.

.

DHS TEAM

DHS TEAM

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตไปราชการ

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง


       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญขอส่งแบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ เพื่อจะได้ดำเนินการขออนุญาตไปราชการ โดยเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. แต่ละท่านให้ทำขออนุญาตไปราชการมาจาก รพ.สต. และให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ


                                                             นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                              สาธารณสุขอำเภอเพ็ญแบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

รพสต.ดีเด่น อันดับ 1ประจำปี 2556 รพสต.นาบัว

รพสต.ดีเด่น อันดับ 1ประจำปี 2556 รพสต.นาบัว

รพสต.ดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2556 รพสต.บ้านเหล่า

รพสต.ดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2556 รพสต.บ้านเหล่า

รพสต. ดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2556 รพสต.เชียงหวาง

รพสต. ดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2556 รพสต.เชียงหวาง

รพสต.ระดับ ชมเชย 1ประจำปี 2556 รพสต.บ้านด่าน

รพสต.ระดับ ชมเชย 1ประจำปี 2556 รพสต.บ้านด่าน

รพสต.ระดับ ชมเชย2 ประจำปี 2556 รพสต.สุมเส้า

รพสต.ระดับ ชมเชย2 ประจำปี 2556 รพสต.สุมเส้า