Phen distric health office

Phen  distric health office

นโยบาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 ธงนำ 4 เข็มมุ่ง

**** นโยบาย นพ.สสจ. อุดรธานี 3 ธงนำ **** "ธงนำที่ 1 ลดคนป่วย " ******** 1)TO BE NUMBER ONE เยาวชนติดบุหรี่ เหล้า และ ยาเสพติด ลดลง............ 2)NCD [เบาหวาน , ความดันโลหิตสูง , ตา, ไต, เท้า (ภาวะแทรกซ้อน) หัวใจ , หลอดเลือดสมอง , มะเร็งปากมดลูก , มะเร็งเต้านม, มะเร็งท่อน้ำดี]............ 3)โรคแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์ และทารกแรกเกิด - โรคไข้เลือดออก , วัณโรค ******* ***** "ธงนำที่ 2 เพิ่มคนสุขภาพดี (โดยใช้นโยบาย 3อ. 2ส.)" ******** 1) กลุ่มแม่และเด็ก 0-5 ปี มุ่งเน้น เพิ่ม IQ EQ ........... 2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดี ติดสังคม ลดผู้สูงอายุติดบ้าน-ติดเตียง .......... 3) พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็นแพทย์กระแสหลัก/ แพทย์คู่ขนาน **** "ธงนำที่ 3.ขยายการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน" ******** ******** - ศูนย์เด็กเล็ก...................... อบจ./เทศบาล/อบต. - โรงเรียน ....... ... กระทรวงศึกษาธิการ และเทศบาล - โรงงาน ........... .... กระทรวงแรงงาน และภาคเอกชน - ชุมชน ............. ...... ภาครัฐทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องภาคท้องถิ่นและภาคเอกชน **** นโยบาย นพ.สสจ. อุดรธานี 4 เข็มมุ่ง **** "เข็มมุ่งที่ 1 : พัฒนาระบบบริการตาม Service Plan " ******** "เข็มมุ่งที่ 2 : พัฒนาระบบข้อมูลของ สสจ.อุดรธานี และ หน่วยบริการทุกระดับ " ******** "เข็มมุ่งที่ 3 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากร " ******** "เข็มมุ่งที่ 4 : พัฒนาการ Implement งานในพื้นที่ให้เกิด Impact เปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพประชาชนที่ดีขึ้น " ********

Phen Team The best team for the best health in 2025

**** วิสัยทัศน์ **** "คปสอ.เพ็ญ เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการเพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน ภายใน 10 ปี (2568 )" ******** ******** ค่านิยม PHEN คือ P= Patient - centered ( ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง) H = Humanized (บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ) E = Excellent ( มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ) N = Network (ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วม ) *******

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

เชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2558

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง, ผอ.กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต นาพู่,หัวหน้า ศสช.เพ็ญ
        สสอ.เพ็ญ ขอเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เมษายน 2558 ในวันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น  ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ 

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


   

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ส่งรายชื่อ หมู่บ้านติดดาว เพื่อรองรับการประเมิน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หน.PCU รพ เพ็ญ/ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

        ตามที่ สสจ.อุดรธานีได้กำหนดเกณฑ์การพัฒนา หมู่บ้านตามเกณฑ์ หมู่บ้านติดดาว ในสัดส่วน 1 ต่อ 10 (ตามจำนวนรับผิดชอบ ของ รพสต. ) ให้ ส่งทุก รพสต.  โดย แจ้งที่ phen0001@gmail.com หรือ  phen01@hotmail.com หรือทาง ไลน์  ภายในวันที่ 27  มีนาคม 2558 ก่อน เวลา 13.00 น เพื่อบรรจุในแผนการนิเทศประเมิน ต่อไป 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์ 
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


หมายเหตุ  ส่งทางไลน์กลุ่ม คปสอ. ได้ 
                   สอบถามเพิ่มเติม ผช.คมกริช ถานทองดี

เชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันอสม.แห่งชาติ อำเภอเพ็ญ ปี 2558 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หน.PCU รพ เพ็ญ/ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่

              ขอเชิญ ท่านและผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาพประชาชนใน รพ.สต.ของท่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอเพ็ญปี 2558 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเพ็ญ
              จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                   เสกสรรค์  สองจันทร์
                                             (นายเสกสรรค์   สองจันทร์)
                                                สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ให้ส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบITA003 ภายในวันที่27มีค58

เรียน ผอ รพ สต ทุกแห่ง /ผอ กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม อบต นาพู่
             ด้วย สสจ อด แจ้งให้ส่งข้อมูลตามแบบ ITA003 ภายในวันที่27 มีนาคม2558 รายละเอียด/แบบฟอร์มแจ้งทาง e-letter ของทุก รพ สต แล้ว
              จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                      เสกสรรค์ สองจันทร์
                                                 (นายเสกสรรค์ สองจันทร์)
                                                      สาธารสุขอำเภอเพ็ญ
แบบฟร์อมITA003 
                               

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญประชุมแผนการดำเนินงานทันตสาธารณสุข

เรียน  ผอ.รพ.สต.  จอมศรี / เชียงหวาง / นาบัว / สุมเส้า / สร้างแป้น / เหล่า / นาพู่ / หลวง
        ขอเรียนเชิญ  ทันตบุคลากรในรพ.สต.  เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบแผนการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพ ในวันที่  27  มีนาคม  2558  เวลา  9.00 - 15.00 น.  ที่ห้องประชุม  HA  ชั้น  2  ตึก  PCU

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                 ขอแสดงความนับถือ

                                              นางสาวธิติรัตน์  พุทธาผา
                                               ทันตแพทย์ชำนาญการ
                                    หัวหน้างานทันตสาธารณสุข  CUP  เพ็ญ

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขอรายงาน ncd ปี งบ 2558

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
     ขอรายงาน ncd ปี 2558  ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้ด้วย ที่เมล opdphen@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ไม่เกิน ๑๓.๐๐ น. เพื่อรวบรวมส่งจังหวัดต่อไป
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                             นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                              สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ   


ขอเชิญประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ ปีงบประมาณ 2558

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญและผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.นาพู่

          ด้วยงานพัฒนาบุคลากร  คปสอ.เพ็ญ  ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  คปสอ.เพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ปีงบประมาณ  2558  ขึ้น  ในวันที่  26  มีนาคม  2558  เวลา  08.00 - 16.30  น.  ณ  ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า  ชั้น  3  ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ
          ในการนี้  จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร  เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว  และขอความร่วมมือแต่ละแห่งส่งรายชื่อภายในวันที่  24  มีนาคม  2558  ที่  E - mail : rai-mcm@hotmail.com

           จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ


                                                   ขอแสดงความนับถือ

                                              (นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล)
                                            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

ผู้ประสานงาน  คุณอุไรรัตน์  ประทุมแย้ม  เบอร์โทรศัพท์  089-5335719

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงาน SRRT

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
      ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน SRRT ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 มีนาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 . ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ (ขอให้นำโน้ตบุค แฟ้มผลงาน เนื้อหางาน กระดาษ A4 และคู่มือการปฏิบัติงาน SRRT ที่เคยแจกไปแล้วมาด้วย)
     
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                             นายเสกสรรค์  สองจันทร์

                                              สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ      

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

รพสต.ดีเด่น 2557 รพสต นาบัว

รพสต.ดีเด่น 2557 รพสต นาบัว

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 1 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 1 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 2 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 2 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 3 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 3 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 4 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 4 ปี 2557

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด