ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

Phen distric health office

Phen  distric health office

ค้นหาข่าว โดย ใช้ข้อความ คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

กำลังโหลด...

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญ ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2559

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง, ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่หน.ศสช.เพ็ญ ,งานแผนงาน คปสอ.เพ็ญ,ตัวแทนกลุ่มวิชาชีพ
             ขอเชิญ ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2559 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่  หาก ผู้เข้าร่วมประชุม มีเอกสารนำเสนอ โปรดประสาน ทีม เลขา และส่งเมล และ เอกสารประชุมที่ phen0001@gmail.com

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ


สกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
เอกสารประกอบการประชุมดาวน์โหลดที่นี่(เอกสารครบก่อนวันประชุม1วัน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แจ้งโอนเงินงวด 4/2559

เรียน  ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.นาพู่

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แจ้งโอนเงินงวด 4 ปีงบ 2559.pdf 28072559.pdf
 
           ด้วย  งานประกันสุขภาพ  โรงพยาบาลเพ็ญ  ได้ดำเนินการโอนเงินจัดสรรงวด 4/2559  แล้ว  ตั้งแต่วันที่  26  กรกฎาคม  2559  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบเรียนมาด้วยนี้

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                              ขอแสดงความนับถือ

                                                              นายชัยรัตน์  เจริญสุข
                                                               ประธาน  คปสอ.เพ็ญ

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ให้ รพ.สต มารับบัตร อสม/คำร้องขอมีบัตรฯกรณีบัตรหมดอายุในวันที่ 25 กค 59 เวลา 10.00-12.00 น.

เรียน  ผอ รพ.สต.ทุกแห่ง/หน.PCU รพ.เพ็ญ/ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
                 ด้วย สสจ.อด.แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด จัดทำบัตร อสม.กรณีบัตรหมดอายุพร้อมกันทั้งจังหวัด ภายใน 31 ก.ค.59  บัดนี้ สสอ.เพ็ญพิมพ์บัตรและคำขอมีบัตรฯจำนวน 2,010 คนเป็นรายหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนของ รพ.สต.ติดต่อรับ บัตร/คำขอมีบัตร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.เพื่อนำไปติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในบัตรแล้วส่งกลับคืน สสอ.เพ็ญภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เพื่อส่งให้ สสจ.อด.ดำเนินการต่อไป
                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                     นายเสกสรรค์ สองจันทร์
                                                      สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญทีม SRRT ร่วมเตรียมงานและซ้อมแผนรับการระบาดโรคติดเชื้อปี2559(MERS CO V)

เรียน สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ
      ขอเชิญทีม SRRT ใน รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมร่วมเตรียมงานและซ้อมแผนรับการระบาดโรคติดเชื้อปี2559(MERS CO V) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ รพ.สต.คอนเลียบ และ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเตาไห ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี


จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                      นายเสกสรรค์ สองจันทร์
                                                       สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

รวมประกาศและ ข่าว สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งหมด

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

3 ธงนำ 2559

3 ธงนำ  2559

4 เข็มมุ่ง 2559

4 เข็มมุ่ง 2559

เป้าหมายตัวชี้วัด2559

เป้าหมายตัวชี้วัด2559

เป้าหมายตัวชี้วัดสุขภาพ

เป้าหมายตัวชี้วัดสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด