ค่านิยมเพ็ญ Phen Team

****MOU - PHEN ******* M = Mastery เป็นนายแห่งตน *** *** O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ ****** U = Unity มีเอกภาพทำงานเป็นทีม ******* P = People Centered approach ใส่ใจประชาชน ****** H = Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม ******** E = Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ********* N = Network ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง*******

Phen Team MOU star

Phen Team  MOU star

ค้นหาข่าว โดย ใช้ข้อความ คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขอเชิญทีมงาน SRRT เข้าร่วมรับการอบรม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง,หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ

          ขอเชิญทีมงาน SRRT เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ปี งบประมาณ 2557 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ในวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                            นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                               

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขอเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศช่วยงานรพสต.ติดดาว

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
           ด้วย สสอ เพ็ญ รับประเมิน รพสต.ติดดาว และ QOF จึงขอเชิญ จนท.ทุก รพสต. ช่วยเตรียมงานและร่วมศึกษารับการประเมิน ใน รพสต. ๒ แห่ง คือ รพสต.นาบัว และ รพสต.เหล่า ในศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพพันธ์ ๒๕๕๗ และวันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น ถึง ๑๖.๐๐ น
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเ้นินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


คณะเจ้าหน้าที่ลักษณะงานที่ต้องการ
๑. บันทึกข้อมูล ในงาน QOF
๒. เตรียมการประเมิน ตาม เกณฑ์ประเมิน สารสนเทศ และรพสต.ติดดาว

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขอเชิญประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

         ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน IC LABและยา ทุกรพ.สต.เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับนิเทศคปสอ.ติดดาว และให้ทุกแห่งนำเกณฑ์รพ.สต.ติดดาวมาพร้อมด้วย ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า ชั้น3

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                  ขอแสดงความนับถือ
                                                               นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอความร่วมมือประเมินความสุขในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข คปสอ.เพ็ญ

เรียน  ผอ.รพ.เพ็ญ , สสอ. , PCU.เพ็ญและ   ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

            ด้วยงานพัฒนาบุคลากร  คปสอ.เพ็ญ  ขอความร่วมมือประเมินความสุขในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข  คปสอ.เพ็ญ  ปีงบประมาณ  2557
            ขอความร่วมมือส่งเอกสารในล็อคเกอร์  รพ.สต.หนองแสนตอ  ภายในวันที่  3  มีนาคม  2557  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการและขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้                                                         ขอแสดงความนับถือ

                                                   (นางพัชรินทร์  ชำนาญกิจ)
                                                 ประธาน  Q  HRD  คปสอ.เพ็ญ

รับผลการสอบเทียบเครื่องปั่น HCT

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

               ด้วยงานชันสูตร  โรงพยาบาลเพ็ญ  ได้ทำการสอบเทียบเครื่องปั่น  HCT  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
               ดังนั้น  ขอความร่วมมือทุกท่านรับผลการสอบเทียบเครื่องปั่น HCT  ได้ที่  สสอ.เพ็ญ  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ


                                                   ขอแสดงความนับถือ

                                                 (นางวิกานดา  ปะนัดเต)
                                          หัวหน้างานชันสูตร  โรงพยาบาลเพ็ญ

ขอเชิญประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

         ขอเชิญเครือข่ายพยาบาลชุมชนทุกรพ.สต.และทีมควบคุมโรค เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในชุมชนและการเสริมพลังอำนาจในชุมชน จากอาจารย์ สรพ. ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557   เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า ศูนย์สุขภาาพชุมชนตำบลเพ็ญ ชั้น 3  ทั้งนี้ขอให้แต่งกายในฟอร์มฟ้ากระโปรงหรือกางเกงดำ

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                                       ขอแสดงความนับถือ
                                                                    นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                     สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขอข้อมูลผู้พิการขาขาด

เรียน ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ

                  ด้วยในปี2557 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตัวชี้วัดงานคนพิการคือ คนพิการทางการเคลื่อนไหว(ขาขาด)ได้รับบริการครบถ้วน (ร้อยละ100ภายใน3ปี) งานคนพิการ จึงขอให้สำรวจสถาณการณ์คนพิการขาขาด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 4 มี.ค. 2557ส่งที่ เมล
                จึงเรยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอเชิญประชุมการใช้โปรแกรมโรคไม่ติดต่อเรื่อรัง ความดัน และเบาหวาน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง,หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ

            งานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมโรคไม่ติดต่อเรื่อรัง ความดัน และเบาหวาน ในวันที่ 5 มี.ค.2557 ณ ห้องลาวเจริญศรี รร.เจริญโฮเต็ล จึงขอเชิญผุู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับข้อมูลความดัน เบาหวาน เข้ารับการอบรม รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดเอกสารแนบท้าย และขอให้เตรียมโน้ตบุคที่มีข้อมูลโปรแกรม JHCIS พร้อมสะพานไฟไปในวันที่เข้าประชุมด้วย
            
            จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                       
                                                            นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอความร่วมมือ สำรวจประเมินความเครียด (ST5) และ ประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ของบุคลากรทุกคนในองค์กร

เรียน   ผอ.รพ.เพ็ญ ,สสอ.เพ็ญ,PCU และผอ .รพสต.ทุกแห่ง

             ด้วยงานพัฒนาบุคลากร คปสอ.เพ็ญ  ขอความร่วมมือ สำรวจประเมินความเครียด (ST5)และ
ประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ของบุคลากรทุกคนในองค์กร ตามแบบประเมินที่แนบมาพร้อมนี้   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้
           ขอความร่วมมือส่งเอกสารในล็อคเกอร์ รพสต.หนองแสนตอ สสอ.เพ็ญ ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ นี้นะคะ
 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนิการ และขอขอบพระคุณมา ณโอกาสนี้ค่ะ
                                                        ขอแสดงความนับถือ
 


                                                     (นางพัชรินทร์ ชำนาญกิจ)
                                                  ประธาน Q HRD คปสอ.เพ็ญ

เชิญประชุมประจำเดือน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง /หน.PCU รพ.เพ็ญ /หน.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่
            สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
            จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเสกสรรค์ สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว
                 ด้วยสสจ.อุดรธานี  ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน(ลำดับที่ 17 น.ส.พรพิมล หารเงิน ประกาศ สสจ.อด.ลงวันที่ 20 ก.พ.57)  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  และให้เตรียมหลักฐานมาวันรายงานตัวที่  28  ก.พ.2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์  สสจ.อุดรธานี
                จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

                           นายเสกสสรรค์   สองจันทร์
                              สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นำเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว DTX เข้ารับการสอบเทียบ

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

         ด้วยงานชันสูตรโรงพยาบาลเพ็ญ  ได้ดำเนินการสอบเทียบเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว  DTX  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ขอความร่วมมือจากทุกท่านดำเนินการส่งเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว  DTX เพื่อนำมาตรวจสภาพจากบริษัท  ภายในวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  และสามารถรับเครื่องปั่น  HCT  ที่นำมาสอบเทียบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ที่ห้องชันสูตรโรงพยาบาลเพ็ญ

           จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ


                                                   ขอแสดงความนับถือ

                                                (นางวิกานดา  ปะนัดเต)
                                         หัวหน้างานชันสูตร  โรงพยาบาลเพ็ญ

แจ้งเรื่องการส่งแฟ้ม person ที่แก้ไข type เรียบร้อยแล้ว

เรียน  ผู้รับผิดชอบ ระบบสารสนเทศ รพสต.ทุกแห่ง
                  แจ้งเรื่องการส่งแฟ้ม person ที่แก้ไข type เรียบร้อยแล้ว
                             1.ส่งแบบ person ทั้งหมด All
                             2.ตัดทุกแฟ้มออก ให้เหลือ เฉพาะ person
                             3.ตรวจสอบ จำนวน ด้วยโปรแกรม op pp เพื่อ นับจำนวน ว่า จำนวนที่ส่งออกได้ไกล้เคียงกับที่ตนเอง มีหรือไม่
                             4.ส่งทางช่องทาง 21 แฟ้ม ปกติ

ขอแสดงความนับถือ


งานพัฒนาระบบสารสนเทศ รพสต.

หมายเหตุ สำหรับวันนี้ 
ส่ง2รอบ
1. person all (ตัดทุกแฟ้มออก เหลือแต่ person)
2. ส่ง21/43 ตามรอบปกติ ต่อจากที่ส่งครั้งก่อน

ขอให้ส่งแบบสำรวจการคัดกรองมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดี

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพตำบลเพ็ญ

         ขอให้ส่งแบบสำรวจการคัดกรองมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดี แบบฟอร์มทั้ง 2 ชุด (แบบฟอร์มส่งให้ที่เมลของแต่ละอนามัยแล้วในวันที่ 20 ก.พ. 2557 ) ขอให้ส่งข้อมูลให้ สสอ. ในวันที่ 18 มี.ค. 2557 ที่เมล Phen01@hotmail.com , Phen0001@gmail.com

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                            นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอให้ส่งสำรวจร้านค้าสัตว์ปีกมีชีวิต

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ

       งานควบคุมโรคขอให้ส่งรายงาน แบบสำรวจร้านค้าสัตว์ปีกในพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือป้องกันไข้หวัดนก ในวันที่ ๒๔ ก.พ. 2557 ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ ที่เมล Phen01@hotmail.com,Phen0001@gmail.com

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                        นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                         สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ                                                      

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การรออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ;วันที่ 6 มีนาคม2557

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/ สมาชิก พอ.สว.ทุกท่าน
           
                              ด้วยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดอุดรธานี จะออกปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2557 ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ บ้านชาดหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี หากสมาชิกประสงค์จะออกปฏิบัติงานให้ส่งรายชื่อ ที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อจัดทำคำสั่งจังหวัดอุดรธานีต่อไป

                              จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                        นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                      (นายเสกสรรค์    สองจันทร์)
                        สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ให้เข้าร่วมขบวนพาเหรดงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 14

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง /นายก อบตนาพู่ (หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่)
                       
                          สสอ.เพ็ญขอให้ท่านส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมขบวนพาเหรด งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 จำนวน รพ.สต.ละ 4 คนในวันรับเสื้อกีฬาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.ที่ สสอ เพ็ญ (หากมีข้อขัดข้องประการใดกรุณาชี้แจงให้ทราบด้วย)
                          จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมขบวนพาเหรดโดยพร้อมเพรียงกัน
                               
                              นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                            ( นายเสกสรรค์  สองจันทร์)
                               สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

การนี้ขอรับการสนับสนุนรถรับส่งจาก รพ.สต.ทุกแห่งด้วย
กำหนดการและผังการจัดขบวน

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รายละเอียดการจัดสรรเงิน QOF คปสอ.เพ็ญ 19 ก.พ.57

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                    สสอ.เพ็ญแจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินQOF ตามมติที่ประชุม คปสอ.เพ็ญในวันที่ 19 ก.พ.57(รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ)ขอให้ทุก รพ.สต.ตรวจสอบยอดจัดสรรดังกล่าว หากมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงประการใดโปรดแจ้งให้ สสอ.เพ็ญทราบโดยด่วนภายใน วันที่ 20 ก.พ.57 ก่อนเวลา 12.00 น.เพื่อจะได้สรุปรายงานให้เลขาฯ คปสอ.เพ็ญดำเนินการโอนเงินให้หน่วยบริการต่อไป
                    จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                             นายเสกสรรรค์ สองจันทร์
                            (นายเสกสรรค์ สองจันทร์)
                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นำเครื่องปั่น HCT เข้ารับการสอบเทียบ

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

       ด้วยงานชันสูตรโรงพยาบาลเพ็ญ  ได้ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือปั่น  HCT  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ขอความร่วมมือจากทุกท่านดำเนินการส่งเครื่องปั่น  HCT  เพื่อนำมาสอบเทียบภายในวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ที่ห้องชันสูตรโรงพยาบาลเพ็ญ

           จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ


                                                   ขอแสดงความนับถือ

                                                (นางวิกานดา  ปะนัดเต)
                                          หัวหน้างานชันสูตร  โรงพยาบาลเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เชิญเข้าประชุมปรับฐานข้อมูลประชากรตาม Typearea

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง,หน.PCU รพ.เพ็ญ ,นายก อบต.นาพู่(หน.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

                ด้วย สสอ.เพ็ญจัดประชุมเพื่อปรับฐานข้อมูลประชากรตาม Type area ในวันที่ 20 ก.พ.57 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ห้องประชุม สสอ.เพ็ญ ในการนี้ขอให้ท่านแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลประชากรตาม Type area ในโปรแกรม JHCIS  จากหน่วยงานของท่านเข้าประชุม ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยให้นำคอมพิวเตอร์ที่มีฐานข้อมูลจริงโปรแกรม JHCIS มาด้วย(หน่วยบริการงดบันทึกข้อมูล 1 วัน)

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                 สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ข้อมูลประเภทการอยู่อาศัยซ้ำซ้อน ที่มา :ฐานข้อมูล provis วันที่ประมวลผล : 2014-02-13 16:54:07 =7,038 คน

ขอเชิญประชุม คปสอ.เพ็ญ ประจำปี ๒๕๕๗

เรียน  คณะกรรมการ คปสอ.เพ็ญ , ประธานรับผิดชอบงาน  Q  ทุกท่าน

         ด้วยงานแผน  คปสอ.เพ็ญ  ได้จัดประชุมประจำเดือน  เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายเพ็ญ

         ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า  ชั้น  ๓  ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ         จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ


                               ขอแสดงความนับถือ

                           (นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล)
                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

เชิญประชุมการเงิน

เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง

        ด้วยงานการเงิน ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการเงิน เข้าประชุมประจำเดือน เพื่อจัดทำรายงาน winspeed ส่งขึ้นเว็บให้ทันเวลา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                            ขอแสดงความนับถือ
                                                         นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                          สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


รายละเอียดงบกลาง ดาวโหลดที่นี่

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แนวทางการตรวจสอบภายใน ปี 2557 รอบ6เดือน/9เดือน


เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/นายก อบต.นาพู่(หน.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

                           สสอ.เพ็ญส่ง แนวทางการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งในระดับเขตและระดับจังหวัด ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2557 หน่วยตรวจ(คปสอ.เพ็ญ)และหน่วยรับตรวจ(รพ.สต.ทุกแห่ง)ต้องจัดทำ/รายงานผล รอบ 6 เดือน และ รอบ 9 เดือน  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
                           จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

                          (นายเสกสรรค์  สองจันทร์)
                           สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ไฟล์แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข(ชุมชน/หมุ่บ้านละ ๑๕,๐๐๐บาท)

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หัวหน้า PCU รพ.เพ็ญ /นายก อบต.นาพู่(หน.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
                             
                  สสจ.อุดรธานีขอส่งไฟล์แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข(ชุมชน/หมุ่บ้านละ ๑๕,๐๐๐บาท) เพื่อประโยชน์สำหรับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
                             จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป
                                                                                        
                                   (นายเสกสรรค์   สองจันทร์)
                                     สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

โปรดตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม HDC

เรียน ผู้รับผิดชอบรายงาน 21/43 แฟ้ม
              โปรดตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม HDC ตั้งแต่ ตุลาคม 56 เป็นต้นมา หากข้อมูลของท่าน/ไม่มีให้ส่ง สสจ.อุดรธานี ใหม่ หรือมีน้อยสามารถส่งมาใหม่ได้ จะได้เอามาประมวลผลงาน QOF ได้ ตรวจสอบจำนวนข้อมูล 43 แฟ้มได้ที่  http://203.157.168.8/data43/table2.php
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ รพสต.

ผลการนับปริมาณข้อมูลรายแฟ้ม จากฐานข้อมูล HDC (43 แฟ้ม)
ตุลาคม    พฤศจิกายน   ธันวาคม   มกราคม
 โครงสร้าง 43 แฟ้ม และ โครงสร้าง 
 โครงสร้าง 50 แฟ้ม excel file
 [final] รหัสมาตรฐานเพิ่มเติมที่ใช้ใน 43 แฟ้ม
http://healthcaredata.moph.go.th/main/

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สไลค์ประกอบการประชุมประจำเดือน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง,หน.PCU เพ็ญ,นายก อบต.นาพู่ (หน.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
         สสอ.เพ็ญส่งไฟล์ประกอบการประชุมประจำวันที่ 10เดือนกุมภาพันธ์ 57 ดังไฟล์ที่แนบ

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
              นายเสกสรรค์ สองจันทร์
               สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคและมะเร็งท่อน้ำดี(แก้ไขวันประชุมอีกครั้ง)

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ,หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ

           ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค และมะเร็งท่อน้ำดีเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ และขอให้เตรียม ๑.คู่มือมาตรฐานงาน SRRT , คู่มือประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
           ๒.โน้ตบุคที่มีโปรแกรม 506
           ๓.ไอซ์แพคเพื่อมาใส่อุปกรณ์ตรวจสารเคมีในเกษตรกร
                         ข้อ ๑ - ๓ ห้ามลืมเอามาวันประชุมด้วย และจะแจกแบบคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีด้วยในวันนั้นด้วย

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                 
                                                                 นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                   สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ติดตามการส่งข้อมูลประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

เรียน ผอ.รพ.สต. บ้านหลวง,สุมเส้า,สร้างแป้น,บ้านเหล่า,หนองแสนตอ,คอนเลียบ /หัวหน้า PCU เพ็ญ/ นายก อบต.นาพู่(หน.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

                ตามที่ สสอ.เพ็ญขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งจัดทำแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว และส่งไฟล์ให้สสอ.เพ็ญภายใน 31 มกราคม 2557 ทาง  E -Letter  U00410 นั้นปรากฎว่า สสอ.เพ็ญยังไม่ได้รับข้อมูลจากท่าน จึงขอให้ท่านได้ส่งไฟล์ข้อมูลดังกล่าว ภายในวันที่ 7 ก.พ.2557 เพื่อสรุปส่ง คปสอ.เพ็ญต่อไป หากมีข้อขัดข้องประการใด กรุณาแแจ้งให้ทราบด้วยจักเป็นพระคุณ
             
                จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
             
                                นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                 สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

สถานะส่งแล้ว
วันที่ 28 ม.ค.56  1.โพนสวรรค์ 94.6
วันที่ 30 ม.ค.57   2.เชียงหวาง 90.8 และ 3.จอมศรี 90.5
วันที่ 31 ม.ค.57  4.บ้านด่าน 83.8    5.บ้านธาตุ 92.0 และ 6 นิคม 88.8
วันที่ 4 ก.พ.57    7.นาบัว 89.0
วันที่ 7 ก.พ.57    8.คอนเลียบ 80.2  9.สร้างแป้น 96.6 และ 10.สุมเส้า 88.8
วันที่ 10ก.พ.57   11.บ้านเหล่า 90.5(Hotmail)
วันที่ 11ก.พ.57   12.นาพู่ 90.5  13.หนองแสนตอ 89.0  14 บ้านหลวง 82.6

ส่งผลงาน R2R เข้าประกวด

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ

         ด้วยสำนักตรวจราชการกรพทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 โดยคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (R2R) อีสานตอนบน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จะจัดประฃุมสัมนาวิชาการมหกรรม R2R เครือข่ายอีสานตอนบน ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง "ขับเคลื่อน R2R เพื่อพัฒนาองค์กร" ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอยด์ คอนเวชั่น เว็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
         ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญจึงขอให้ทุกรพ.สต.ส่งผลงาน R2R เข้าร่วมประกวดในการประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ที่ัััเมล Phen01@hotmail.com ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

         จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ


                                                                               ขอแสดงความนับถือ
       
                                                                            นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี้

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตรวจสอบข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่ไม่ถูกต้อง และแก้ไขส่งใหม่

เรียน ผู้รับผิดชอบงาน ข้อมูลสารสนเทศ รพสต.ทุกแห่ง
       ด้วย สสจ. แจ้ง ให้ เร่งรัดตรวจสอบ ข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่ซ้ำซ้อน ผิดพลาด แลพดำเนินการแก้ไข โดยด่วน  ทั้ง นี้ หากพบว่า ข้อมูล เลขบัตรประชาชน ดังกล่าว ไม่มีตัวตน อยู่จริง  ไห้ดำเนินการ จัดทำบันทึก เพื่อ ส่งยัง สสจ.อุดรธานีเพื่อ ลบข้อมูล ชุดนี้ ต่อไป

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ รพสต.


ขันตอนการตรวจ
**  ตรวจสอบรายชื่อใน เวป สสจ. แล้ว copy ไว้ใน เอกเซล *** 
 ๑ ค้นหาชื่อ สกุล ใน JHCIS จาก IPD 
๒ ค้นหาหมายเลขบัตรที่ถูก ต้อง ใน ตรวจสอบ สิทธิ สปสช.
๓. บันทึกข้อมูล ใน เอกเซล และ  แก้ไขข้อมูล ใน JHCIS เพื่อเตรียมส่ง 

ขอแจ้งแก้ไขแผนออกหน่วยทันตกรรมใหม่และยกเลิกแผนเดิม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

               ด้วยกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ได้จัดโครงการอำเภอเพ็ญร่วมใจฟันสวยยิ้มใสผู้สูงวัยฟันดี (ปี2) และโครงการสานต่อยิ้มสวยฟันดีในผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 นั้น  ทั้งนี้จะขอยกเลิกแผนเดิมที่แจ้งข่าวเมื่อวัน จันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 และได้มีการปรับแก้ไขแผนจากเดิมที่จะมีการจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อออกให้บริการส่งเสริมทันต สุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ  งานทันตฯจึงใคร่ขอแจ้งแผนดำเนินการเพื่อให้ทาง รพ.สต. นัดกลุ่มเป้าหมายมารับบริการตามวันและเวลาดังกล่าวตามแผนใหม่ที่แนบตามท้ายนี้
(หากทาง รพ.สตใดที่ติดกิจกรรม ทำให้ไม่สะดวกแก่การรับบริการ ขอให้แจ้งกลับมายังกลุ่มงานทันตฯเพิ่งปรับเปลี่ยนแผนต่อไป 042-279106 ต่อ 118 )
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

แผนออกหน่วยทันตกรรมใหม่

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การย้ายราชการและลูกจ้าง สังกัด สสจ.อด.

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง            

                 ด้วย สสจ.อุดรธานี แจ้งเรื่องการย้ายข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยให้ส่งใบขอย้ายให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2557  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

                  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
     
                           นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                           สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขอเชิญประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

              สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน     ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                          ขอแสดงความนับถือ
           
                                                                       นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                                        สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอข้อมูลรายงาน มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2557

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ,หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเพ็ญ
    งานมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม สสจ.อุดรธานีขอข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานที่แนบท้ายนี้ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ไม่เกิน 12.00 น. ที่ mail : Phen0001@gmail.com,Phen01@hotmail.com,wasana04638@hotmail.com ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                               นายเสกสรรค์   สองจันทร์
                                                                  สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ส่ง KPI เกณฑ์ นิเทศประเมิน รพสต. ครั้งที่๑ ปี ๒๕๕๗


KPI เกณฑ์ นิเทศประเมิน รพสต. ครั้งที่๑ ปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่ครับรวมประกาศและ ข่าว สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเพ็ญ ทั้งหมด

ตารางปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์ การจัดระบบคัดกรองสภาวะสุขภาพ การจัดเตียงสุขภาพ รพสต.ติดดาว ที่ 1 ของจังหวัดอุดรธานี (ปี2560), รพสตค.ติดดาวดีเด่นระดับ 3 เขตสุขภาพที่ 8

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น The Best งานพัฒนาการเด็ก ปี 2560 (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ ปี 2556 (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)