กระแสพระราชดำรัส (คำสอนของพ่อ)

กระแสพระราชดำรัส (คำสอนของพ่อ)

แบบสอบถาม

QRCODE แบบสอบถาม

QRCODE แบบสอบถาม

Phen distric health office

Phen  distric health office

ค่านิยมเพ็ญ Phen Team

****MOU - PHEN ******* M = Mastery เป็นนายแห่งตน *** *** O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ ****** U = Unity มีเอกภาพทำงานเป็นทีม ******* P = People Centered approach ใส่ใจประชาชน ****** H = Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม ******** E = Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ********* N = Network ภาคีเครือข่าย*******

Phen Team MOU star

Phen Team  MOU star

ค้นหาข่าว โดย ใช้ข้อความ คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

แบบประเมินความสุข happinometer.moph.go.th

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน EPI เข้าประชุมชี้แจงการดำเนินงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ
           ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน EPI เข้าประชุมชี้แจงการดำเนินงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น.  ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า ชั้น3 ตึกศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                           ขอแสดงความนับถือ

                                                           เสกสรรค์ สองจันทร์
                                                         สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค(SRRT) เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมแฟ้มงานSRRTระดับตำบล

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ
           ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค(SRRT) เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมแฟ้มงานSRRTระดับตำบล ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง (ขอให้นำโน๊ตบุคและสะพานไฟมาด้วย)

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                           ขอแสดงความนับถือ

                                                           เสกสรรค์ สองจันทร์
                                                         สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน NCD + CKD ประชุม

เรียน ผอ.รพสตฅทุกแห่ง, ผอ.กอง.สธ.สวล.อบต.นาพู่,หน.ศสช.เพ็ญ
           ตามที่ คปสอ.เพ็ญ มีกำหนดการรับประเมินงาน CKD  ในช่วงเดือน สิ่งหาคม 2560 นั้น
           เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลเตรียมรับการประเมิน CKD และ NCD จึง ขอเชิญพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน NCD + CKD ประชุม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น - 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ 

เสกสรรค์  สองจันทร์ 
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ 

ผู้ประสาน นิรันด์  รวมธรรม 
สิ่งที่ต้องนำมาด้วย 
1.แฟ้มงาน  NCD + แฟ้ม CKD 
2.คอมพิวเตอร์ + อุปกรณ์ต่อพ่วง +ปลั๊กไฟ
3.ปรินท์เตอร์ + กระดาษ 

ขอเชิญประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.นาพู่

          ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญได้จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการระดับอำเภอเพ็ญภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการจังหวัดอุดรธานีเพื่อรองรับ พ.ร.บ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการระดับอำเภอ กลุ่มเป้าหมายคือ ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบงานอนามัยวัยเจริญพันธุ์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพุฒตาล ที่ว่าการอำเภอเพ็ญ 

           จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม

                                                        ขอแสดงความนับถือ
                                                     นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                      สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ส่งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง ผอ.กอง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ
           สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ได้ส่งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนและคู่มือความต้องการเบิกวัคซีนด้วยระบบ VMI  เพื่อให้หน่วยบริการใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน  ที่e-letterของ รพ.สต.ในวันที่ 21 ก.ค.50 เวลา 16.06 น.              
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                   ขอแสดงความนับถือ
                                                   เสกสรรค์ สองจันทร์ 
                                                  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.นาพู่
           ตามที่จังหวัดได้มีการดำเนินติดตามเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีน พบว่าการขาดสารไอโอดีนในจังหวัดอุดรธานียังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งดูจากผลการวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนใปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ที่ 150 ไมโครกรัมต่อลิตร สูงเกินเป้าที่กำหนดและผลตรวจระดับ TSH ในทารกแรกเกิดที่มีค่าเกิน 11.2 มิลลิยูนิตต่อลิตร สูงถึงร้อยละ 16.97 ในปี 2560 และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และทารก จังหวัดอุดรธานีจึงมีนโยบายให้ทุกสถานบริการเก็บปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ทุกรายส่งตรวจหาปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์แพทย์อุดรธานี
                ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญจึงขอส่งแนวทางการเก็บ ตัวอย่างปัสสาวะส่งตรวจ แบบนำส่งตัวอย่างและทะเบียนคุมการเก็บปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เพื่อดำเนินการตามนโยบายและเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และทารก
                      จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
                                                                     ขอแสดงความนับถือ
                                                                   นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                    สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


ดาวน์โหลดเอกสาร 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมประชุม VDO Conference เรื่อง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 ในปัจจุบัน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง,ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

                    ตามที่กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีหนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุม VDO Conference เรื่อง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 ในปัจจุบัน รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ โดยให้แต่ละอำเภอเข้าร่วม VDO Conference นั้น
                   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ จึงขอเชิญ SRRT ของ รพสต.เข้าร่วม VDO Conference ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธาณสุขอำเภอเพ็ญ


VDO Con H1N1.pdf(154.20 KB)

เชิญเจ้าหน้าที่การเงิน ประชุมประจำ เดือน กรกฎาคม 2560

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ,ผอ.กอง.สธ.สวล.อบต.นาพู่

      สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญเจ้าหน้าที่การเงินประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุมการเงิน เดือน กรกฎาคม 2560 ปี  ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงหวาง  ตำบลเชียงหวาง

       จีงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                            ขอแสดงความนับถือ
                                                        นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                           สาธาณสุขอำเภอเพ็ญ

ผู้ประสาน  คุณศุภจิตต์ เฮ้ารัง

รวมประกาศและ ข่าว สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งหมด

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์ การจัดระบบคัดกรองสภาวะสุขภาพ การจัดเตียงสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)