่งภายในวัน 5 ต.ค.57 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                        ขอแสดงความนับถือ
                                                                    นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                      สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ขอส่งตารางส่ง Lab เบาหวาน + HT , คู่มือ NCD ปี2558 , ตารางแพทย์ออกปีงบ 2558

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ,หัวหน้าศุนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ ,หัวหน้าส่วนสาธารณสุขอบต.นาพู่

         โรงพยาบาลเพ็ญขอส่งตารางส่ง Lab เบาหวาน + HT , คู่มือ NCD ปี 2558 , ตารางแพทย์ออกปีงบ 2558 แจ้งให้สถานบริการแต่ละแห่งเปิดดูและปฏิบัติตามนี้ด้วย


         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                        ขอแสดงความนับถือ
                                                                    นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                      สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายที่นี่

การสำรวจและการวางแผนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการที่ได้มาตรฐาน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ,หัวหน้าศุนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ ,หัวหน้าส่วนสาธารณสุขอบต.นาพู่

           ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ เห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เสนอ  เรื่อง  การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ  แบละทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และรายงานผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกฯ  ทุกรอบ    เดือนนั้น                                                                                     
          ในการนี้  จึงความร่วมมือจากหน่วยบริการทุกแห่ง   จัดรายงานสรุปผลการสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  ครั้งที่  ๔  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗   ตามแบบฟอร์ม kick off สธ. และตามตารางสรุปการสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่ได้มาตรฐาน มาที่เมล Phen01 @hotmail.com , Phen0001@gmail.com ภายในวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 


          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                        ขอแสดงความนับถือ
                                                                    นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                      สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


ดาว์นโหลดเอกสารแนบที่นี่

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

ขอเชิญประชุมประจำเดือนตุลาคม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ,หัวหน้าศุนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ ,หัวหน้าส่วนสาธารณสุขอบต.นาพู่

         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557  ในวันที่ 2  ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                          ขอแสดงความนับถือ
                                                       นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                        สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ขอระดมทุนตามโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง.หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
               ด้วย มูลนิธิการญจนบารมี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส และมีกำหนดการให้บริการตรวจคัดกรองในจังหวัดอุดรธานี วันที่ 6 ตุลาคม 2557 ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงขอความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ และขอให้สบทมเงินให้โครงการ แห่งละ 500 บาท มาที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 เพื่อรวบรวมส่งให้ สสจ.ต่อไป

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายเสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญรายละเอียดแนบท้ายอยู่ที่นี่                                                   

วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

ขอให้มารับวัคซีน DT เพื่อฉีดให้ประชาชนในกลุ่มอายุ 20 - 50 ปี

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ , หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
          ขอให้สถานบริการทุกแห่งมารับวัคซีน DT ตามโครงการรณรงค์ป้องกันคอตีบ ในประชาชนอายุ 20 - 50 ปี ทุก คน ทุกสิทธิ์ ให้มารับที่คลังยา โรงพยาบาลเพ็ญ วันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ยอดการฉีดจะแจ้งให้ทราบในภายหลังแต่ต้องฉีดให้ได้อย่างน้อย 90 % จากยอดที่ต้องได้ฉีดและต้องแล้วเสร็จใน 2 เดือน (วัคซีนเก่าให้เอาออกจากสต๊อกเพราะหมดอายุแล้วให้ใช้อันใหม่นะค่ะ) และขอให้เตรียมกระติกใส่วัคซีนขนาดใหญ่มาด้วย

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                       นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                         สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ 

แจ้งเลื่อนการประชุม คปสอ.ไม่มีกำหนด

เรียน กก.คปสอ.เพ็ญทุกท่าน
        คปสอ.เพ็ญ ขอเลื่อนการประชุม คปสอ.ในวันที่ 24 พ.ย. 57 ออกไปไม่มีกำหนด เนื่องจาก กก.คปสอ.ติดราชการหลายท่าน
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
             
               เสกสรรค์. สองจันทร์
             (นายเสกสรรค์. สองจันทร์)
              รองประธาน คปสอ.เพ็ญ

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

ขอข้อมูลรายรับ - รายจ่าย รพ.สต.

เรียน  ผอ รพสต.ทุกแห่ง
         ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ส่งหนังสือ  เรื่อง  ขอข้อมูลรายรับ - รายจ่าย รพ.สต.รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาใน eletter วันที่ 22  กันยายน 2557 นั้น  ในการนี้ สสอ.เพ็ญ จึงขอไห้ท่านจัดทำรายงานดังกล่าวส่ง สสอ.เพ็ญ  ก่อน วันที่ 8 ตุลาคม 2557
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
                                                              ขอแสดงความนับถือ
                                                              เสกสรรค์  สองจันทร์
                                                              สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

ขอให้ส่งรายชื่อเข้าประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผอ.กองสาธารณสุขอบต.นาพู่

          ด้วยที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายและแผนในการพัฒนาธรรมมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้จัดระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวนางการดำเนินงานของหน่วยงาน ผู้สั่งยา ผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้ดำเนินงานปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สร้างความเข้าใจและพัฒนาแนวทางการนำไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่จากรพ.สต. แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 08.30- 16.30 น. ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล และส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ที่เมล Phen01@hotmail.com ภายในวันที่ 23 กันยายน 2557

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

                                                                 ขอแสดงควมนับถือ
                                                               นายคมกริช  ถานทองดี
                                                       เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนญงาน
                                                 ปฏิบัติราชการแทนสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ***ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

ขอเชิญทีม SRRT เข้าร่วมออกสอบสวนโรคตาแดง

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ , หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
         งานควบคุมโรค คปสอ.เพ็ญ เชิญ SRRT ร่วมสอบสวนโรค โรคตาแดงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว ในวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น.
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปขอแสดงความนับถือ
นายเสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

แจ้งเลื่อนประชุม คปสอ.เพ็ญ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผอ.กองสาธารณสุขอบต.นาพู่

             ตามที่ คปสอ.เพ็ญ  ได้เชิญผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ  คปสอ.เพ็ญ ในวันที่ 25 กันยายน 2557 นั้น  ขอเลื่อนวันประชุมเป็นวันที่  24  กันยายน  2557  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า โรงพยาบาลเพ็ญ 

                                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                  
                                                                      ขอแสดงความนับถือ


                                                                     (นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล)
                                                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด