ส.ค.ส พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๘

ส.ค.ส พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๘

.

.

Health Screning Report >> DTc NCD และงานกลุ่มวัย

HDC ระดับ ประเทศ เขตสุขภาพ จังหวัด อำเภอ ตำบล

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญประชุมประจำเดือนเมษายน และประชุมคปสอ.

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

                ขอเชิญประจำเดือน วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.และประชุม คปสอ.
เวลา ๑๓.๐๐ น  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                             ขอแสดงความนับถือ
                                        นายเสกสรรค์   สองจันทร์
                                         สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม คปสอ.เพ็ญ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕

เรียน  คณะกรรมการ  คปสอ.เพ็ญ , ประธานรับผิดชอบงาน  Q  ทุกท่าน
        
         งานแผน  คปสอ.เพ็ญ  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมจากห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า  ตึกศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ  ชั้น  ๓  เป็นห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ  ตามวันและเวลาดังกล่าวที่ได้แจ้งแล้วนั้น


          จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ


                                      ขอแสดงความนับถือ
                                   นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล
                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม คปสอ.เพ็ญ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕

เรียน  คณะกรรมการ  คปสอ.เพ็ญ , ประธานรับผิดชอบงาน  Q  ทุกท่าน
         งานแผนงาน  คปสอ.เพ็ญขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า  ตึกศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ  ชั้น  ๓  ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
         
          จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

                                    ขอแสดงความนับถือ
                              นายแพทย์วิชัย  ชัยจิตวณิชกุล
                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประชาสัมพันธ์งานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
           งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.อุดรธานี แจ้งประชาสัมพันธ์ศูนย์เด็กเล็กที่ยังไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโลกในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน ให้สมัครเข้าร่วมโครงการในปี 2555 นี้ โดยสมัครได้ที่ เวปไซด์ http://thaigcd.ddc.moph.go.th/home และขอให้แจ้งข้อมูลการสมัครมาที่ mail สสอ.เพ็ญ  phen0001@gmail.com
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

                                                                      นายเสกสรรค์   สองจันทร์
                                                                        สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ขอให้รพ.สต.ส่งมอบคืนยาที่มีส่วนประกอบของซูโดอิเฟรดีน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอสั่งการให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ส่งมอบคืนยาที่มีส่วนประกอบของซูโดอีเฟรดีนทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยาน้ำหรือยาเม็ด คืนให้แก่โรงพยาบาลในเขต เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งทำรายงานทะเบียนการควบคุมยา
ดังกล่าวอย่างละเอียดการดำเนินส่งมอบยา ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27 มีนาคม 2555 หากพบว่ามี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใดที่เก็บยาภายหลังกำหนด จะดำเนินการสอบสวนทางวินัยทันที


                 จีงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการดังกล่าวอย่างเข้มงวด


                                                                     ขอแสดงความนับถือ
                                                                  นายเสกสรรค์   สองจันทร์
                                                                    สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

แจ้งเพิ่มเติม เรื่องการ ปรับโปรแกรม JHCIS

ขอให้ ทุกรพสต. ปรับโปรแกรม โดยใช้ ตัวที่ มี คุมจุมาก


[19 มีค. 55] JHCIS VERSION 2.2.20120303.25

JHCIS-SERVERhttp://app.moph.go.th/downloads/jhcis-s ... h-jre7.exe
(JHCIS-SERVER พร้อม JRE7 Installation และ jre7 bundled กับ JHCIS ขนาดประมาณ 117MB)


JHCIS-CLIENT

http://app.moph.go.th/downloads/jhcis-c ... h-jre7.exe
(JHCIS-CLIENT พร้อม JRE7 Installation และ jre7 bundled กับ JHCIS ขนาดประมาณ 117MB)

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

แจ้ง ปรับ เวอร์ชั่น JHCIS 19 มีนาคม 2555

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง

   โปรด แจ้ง ให้  ผู้รับผิดชอบงาน ข้อมูลข่าวสาร และ๋ JHCIS ปรับ รุ่น โปรแกรม เป็น รุ่นวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕  โดยด่วน์โหลด ได้ ตาม link  หรือดาวโหลดได้ ด้านข้างเว็ป สสอ.เพ็ญ

ขอแสดงความนับถือ
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ รพสต.

Down load JHCIS UPDATEUpdate JHCIS 19 มี.ค 55

ตัวอย่างการสรุปโครงการปีงบประมาณ 55
เรียน หัวหน้าสาธารณสุข,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,ผอ.รพ.สต.และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

                เนื่องด้วยงานพัฒนายุทธศาสตร์และประเมินผลจะรวบรวมส่งผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินเสร็จแล้ว  ในไตรมาสที่ 1และที่ 2  เพื่อรวบรวมและคีย์รายงานเว็บไซต์  On line ให้สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ทุก 3 เดือนในวันที่ 30 ของเดือนที่ 3 ในปีงบประมาณ 2555 เป็นผลงานการดำเนินงานของ คปสอ.เพ็ญค่ะ
                 ดังน้ัน จึงขอความร่วมมือหัวหน้าสาธารณสุข,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,ผอ.รพ.สต.และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินเสร็จแล้วปีงบประมาณ 55 ไตรมาสที่ 1,2 ส่งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555
ส่งมาที่ E-mail- rai-mcm@hotmail.com เป็น file หรือที่งานยุทธศาสตร์ รพ.เพ็ญค่ะ 

ดาวน์โหลด  ฟอร์มแบบสรุปโครงการอยู่สิ่งที่แนบค่ะ หรือ ที่ ดาวน์โหลดเอกสารงานแผน ที่เว็ป สสอ.
                                                                      

                                                                                 ขอขอบคุณค่ะ
                                                                                    อุไรรัตน์
                                                                             งานยุทธศาสตร์ รพ.เพ็ญ(23/3/55)

                                                                         

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

แจ้งการส่งรายงานเบาหวาน ความดัน งวดที่ 2 และการเข้าค่ายงานเบาหวาน

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
        1.ขอให้ผู้รับผิดชอบรายงาน เบาหวาน ความดัน ส่งแบบรายงานงวดที่ 2/2555 ตัดยอดรายงานวันที่ 25 มี.ค.2555 และส่งรายงานภายในวันที่ 28 มี.ค. 2555 ***ด่วน*** แบบฟอร์มรายงานทาง รพ.เพ็ญ ได้ส่งให้ที่ mail ของแต่ละแห่งแล้ว และจะแจกอีกครั้งในวันที่ 23 มี.ค. 2555 (ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.เพ็ญ ในงานวัน อสม.)
        2.ขอให้เจ้าหน้าที่ในทุก รพ.สต. พาคนไข้ที่จะเข้าค่ายเบาหวาน มาเจาะเลือดที่ รพ.เพ็ญ วันที่ 26 มี.ค. 2555 เวลา 7.00 น.
                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                        

เตือนการส่ง 21 แฟ้ม วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555(ส่งถึงวันนี้นะครับ กันพลาด)

เรียน  ผู้รับผิดชอบงาน NCD และงานข้อมูล


               ขอให้ท่านส่ง 21 แฟ้มประจำวันพฤหัสนี้ ตามปกติ  (ห้ามลืม ) มิฉนั้น  สิ่งที่ท่าน พยายามทำมา จะไม่มีผลและต้องส่งไม่เกิน หกทุ่ม วันนี้  เพราะ SERVER จังหวัดจะ ประมวลผลอัตโนมัติ และนำข้อมูลเสนอ ต่อไป 
                                   
ขอแสดงความนับถือ
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  รพสต.

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

แจ้งเพิ่มเติมเรื่องการบันทึกคัดกรอง NCD ใน JHCIS

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง

                ตามที่ ได้แจ้งเรื่องการบันทึกข้อมูลใน NCD JHCIS  เนื่อง จากการบันทึกข้อมูล ต้องทำการบันทึก ทุก คน ที่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป  ดังนั้น จึงขอให้ท่านนำข้อมูล ที่มี บันทึก ลง JHCIS โดย ให้บันทึกวันคัดกรอง ในช่วงวันที่  18-20 มีนาคม 2555  โดยบันทึกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2555 ข้อมูลจะถูกนำส่ง  พร้อม การประมวลผล พร้อม 21 แฟ้ม รอบ วันพฤหัสบดี นี้  เพื่อ เสนอ นพ.สสจ. ตามข่าวที่ ตามข่าวที่  เลขที่ข่าว E-10681/2555ข่าวด่วน   สสจ.อุดรธานี  (คลิ๊ก เพื่อดูข่าว สสจ.)
               
                ทังนี้ เทคนิคการบันทึกให้รวดเร็ว สามารถ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
                 คุณ อัจฉรา  ชัยดี (แป๋ม) หรือ  คุณสุรพงษ์  หล้าคอม( โอเอ้) หรือ คุณลำพูน  มั่งมูล (ต้อย) 

                                                                             
               

เร่งรัดการบันทึก ข้อมูล คัดกรอง ใน JHCIS ให้แล้วเสร็จภายใน 21 มีนาคม 2555

เรียน ผอ. รพสต.ทุกแห่ง.

ตามข่าวที่  เลขที่ข่าว E-10681/2555ข่าวด่วน   สสจ.อุดรธานี  (คลิ๊ก เพื่อดูข่าว สสจ.)
เรื่องเร่งรัดการรณรงค์คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะซึมเศร้า
นั้น  พบว่า ข้อมุลการ ตรวจคัดกรอง จาก JHCIS  ยังต่ำมาก  จึงขอให้ท่าน เร่งรับ บันทึกข้อมูล  ใน JHCIS ในหน้า NCD screening
                      โดยนำข้อมูล  จาก เว็ปไซต์ สสจ.อุดรธานี  โปรแกรม Screenning  click ของสสจ.อุดรธานี  หรือ ทะเบียน การตรวจคัดกรองกลุ่ม CANDO  ของ  รพสต.ของตนเอง   หรือ แบบทะเีบียน บันทึก  กลุ่ม CANDO นสค. 
                     หากพบว่า มี  คนได ที่บันทึกไปแล้ว ให้ค้นหาคนใหม่้ บันทึก (ไม่บันทึกซำ้คนเดิมครับ) ไม่ต้องเข้า เมนู รับบริการ) 
               ทั่้งนี้  ให้เร่งรัด ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2555 

ขอแสดงความนับถือ

เสกสรรค์  สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคโลก 24 มีนาคม 2555

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง


                             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงาน จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวัณโรคโลก           (๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕) ตามความเหมาะสม ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีโปสเตอร์ให้แต่ละแห่งเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม
                             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

                                                             ขอแสดงความนับถือ
                                                         นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                           สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

เชิญประชุมการเงิน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
      สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ขอเชิญเจ้าหน้าที่การเงินทุกท่านเข้าร่วมประชุมการเงินในวันที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมpcu ชั้น 3

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

เพิ่มแนวทางการดำเนินงานรณรงค์คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคซึมเศร้า วันที่ ๑-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง


                             สสอ.เพ็ญ ขอส่งแนวทางการดำเนินงานคักรอง ความเสี่ยงเบาหวานความดัน เพิ่มเติม พร้อมแบบรายงาน ใหม่เพิ่มเติม   ตามที่แนบมาพร้อม นี้ เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินงานตอไปและโปรด นำส่งรายงานดังกล่าว ให้ สสอ.เพ็ญ ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕  จะเป็นพระคุณยิ่ง
                             ขอแสดงความนับถือ 

                                                             ขอแสดงความนับถือ
                                                         นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                           สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ งานวันอสม.

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

                    ขอให้ทุกหน่วยบริการให้การสนับสนุนในการจัดวันอสม. ในวันที่ 23 มีนาคม 2555
      ณ หอประชุมอำเภอเพ็ญ รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
      โทร. 042-279286 (คุณคำมูล  เชียงบาล)

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                                                             ขอแสดงความนับถือ

                                                          นายเสกสรรค์  สองจันทร์
                                                           สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขอให้ ทุกรพสต. รายงานการรณรงค์คัดกรองเบาหวาน ความดัน ภาวะซึมเศร้า‏

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  (ยกเว้น สอ.นาพู่)
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีกำหนดให้รณรงค์คัดกรองเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงและภาวะซึมเศร้า  ในประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป  ในระหว่างวันที่  1 -20  มีนาคม  2555เพือถวายเป็นพระราชกุศล  เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           งานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจึงขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินกิจกรรมรณรงค์และรายงานผลดังนี้
1.คัดกรองเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง
2.คัดกรองภาวะซึมเศร้า 
3.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม
3.1สรุปผลการดำเนินงาน (แนบภาพถ่าย,รายการอาหาร/เมนูชูสุขภาพ  )

        และขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 21 มีนาคม 2555


 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

                                                                             ขอแสดงความนับถือ
                                                                          นายเสกสรรค์    สองจันทร์
                                                                             สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


ดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่นี่  หรือ ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร สสอ.เพ็ญ เมนู ดาวน์โหลด

ขอให้ รพ.สต. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี(แจ้งครั้งที่๒) เรียน   ผู้รับผิดชอบงานแผนงานยุทธศาสตร์   รพสต. 
            
                      ตามมติที่ประชุม วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๕  ขอให้  รพ.สต.  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ส่งที่งานแผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลเพ็ญ  ขอความร่วมมือส่งรายงานไม่เกินวันที่  ๕  ของเดือนถัดไป  โดยให้เริ่มจัดทำรายงานย้อนหลังตั้งแต่  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป
       
           
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                       
                           ขอแสดงความนับถือ  
               
                           คุณอุไรรัตน์  สุริโย
                ผู้ประสานงานแผนยุทธศาสตร์  รพ.เพ็ญ

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

ลงทะเบียนผู้รับผิดชอบ ๒๑ แฟ้ม ของ รพสต.

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง

ตามที่ สสจ.อุดรธานีให้ ลงทะเบียนผู้รับผิดชอบงาน ๒๑ แฟ้ม ผ่าน เว็ปไซต์ สสจ. อุดรธานี ก่อนวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น  พบว่า หลาย รพสต.ในเขตรับผิดชอบ อำเภอเพ็ญ  ยังไม่ลงทะเบียน ของให้ ลงทะเบียน โดยด่วน  ที่ เว็ป สสจ.อุดรธานี  หรือ  ที่นี่

ลงทะเบียน 

ขอแสดงความนับถือ
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ รพสต.

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานวัณโรค


เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง

                  ด้วยคลินิกวัณโรคโรงพยาบาลเพ็ญ  ขอให้ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคเข้าร่วมประชุมในวันที่  12 มีนาคม 2555  เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า ชั้น 3 โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี


                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


                                                                             ขอแสดงความนับถือ
                                                                         นายเสกสรรค์   สองจันทร์
                                                                            สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

ส่ง " แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี " รายงานทุก ๓ เดือน รพ.เพ็ญ

                   เรียน   ผู้รับผิดชอบงานแผนงานยุทธศาสตร์   รพสต. 
            
                      ตามมติที่ประชุม วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๕  ขอให้  รพ.สต.  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ส่งที่งานแผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลเพ็ญ  ขอความร่วมมือส่งรายงานไม่เกินวันที่  ๕  ของเดือนถัดไป  โดยให้เริ่มจัดทำรายงานย้อนหลังตั้งแต่  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป
       
            
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                        
                           ขอแสดงความนับถือ  
                
                           คุณอุไรรัตน์  สุริโย
                ผู้ประสานงานแผนยุทธศาสตร์  รพ.เพ็ญ

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญ SRRT รพสต. ประชุม

เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง

       สสอ.เพ็ญ ขอเชิญคณะกรรมการ  SRRT ทุก  รพสต. ประชุม  ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ  โดยพร้อมเพียงกัน
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

นายเสกสรรค์   สองจันทร์
สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ ผลงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดย อสม. อาสามัครดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับประเทศ การจัดรูปแบบบริการในชุมชน การจัดระบบHome Ward การคัดกรองสุขภาพคาราวานสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)แหล่งศึกษาดูงาน นักศึกษาแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ การบูรณาการงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสุขภาพเยาวชนด้านงานเอดส์ แหล่งผลิตไข่ไอโอดีนและงานวิจัย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ อำภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ผลงานด้าน หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีไทย การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การดำเนินงานสุขภาพเชิงรุก การจัดทำแผนที่ทางเดินสุขภาพ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาดูงานด้าน งานแพทย์แผนไทย ผลงานระดับภาค การดำเนินงานด้านการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินงานด้านยาเสพติด ค่ายเยาวชนต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี(ข่าวช่อง 7,3,9,NBT) แหล่งบำบัดยาเสพติด ด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าเยี่ยมชม รพสต.)

รพสต.ดีเด่น 2557 รพสต นาบัว

รพสต.ดีเด่น 2557 รพสต นาบัว

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 1 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 1 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 2 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 2 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 3 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 3 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 4 ปี 2557

รพสต.ดีเด่น รองอันดับ 4 ปี 2557

งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ๒๕๕๗

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

มหกรรมสุขภาพ

ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด